Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01192 - OMV_2021185599 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging - zonder openbaar onderzoek - Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01192 - OMV_2021185599 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging - zonder openbaar onderzoek - Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning 2022_CBS_01192 - OMV_2021185599 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging - zonder openbaar onderzoek - Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Henri Lesaffre met als contactadres Martelaarslaan 204/A, 9000 Gent en De heer Philippe De Witte met als contactadres Leiepark 21a, 9051 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021185599) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 6 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging

• Adres: Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie A nr. 9T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 26 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Deze aanvraag heeft betrekking op de regularisatie van een steiger langs de oever van de Leie in Sint-Denijs-Westrem. De omgeving bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen op ruime percelen, de Leie kronkelt doorheen deze residentiële woonomgeving. De aanlegsteiger bevindt zich ter hoogte van Leiepark 21. De steiger grenst hier aan een privaat perceel.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging. Voorliggende aanvraag betreft een aangepast ontwerp naar aanleiding van het geweigerde dossier OMV_2021074588 dd. 05/08/2021.

De bestaande steiger (met houten platform) heeft een lengte van 11,2 m en een breedte van 1,25m. In voorliggende aanvraag wordt de aanlegsteiger verkleind tot een lengte van 6 m. Hiervoor wordt 5,2 m aan beplanking weggenomen. De breedte van 1,25 m wordt behouden. Tevens worden extra aanmeerpalen behouden.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

 • Op 05/08/2021 werd een weigering afgeleverd voor de regularisatie van een aanlegsteiger en oeververdediging (OMV_2021074588).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 29/03/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 2  bomen. (1981/1599)
 • Op 15/05/2001 werd een vergunning geweigerd voor het oprichten van een ééngezinswoning met aparte garage. (1999/70037)
 • Op 02/12/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de afbraak van een woning en de nieuwbouw van een eengezinswoning met zwembad. (2004/70090)
 • Op 06/04/2006 werd een vergunning afgeleverd voor de constructie van twee alleenstaande eengezinswoningen. (2005/70118)
 • Op 06/12/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning. (2007/70157)
 • Op 19/03/2009 werd een vergunning geweigerd voor het verbouwen van een garage tot poolhouse en herbouwen van de serre met zwembad. (2008/70224)
 • Op 02/07/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een garage tot een poolhouse en de reconstructie van een serre met een zwembad. (2009/70088)
 • Op 27/02/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning. (2013/70186)
 • Op 19/06/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning. (2014/70069)
 • Op 22/12/2016 werd een vergunning afgeleverd voor hospitawonen. (2016/05180)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 5 januari 2022 onder ref. AB/2022/001 (zie bijlage op het omgevingsloket):
De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een oeververdediging en een aanlegsteiger na aanpassing van de lengte van de steiger in Leiepark 21 (kadaster: afdeling 25 Sectie A nummer 9T) te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) een voorwaardelijk gunstig advies verleent.

 

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zijn:

• Na uitvoering van de werken dient een afspraak gemaakt te worden met Bart Bisschop, zodat de aanpassing van de steiger gecontroleerd kan worden. De vergunning bij De Vlaamse Waterweg zal dan ook aangepast worden. Deze afspraak kan gemaakt worden door een mail te sturen naar

bart.bisschop@vlaamsewaterweg.be. Gelieve hierbij arw.district1@vlaamsewaterweg.be in CC te zetten.

 

• Indien de woning van eigenaar wisselt (verkoop, erfenis, …), dient men dit te melden aan De Vlaamse Waterweg nv. De vergunning bij De Vlaamse Waterweg nv dient overgedragen te worden op de nieuwe eigenaar.

• De materialen  waaruit de oeververdediging en de steiger opgebouwd werden, mogen niet behandeld worden.

 

Verder geven we graag mee dat indien de steiger in de toekomst in slechte staat verkeert, er enkel een nieuwe steiger binnen de reglementaire afmetingen gebouwd zal mogen worden (6m lengte x 1,2m breedte).

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in woongebied en parkgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).


De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie kunnen vervullen.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Met voorliggend ontwerp wordt de bestaande, te regulariseren steiger aangepast naar volgende dimensies: 6 m x 1,25 m. De bestaande aanmeerpalen blijven behouden. De gevraagde aanpassingen zijn ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar. Normaliter is de maximale toegelaten breedte van aanlegsteigers 1,2 m. Gezien het een bestaande toestand betreft en een aanpassing naar 1,2 m niet mogelijk is zonder herbouw is deze breedte aanvaardbaar. Er werd een voorwaardelijk gunstig afgeleverd door de waterbeheerder dd. 05/01/2022.

 

Algemeen gaat de Stad Gent omzichtig om met aanlegsteigers. De plaatsing van een steiger heeft immers een aanzienlijke visuele impact op de waterweg en zijn directe omgeving. Bovendien betekent dit vaak een privatisering van het openbaar domein, wat niet wenselijk is.

Dit perceel grenst echter rechtstreeks aan de waterweg, waardoor er geen sprake is van privatisering van openbaar domein. Principieel komt de steiger en in dit geval de regularisatie ervan dus voor een vergunning in aanmerking.

 

Mits het naleven van de bijzondere voorwaarden komt deze aanvraag voor vergunning in aanmerking.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging aan de heer Henri Lesaffre en de heer Philippe De Witte gelegen te Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Advies waterbeheerder

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 05/01/2022, met kenmerk AB/2022/001) moeten strikt nageleefd worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.