Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00557 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Keizervest - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer m.b.t. één of meerdere gewestwegen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00557 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Keizervest - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen - Goedkeuring 2022_CBS_00557 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Keizervest - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het aanpassen van het tijdsvenster bij de voorbehouden parkeerplaats voor de schoolbus ter hoogte van huisnummer 18. Het einduur wordt aangepast van 17u naar 16.30u op vraag van de school, zodat de parkeerstrook vanaf 16.30u niet meer voorgehouden is voor de schoolbussen en iedereen (inclusief ouders van schoolgaande kinderen) hier kan parkeren. Op 7/01/2022 werd het akkoord verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen District Gent voor deze verkeersmaatregel.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 22 april 2021 werden 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ingericht ter hoogte van huisnummers 42-76 en 77 gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen.

Bij collegebesluit van 18 maart 2021 werd een Rechtsaf door Rood ingevoerd voor fietsers ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsesteenweg, na overleg en akkoord met Agentschap Wegen en Verkeer. Dit op basis van de beslissing in 2020 van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, mevrouw Lydia Peeters, om rechtsaf/rechtdoor door rood te regelen door middel van verkeersborden B22/B23 en niet door middel van verkeerslichten.

Bij collegebesluit van 5 oktober 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en als nieuwe maatregel worden ter hoogte van huisnummer 78 tot huisnummers 97-98 gele onderbroken strepen aangebracht ter verduidelijking van de bestaande situatie.

Bij collegebesluit van 10 november 2016 werd op vraag van de school Sint-Lievenspoort, ter hoogte van huisnummer 18, een parkeerstrook voor de schoolbus ingericht over een lengte van 30 meter.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Keizervest, goedgekeurd in zitting van 22 april 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Keizervest.