Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01278 - OMV_2021175625 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine - zonder openbaar onderzoek - E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01278 - OMV_2021175625 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine - zonder openbaar onderzoek - E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg - Vergunning 2022_CBS_01278 - OMV_2021175625 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine - zonder openbaar onderzoek - E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Fluvius System Operator CV met als contactadres Bomastraat 11, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021175625) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

• Onderwerp: plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine

• Adres: E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg

• Kadastrale gegevensafdeling 20 sectie A nr. 454V

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 6 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De bouwplaats in kwestie is gelegen langs het Bellevuepark en E3-plein ter hoogte van garageboxen horende bij een appartementsgebouw. De omgeving bestaat voornamelijk uit een meergezinswoning met onderliggende parkeergarage en garageboxen. De garageboxen vormen een verhoogde plint waarboven de appartementsgebouwen staan bestaande uit 15 bouwlagen onder een plat dak. Grenzend aan het perceel in kwestie richting de Gaston Crommenlaan is een parkzone ingericht.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag voorziet het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine. De nieuwe cabine wordt in een oksel voorzien van de plint met garagebox tussen het grenzend park en deze plint. Langs iedere zijde wordt er afstand gehouden ten opzichte van de perceelsgrenzen. De cabine is 2m70 breed en 5m20 lang. De hoogte van de kroonlijst komt te liggen op ca. 2m40 gemeten ten opzichte van het straatniveau. De cabine wordt voorzien in een olijfgroene kleur.


Beschrijving van de aangevraagde inrichtingen of activiteiten

Volgende rubriek wordt aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Er wordt een oliegekoelde transformator met olieopvangkuip geplaatst. | klasse 3 | Nieuw

630 kVA

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen voor het betreffende perceel zijn bekend: 

Omgevingsvergunningen 

* Op 14/11/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het renoveren van de voorgevel (balkons) (OMV_2019108541).

* Op 23/12/2020 werd een weigering afgeleverd voor het omvormen van een handelsruimte op het gelijkvloers van een appartementsblok tot een woongelegenheid (OMV_2020132768).

 

Stedenbouwkundige vergunningen 

* Op 12/07/1968 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een flat met 203 appartementen. (1968 LE 3686)

* Op 21/05/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van bomen. (2015/03067)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven 

 

BRANDWEER

Advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 13 december 2021 onder ref. 026730-011/NVDV/2021: voorwaardelijk gunstig advies, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen. Zie Omgevingsloket.

 

Bijzonder aandachtspunt: 

-De wanden gericht naar de parkeergarages hebben een brandweerstand EI 240.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'BELLEVUE' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 16 september 2004), en is gelegen in de zone voor openbaar groen.


In de specifieke algemene bepalingen is opgenomen dat kleine nutsvoorzieningen behorende tot de normale uitrusting van het gebied zoals elektriciteits- en gascabines binnen elke zone mogen voorzien worden, mits voldoende aandacht wordt geschonken aan de integratie van de constructies in de omgeving en de omvang ervan (hoogte, terrein inname) beperkt blijft.

 

De nieuwe hoogspanningscabine wordt voorzien op bestaande verharding naast garageboxen in een hoek. Door het aanwezige niveauverschil is de impact en omvang op de omgeving bijgevolg beperkt.  

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 

Zie hoofdstuk waterparagraaf. 

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. 

De voorliggende aanvraag wijzigt niet de verharde oppervlakte, wel de bebouwde oppervlakte. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze cabine moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de cabine terecht komt in de groenzone te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied. 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

De geplande constructie beschikt over beperkte afmetingen en wordt op voldoende afstand van de perceelsgrenzen en van de omliggende gebouwen ingeplant. De cabine overstijgt de schaal van het perceel niet. Ook de afstand tot de straatzijde is voldoende groot zodat de constructie niet zichtbaar is vanop de straat. Bijgevolg blijft de impact naar de omgeving toe beperkt.

 

De gebruikte materialen en de vormgeving zijn inpasbaar in de woonomgeving. Omwille van voorgaande redenen is de aanvraag in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening en bijgevolg voor vergunning vatbaar.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

CONCLUSIE 

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

De rubrieken worden als volgt geadviseerd:

Volgende rubriek wordt gunstig beoordeeld: 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Er wordt een oliegekoelde transformator met olieopvangkuip geplaatst. | klasse 3 | Nieuw

630 kVA

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine aan Fluvius System Operator cv (O.N.:0477445084) gelegen te E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

De rubriek voor de inrichting/activiteit Melding klasse 3 - E3-plein met inrichtingsnummer 20211116-0044 beslist het college als volgt:


Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Er wordt een oliegekoelde transformator met olieopvangkuip geplaatst. | Nieuw

630 kVA

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

De voorwaarden in het advies van Brandweerzone Centrum, afgeleverd op 13 december 2021 onder ref. 026730-011/NVDV/2021, moeten strikt nageleefd worden. Zie Omgevingsloket.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).