Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01187 - OMV_2021172563 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tuinkamer - zonder openbaar onderzoek - Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01187 - OMV_2021172563 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tuinkamer - zonder openbaar onderzoek - Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning 2022_CBS_01187 - OMV_2021172563 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tuinkamer - zonder openbaar onderzoek - Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Lieve Sap met als contactadres Belgiëlaan 67, 9051 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021172563) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanpassen van de tuinkamer

• Adres: Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie B nr. 152H

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 25 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De woning uit de aanvraag bevindt zich langs de Belgiëlaan in Sint-Denijs-Westrem. De omgeving bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen. Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning met 1 bouwlaag en een licht hellend dak (type bungalow). Aanpalend aan de achtergevel ligt een terras (ca. 27, 2 m²).

 

Recent werd voor het perceel een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanpassen en uitbreiden van een garage naar een tuinkamer (ref. nr. OMV_2020140304).

 

Met deze aanvraag wil men de tuinkamer aanpassen en vergroten. In voorgaande aanvraag (ref. nr. OMV_2020140304) werd een woonuitbreiding van 10,70 m² vergund. Met deze aanvraag wil men de aanbouw vergroten tot 12 m². De vergunde bouwdiepte van 18,10 m wordt niet aangepast, het volume wordt verbreed. De aanbouw wordt afgewerkt met een plat dak (kroonlijsthoogte 3,26 m). In plaats van een schuifraam, zoals vergund, zal een raam en deur worden geplaatst in de zijgevel van de aanbouw. Het nieuwe buitenschrijnwerk wordt voorzien in hout in een bruine kleur.

Daarnaast zal de voorziene luifel, die de aanbouw met de achtergevel van de woning verbindt, niet worden uitgevoerd. Tot slot wordt de opritverharding gedeeltelijk verbreed met 40 cm over een lengte van 20,22 m. De nieuwe verharding (8,09 m²) betreffen waterdoorlatende klinkers.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 14/01/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanpassen en uitbreiden van een garage naar een tuinkamer (OMV_2020140304).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 18/03/1964 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een bungalow. (1964 SD 891)

 

Bouwmisdrijven

  • Op 04/08/2021 werd vastgesteld dat de bouwvolume uitbreiding van de achterbouw gewijzigd is uitgevoerd t.o.v. de vergunde bouwplannen. De te bouwen luifel van 1.2m tegen de achtergevel van de woning wordt niet meer gerealiseerd.
  • Op 05/08/2021 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op

14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgend punt:

Artikel 14: groendak

De aanvraag is niet in overeenstemming met artikel 14 van dit reglement. Dit artikel verplicht elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aan te leggen als een groendak bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding). Via bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat het plat dak van de aanbouw aangelegd moet worden als groendak. Dit werd ook in de vorige vergunning als voorwaarde meegegeven.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte, de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit moet gecompenseerd worden door het plat dak van de nieuwe achterbouw aan te leggen als groendak (conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement). Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Recent werd voor dit perceel een vergunning afgeleverd voor het aanpassen en uitbreiden van een garage naar een tuinkamer (ref. nr. OMV_2020140304).

Met deze aanvraag wil men de tuinkamer aanpassen en vergroten. Verder zal men ook de opritverharding uitbreiden. De voorziene luifel aan de achtergevel zoals eerder vergund, zal men niet uitvoeren.

 

In de voorgaande aanvraag (ref. nr. OMV_2020140304) werd een woonuitbreiding van 10,70 m² vergund. Met deze aanvraag wil men de aanbouw vergroten tot 12 m². De vergunde bouwdiepte blijft behouden, het volume wordt verbreed. Dergelijk volume valt binnen de gebruikelijke norm qua bouwdiepte (18,1 m) en hoogte (kroonlijsthoogte 3,26 m). Het vergroten van de tuinkamer heeft ten opzichte van de reeds afgeleverde vergunning geen bijkomende impact op de aanpalende eigendommen.

 

De opritverharding wordt gedeeltelijk verbreedt.  De oprit wordt ter hoogte van de zijtuinstrook aangepast van 3 m naar een breedte van 3,30 m. Deze breedte moet het in- en uitstappen vanuit het voertuig gemakkelijker maken. Daarnaast legt men deze verharding ook links van de garage aan. Deze verharding maakt het onderhoud van de garage toegankelijker. Het betreft waterdoorlatende verharding. Deze bijkomende verharding valt nog binnen de 80 m² verharding die aangelegd mag worden volgens het vrijstellingsbesluit. Omwille van deze redenen kan het beperkt uitbreiden van de verharding aanvaard worden.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tuinkamer aan mevrouw Lieve Sap gelegen te Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De voorwaarden bij dossier OMV_2020140304 blijven gehandhaafd.  

 

Groendak

Het nieuw plat dak moet als groendak worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Openbaar domein

Er zal slechts één oprit -de bestaande oprit- met een breedte van maximum 3,00 meter op het openbaar domein worden toegestaan.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Het privédomein moet op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.).

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

De opmerkingen vermeld bij de vergunning OMV_2020140304 blijven van toepassing.

 

Rookmelder

De woning / elke woonentiteit moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Sector Zuid GB-LE-ZW-SDW: Gentbruggeaard 2, 9050 Gentbrugge, tel.: 09/268.24.55, mail: dwbw.sectorZuid@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).