Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00628 - OMV_2022000582 R - melding voor het aanbouwen van een veranda - Wittepaalstraat 34, 9051 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00628 - OMV_2022000582 R - melding voor het aanbouwen van een veranda - Wittepaalstraat 34, 9051 Gent - Aktename 2022_CBS_00628 - OMV_2022000582 R - melding voor het aanbouwen van een veranda - Wittepaalstraat 34, 9051 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Jan Poelaert met als contactadres Wittepaalstraat 34, 9051 Gent heeft een aanvraag (OMV_2022000582) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 januari 2022.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanbouwen van een veranda

• Adres: Wittepaalstraat 34, 9051 Gent

• Kadastrale gegevensafdeling 26 sectie A nr. 109K

  

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

De gevraagde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, mits de volgende voorwaard(en) strikt word(t)(en) nageleefd.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Jan Poelaert voor het aanbouwen van een veranda, gelegen Wittepaalstraat 34, 9051 Gent.

   

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- art. 13 van het Algemeen Bouwreglement moet worden nageleefd.

Het hemelwater dat op de veranda terecht komt mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Dit kan door het opgevangen hemelwater

* in de tuin te laten infiltreren of

* door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. De hemelwaterput moet uitgerust worden met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.