Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00534 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Frans Van Ryhovelaan - regularisatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00534 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Frans Van Ryhovelaan - regularisatie - Goedkeuring 2022_CBS_00534 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Frans Van Ryhovelaan - regularisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit besluit wordt de bestaande toestand geregulariseerd naar aanleiding van een lokale heraanleg 'Wegwerken gevaarlijk kruispunt Frans Van Ryhovelaan - Fuchsiastraat - Dahliastraat - Pioenstraat' die in de eerste helft van 2020 is uitgevoerd. De nieuwe maatregelen die toen werden getroffen zijn: het omdraaien van de eenrichting in de Pioenstraat en in de tweede helft van de Fuchsiastraat (aan de kant van de Frans Van Ryhovelaan) en de parkeersignalisatie werd hieraan aangepast. In de Frans Van Ryhovelaan werd er een 'parking voorbehouden aan mindervaliden' verplaatst van huisnummers 121-123 naar huisnummers 127-129.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 23 december 2020 werd de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 178 ingericht, vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 8 oktober 2020 werd de parkeerplaats voor personen met een handicap verwijderd ter hoogte van huisnummer 313 wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 30 januari 2020 werd er een busstrook voorzien in het deel tussen de Magnoliastraat en R40 in de richting van de R40, er wordt een onderbroken streep voorzien in het deel tussen de Roggestraat en huisnummers 15-15B, in het deel tussen huisnummers 15-15B en de R40 en ter hoogte van huisnummer 44 (Magnoliastraat) wordt een doorlopende streep aangebracht, er worden fietspaden en een denkbeeldige rand van de rijbaan aangebracht in het deel tussen huisnummer 2C en het kruispunt met de Roggestraat, het verdrijvingsvlak ter hoogte van huisnummers 29-31 wordt verwijderd, er wordt een verdrijvinsgvlak aangebracht aan de overzijde van huisnummer 44 (Magnoliastraat), er wordt een parkeerverbod voorzien van huisnummer 53 tot huisnummer 27 en aan de overzijde van huisnummers 27 tot en met 33, de parkeervakken in het deel tussen de Maïsstraat en de Roggestraat (onpare zijde) verdwijnen, de parkeerplaatsen aan de overzijde huisnummers 37A-37F tot huisnummer 32 worden wel gesignaleerd en tot slotte wordt er voorrangssignalisatie geplaatst ter hoogte van de kruispunten met de Roggestraat, de Magnoliastraat en de Maïsstraat aangezien de Frans van Ryhovelaan de voorrangsweg wordt.

Bij collegebesluit van 30 augustus 2018 werd de signalisatie aangepast van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 175-177 met behoud van deze parkeerplaats.

Bij collegebesluit van 23 augustus 2018 werd een nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 313 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 9 mei 2018 werden de verkeersborden C31 vervangen door verkeersborden D1 ter hoogte van het kruispunt met de Lavendelstraat, aangezien voertuigen verplicht zijn rechtdoor te rijden.

Bij collegebesluit van 22 juni 2017 werden 2 nieuwe maatregelen ingevoerd. De eerst nieuwe maatregel die werd getroffen, is de verwijdering van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 175-175B wegens het overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap en ter hoogte van huisnummer 236 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap. De tweede nieuwe maatregel die werd getroffen is het voorzien van twee verdrijvingsvlakken om het foutief parkeren ter hoogte van een zebrapad tegen te gaan.

Bij collegebesluit van 7 juli 2016 werd het zebrapad ter hoogte van huisnummer 282 verplaatst ter hoogte van huisnummer 280, omdat het zebrapad in de huidige situatie geen verbinding heeft met het voetpad en werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Frans Van Ryhovelaan, goedgekeurd in zitting van 23 december 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Frans Van Ryhovelaan.