Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00553 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Cantréstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00553 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Cantréstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00553 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Cantréstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het verwijderen van de gele onderbroken strepen ter hoogte van de huisnummers 6, 7, 8 en 9 op vraag van Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit parkeerverbod heeft geen nut heeft aan deze verkeersgeleider in het midden van de openbare weg, aangezien hier niet reglementair kan geparkeerd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werden de gele onderbroken markeringen op de verkeersgeleider in het midden van de openbare weg ter hoogte van huisnummers 6,7,8 en 9 geregulariseerd. Volgende nieuwe maatregel werd getroffen: het voorzien van een streep gevormd door witte omgekeerde driehoeken nabij het voorrangsbord B1.  De aanwezige signalisatie ter hoogte van het parkje werd niet opgenomen wegens overbodig na een onthardingsproject aan de westelijke zijde van de weg. Ook het toegangsverbod aan de zijde van de Sint-Denijslaan werd verwijderd. Deze werd geplaatst om sluipverkeer te voorkomen toen er nog file stond in de Maurice Dupuislaan ten gevolge van de op- en afrit van de R4. Nu deze afgesloten is en het door de wijk rijden geen voordeel oplevert, omdat de doorgang er niet zo vlot is als via de Maurice Dupuislaan en Sint-Denijslaan, kunnen deze worden verwijderd.

Bij collegebesluit van 8 februari 2018 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jozef Cantréstraat, goedgekeurd in zitting van 17 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jozef Cantréstraat.

Bijlagen