Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00558 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Scaldisstraat - regularisatie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00558 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Scaldisstraat - regularisatie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring 2022_CBS_00558 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Scaldisstraat - regularisatie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit worden getroffen, zijn: enerzijds de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van de huisnummers 98-144 aan de oostelijke zijde van de weg in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie. Anderzijds wordt de signalisatie van alle bestaande parkeerplaatsen, gelegen in het doodlopend gedeelte aan de huisnummers 98-144, geregulariseerd in dit reglement.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 2 juli 2020 werden twee voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ingericht in kader van de uitrol van de publieke laadpunten, ter hoogte van huisnummers 98-144 aan de oostelijke zijde van de weg.

Bij collegebesluit van 7 maart 2019 werd het verkeersbord D1 + M2 geschrapt, die gepland was ter hoogte van het parkeerplein. De oude situatie rond het plein blijft behouden, met name geen verplichte rijrichting. 

Bij collegebesluit van 22 november 2018 werd de invoering van een gedeelte beperkt éénrichtingsverkeer tussen de Nijverheidskaai en het parkeerplein ter hoogte van huisnummers 98-144 goedgekeurd, evenals het invoeren van een parkeerverbod aan de zijde van de onpare huisnummers. In het gedeelte tussen het parkeerplein en de Paul De Ryckstraat wordt eveneens aan beide zijden een parkeerverbod ingevoerd. De maatregelen dienen het door velen aangekaarte probleem met het hinderlijk parkeren in de straat op te lossen. De overige signalisatie, in casu de markering van het plateau, wordt geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Scaldisstraat, goedgekeurd in zitting van 2 juli 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Scaldisstraat.