Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00559 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Port Arthurlaan - correctie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00559 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Port Arthurlaan - correctie - Goedkeuring 2022_CBS_00559 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Port Arthurlaan - correctie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het toevoegen van het verkeersbord B11 aan dit reglement op vraag van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Op de Port Arthurlaan stopt de voorrangsweg ter hoogte van de rotonde met Vliegtuiglaan. Het verkeersbord B11 die dit aangeeft op het terrein ontbreekt in dit reglement, en wordt bij deze toegevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 2 december 2021 werden volgende nieuwe maatregelen getroffen: het vervolledigen van de signalisatie van de volledige straat. Voorheen was enkel het gedeelte begrepen tussen het rondpunt op het kruispunt met de Vliegtuiglaan en de Patrijsstraat opgenomen in dit aanvullend reglement. Deze regularisatie is inclusief het verdrijvingsvlak en het parkeerverbod gelegen tussen de Dukkeldamstraat en de Sint-Theresiastraat door middel van een verkeersbord E1. Deze maatregelen zijn reeds aanwezig op het terrein. Op 29 oktober 2021 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregelen. Daarnaast werd 'gemeenteweg' gewijzigd naar 'gewestweg', omdat het hier gaat om een aanvullend reglement dat geheel of gedeeltelijk van toepassing is op gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. De Port Arthurlaan is gedeeltelijk gemeenteweg en gedeeltelijk gewestweg. Tenslotte werd een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen gewijzigd naar een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van de huisnummer 11. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie. Deze laatste maatregel is gelegen op een deel gemeenteweg.

Bij collegebesluit van 5 november 2020 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Bij collegebesluit van 10 juli 2019 werd een tonnageverbod +3.5t ter hoogte van huisnummer 13 (aan de grens met het rondpunt) ingevoerd. Deze maatregel dient het bestaande parkeerverbod voor vrachtwagens rond het Houtdok te versterken en is in overeenstemming met het mobiliteitsplan dat oplegt dat zwaar vervoer de Afrikalaan en de New-Orleansstraat dienen te gebruiken. De maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer. 

Bij collegebesluit van 24 mei 2018 werden twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ingericht ter hoogte van huisnummer 11 en ter hoogte van het kruispunt met de Meulesteedsesteeenweg werd een oversteekplaats voor fietsers ingericht.

Bij collegebesluit van 31 augustus 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en als nieuwe maatregelen werd de voorrangsregeling ter hoogte van het kruispunt met de Patrijsstraat verduidelijkt en werd de parkeersituatie ter hoogte van huisnummer 10 tot huisnummers 12-13 aangepast.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Port Arthurlaan, goedgekeurd in zitting van 2 december 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Port Arthurlaan.

Bijlagen