Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01212 - OMV_2022007837 - melding voor de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen) - Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01212 - OMV_2022007837 - melding voor de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen) - Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge - Aktename 2022_CBS_01212 - OMV_2022007837 - melding voor de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen) - Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Baumontaj Reno Building Suppliers met als contactadres Aarschotsestraat 39, 1800 Vilvoorde heeft een aanvraag (OMV_2022007837) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 20 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen)

• Adres: Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens: afdeling 23 sectie B nrs. 349S7 en 349T7

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

 

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen).

 

Volgende rubrieken worden gemeld:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Het stallen van vier voertuigen en/of aanhangwagens. | klasse 3 | Nieuw

4 aantal voertuigen

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | De opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (cement). | klasse 3 | Nieuw

2000 kg

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 16/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor het dichtmetselen van muuropeningen in een gemeenschappelijke muur tussen 2 magazijnen (OMV_2021133024).
  • Op 09/12/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor verbouwen van een eengezinswoning (OMV_2021151457).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 28/11/1962 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van autobergplaatsen en verbouwingswerken. (1962 GB 480/4)
  • Op 27/08/1969 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel. (1969 GB 480/7)
  • Op 03/10/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een drankcentrale (1989/578)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

aspect geluid

De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent ontving tot op heden twee klachten inzake geluidsoverlast door verbouwingswerkzaamheden en laad- en losactiviteiten (n.a.v. deze verbouwingswerken) op dit adres. Gezien de ligging in woongebied, moet bijzondere aandacht gaan naar het beheersen van geluidshinder.

In het dossier wordt de mobiliteit als volgt besproken: “Er vinden wekelijks 1 tot 2 transporten plaats van vrachtwagens/bestelwagens voor leveringen van producten. De transporten worden zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast is dagelijks transport van de werknemers bij de start en het einde van de werkdag.” Er worden geen specifieke geluidsmilderende maatregelen opgenomen.

 

Aangezien het stallen van voertuigen een klasse 3 – melding is, worden er geluidsnormen voor het specifiek geluid van de activiteit in beschouwing genomen. Er moet te allen tijde voldaan worden aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Indien het stallen van voertuigen inhoudt dat de voertuigen stationair draaien terwijl er laad- en losactiviteiten worden uitgevoerd, is de kans op geluidshinder reëel.

 

Daarom worden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
 

 

De motoren van de voertuigen moeten steeds stil gelegd worden tijdens laad- en losactiviteiten en pauzes.

Er mogen geen laad- en losactiviteiten uitgevoerd voeren voor 7u 's ochtends en na 19u ’s avonds en op zon- en feestdagen.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De laatste vergunning werd afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een drankcentrale. Het perceel staat ook gekend als ‘magazijn’ in de kadastrale legger. Bijgevolg gaat het om de opslag van nieuw goed, zijnde bouwmaterialen.

 

 

 

CONCLUSIE 

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd. 

 

Volgende rubrieken worden geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

15.1.1°

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Het stallen van vier voertuigen en/of aanhangwagens. | Nieuw

4 aantal voertuigen

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | De opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (cement). | Nieuw

2000 kg

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Baumontaj Reno Building Suppliers (O.N.:0630705876) voor de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen), gelegen Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge, met inrichtingsnummer 20211220-0054, omvattende volgende rubrieken:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

15.1.1°

Aktename

stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Het stallen van vier voertuigen en/of aanhangwagens.  (Nieuw)

4 aantal voertuigen

17.4.

Aktename

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | De opslag van 2.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (cement).  (Nieuw)

2000 kg

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De motoren van de voertuigen moeten steeds stil gelegd worden tijdens laad- en losactiviteiten en pauzes.

2. Er mogen geen laad- en losactiviteiten uitgevoerd voeren voor 7u 's ochtends en na 19u ’s avonds en op zon- en feestdagen.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Er moet te allen tijde voldaan worden aan de geluidsnormen van Vlarem II.