Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00252 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met gebruik van een stuk van de B401 - voor de organisatie van de Ghent 10 miles – 18/09/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00252 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met gebruik van een stuk van de B401 - voor de organisatie van de Ghent 10 miles – 18/09/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring 2022_CBS_00252 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met gebruik van een stuk van de B401 - voor de organisatie van de Ghent 10 miles – 18/09/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
 • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°;
 • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement', artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 31/08/2021 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van vzw club 365, om op 18/09/2022 gebruik te maken van een parcours in Gent met gebruik van een stuk van de B401 - voor de organisatie van de Ghent 10 miles.

De organisatie wil dit loopevenement laten plaatsvinden tijdens Gent Autovrij om gebruik te kunnen maken van een stuk van de B401 (de Flyover).

Het initiële voorstel had de bedoeling om vooral het stadscentrum te gebruiken. Vanwege de te grote mobiliteitsdruk op het openbaar vervoer en het fietsverkeer tijdens Gent Autovrij werd hiervoor een negatief advies gegeven. 

Na intensief overleg tussen verschillende stads-, veiligheids- en mobiliteitsdiensten en de organisator, werd het huidige voorstel uitgewerkt (terug te vinden in de bijlage). Het loopevenement concentreert zich rond Gentbrugge.

Bij toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein, wordt de mogelijke impact van dit evenement gequoteerd als ‘zwaar’ omwille van de volgende reden(en):

 • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op mobiliteit (voetgangers, fietsers, auto’s, maar ook circulatieplan, knips, e.d.)’ – Het evenement impacteert de mobiliteit in die mate dat specifieke maatregelen rond de evenementenlocatie en op verschillende andere plekken in de stad zich opdringen, die veel inspanningen van de stad zullen vergen.
 • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op openbaar vervoer’ – Het evenement impacteert het openbaar vervoer zo fundamenteel dat omleidingen, knippen of extra aanbod nodig zijn.
 • Als bijzonder aandachtspunt willen we melden dat dit evenement samenvalt met Gent Autovrij en eventueel een extra dag van het evenement OdeGand.

Als gevolg hiervan wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de opportuniteit van dit evenement voorafgaand te beoordelen en eventueel proactief duidelijke randvoorwaarden aan de organisator op te leggen. Na positieve beoordeling start de Dienst Feesten en Ambulante Handel de formele aanvraag- en adviesprocedure ‘Inname Openbaar Domein’ op en legt het volledige dossier ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester van schepenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel stelt voor dit evenement principieel goed te keuren:

 • Omdat na overleg tussen verschillende stads-, veiligheids- en mobiliteitsdiensten en de organisator, het huidige voorstel werd uitgewerkt als werkbaar compromis.
 • Omdat er geen principieel bezwaar is dit samen te laten vallen met Gent Autovrij en eventueel een extra dag van OdeGand. 
 • Omdat het stuk van de B401 die dag verkeersvrij gemaakt wordt voor Gent Autovrij en dus ook beschikbaar is voor het loopevenement.
 • Omdat de organisatie het parcours zodanig aangepast heeft om maximaal de fiets-assen en de verkeers-assen van De Lijn te mijden zodat deze tijdens Gent Autovrij zeker niet gehinderd worden.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt principieel goed het gebruik van een parcours in Gent - zoals aangegeven in bijlage - met gebruik van een stuk van de B401 voor de organisatie van de Ghent 10 miles op 18/09/2022 door vzw club 365.


Bijlagen

 • aanvraag IOD
 • parcours
 • afwegingskader