Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00556 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Casinoplein - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00556 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Casinoplein - toplaagvernieuwing - Goedkeuring 2022_CBS_00556 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Casinoplein - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit worden in het kader van de toplaagvernieuwing volgende nieuwe maatregelen getroffen: het toevoegen van het verkeersbord C31 met onderbord M12 aan dit reglement. Dit verkeersbord is opgesteld ter hoogte van het kruispunt met de Galgenberg. Daarnaast wordt de wegmarkering van de parkeervakken gecorrigeerd in dit reglement. Deze belijning loopt niet tot aan het kruispunt met de Galgenberg, maar tot aan de huisnummers 1-10. Deze aanpassing is reeds doorgevoerd op het terrein naar aanleiding van de insnoering van het kruispunt Galgenberg, Casinolplein en Holstraat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 6 mei 2021 werd de parkeerplaats voor personen met een handicap verplaatst ter hoogte huisnummer 46 naar huisnummer 45 wegens het aanbrengen van een zebrapad ter hoogte van huisnummer 46.

Bij collegebesluit van 10 juli 2019 werd de parkeerplaats  voorbehouden voor bewoners voorbehouden voor elektrische voertuigen aan het kruispunt met de Wispelbergstraat omgevormd tot parkeerplaats voorbehouden voor autodelen voorbehouden voor elektrische voertuigen. Verder werdde parkeerplaats voorbehouden voor elektrische voertuigen ernaast  duidelijker gesignaleerd.

Bij collegebesluit van 9 april 2018 werd één parkeerplaats ter hoogte van de elektrische laadpaal aan het kruispunt met de Wispelbergstraat ingericht als parkeerplaats voorbehouden voor bewoners voorbehouden voor elektrische voertuigen. 

Bij collegebesluit van 13 oktober 2017 werd de parkeerplaats voor schoolbussen op het middenplein duidelijker gesignaleerd.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016, werd op het Casinoplein tweerichtingsverkeer ingevoerd voor fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige reglementering behouden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Casinoplein, goedgekeurd in zitting van 6 mei 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Casinoplein.