Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00629 - OMV_2021127380 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning bestaande uit 17 entiteiten, 66 fietsenstallingen, 9 autostaanplaatsen na het slopen van een woning en garageboxen + het plaatsen en exploiteren van een hoogspanningscabine + een warmtepomp - met openbaar onderzoek - Lieremanstraat 74, 9000 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00629 - OMV_2021127380 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning bestaande uit 17 entiteiten, 66 fietsenstallingen, 9 autostaanplaatsen na het slopen van een woning en garageboxen + het plaatsen en exploiteren van een hoogspanningscabine + een warmtepomp - met openbaar onderzoek - Lieremanstraat 74, 9000 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring 2022_CBS_00629 - OMV_2021127380 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning bestaande uit 17 entiteiten, 66 fietsenstallingen, 9 autostaanplaatsen na het slopen van een woning en garageboxen + het plaatsen en exploiteren van een hoogspanningscabine + een warmtepomp - met openbaar onderzoek - Lieremanstraat 74, 9000 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Robert Angèle Van Passen namens ABC CVBA en Philippe Snauwaert namens Fluvius System Operator CV diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Lieremanstraat 74 kadastraal gekend als afdeling 16 sectie K nrs. 677B5, 677C5 en 677S4.

Deze aanvraag werd op 23/08/2021 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Op 27/09/2021 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.

Beschrijving aanvraag:

Het perceel van de aanvraag is gelegen op de hoek van de Leiekaai met de Lieremanstraat, in de wijk Brugse Poort – Rooigem. 

Huidige aanvraag omvat de sloop van alle bebouwing, m.u.v. 1 garagebox (gelegen achter de woning Leiekaai 327). De bestaande beton- en grindverharding wordt tevens verwijderd. Het nieuwbouwproject op de site omvat 4 eengezinswoningen, een meergezinswoning met 17 entiteiten, 86 fietsstaanplaatsen (66 bewoners, 6 bezoekers, 14 buurtbewoners), 9 autostaanplaatsen, een vrijstaande elektriciteitscabine, een tuin voor de bewoners én een collectieve binnentuin voor bewoners en buurtbewoners. Naar aanleiding van het project wordt tevens de Lieremanstraat verbreed wat een rooilijnwijziging en wijziging van gemeenteweg met zich meebrengt.

De nieuwe bebouwing in het project, in het bijzonder de voorgevels van de eengezinswoningen en de zijgevel van de meergezinswoning, wordt teruggetrokken voorzien t.a.v. de bestaande rooilijn in de Lieremanstraat. De bestaande rooilijn wordt verplaatst naar deze nieuwe gevels, de gemeenteweg wordt hierdoor gewijzigd. Ter hoogte van de rechtse eengezinswoning betekent dat een terugsprong van 1,39m t.a.v. de bestaande rooilijn, ter hoogte van de linkse eengezinswoning en hoek achtergevel-zijgevel van de meergezinswoning is dat 1,50m en langsheen de Leiekaai wordt dat ca. 4,40m. Er wordt 77m² overgedragen aan het openbaar domein. 

 De nieuwe stoep (in grijze betondallen 22x22cm) wordt verlegd tegen de nieuwe gevels en wordt verbreed tot 150cm. Er wordt een nieuwe groenstrook van ca. 80cm voorzien tussen het voetpad en de rijbaan. Richting de hoek met de Leiekaai verbreedt de groenstrook door de sterkere terugtrekking van de rooilijn, op de hoek ontstaat daarom ook ruimte voor het inplanten van een boom. 

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 5 oktober 2021 tot 3 november 2021.

Resultaat: 5 bezwaren (waarvan 1 gebundeld bezwaar met 28 bezwaren en 1 petitielijst met 7 handtekeningen).

De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag  geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd. Dit verslag bevat eveneens een samenvatting en bespreking van de bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad het nieuwe rooilijnplan goed. In uitvoering van artikel 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de wijziging van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

Met de verbreding van de Lieremanstraat wordt de nauwte t.h.v. de aansluiting met de Leiekaai weggewerkt en voldoende ruimte voorzien voor het inrichten van een eenrichtingsstraat met dubbelrichtingsfietsverkeer. Er wordt meer ruimte gegeven aan voetgangers: de nieuwe stoep wordt verlegd tegen de nieuwe gevels en wordt verbreed tot 150cm. De nieuwe groenstrook tussen het voetpad en de rijbaan zorgt voor een goede afwatering en veilige scheiding van de verkeersstromen. Tevens wordt door de ruime verbreding op de hoek van de Lieremanstraat en Leiekaai de zichtbaarheid, en dus ook verkeersveiligheid, sterk verbeterd. De aanwezigheid van de boom hindert de zichtbaarheid niet daar op ooghoogte geen kruin aanwezig is en de stam buiten de uitzichtdriehoeken van het kruispunt wordt voorzien.

De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Het algemeen bouwreglement van de Stad Gent omvat geen reglementering inzake het opleggen van lasten bij omgevingsvergunningen. Op basis van bovenstaande beoordeling is het redelijk en proportioneel te verantwoorden om in deze omgevingsvergunningsaanvraag lasten op te leggen aan de houder van de vergunning.

Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden in het kader van de beslissing over deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Keurt het nieuwe rooilijnplan, met inbegrip van de kosteloze grondafstand, zoals opgenomen in bijlage, goed.

Artikel 2

Keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeenteweg, zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag, gelegen Lieremanstraat 74 en kadastraal gekend als afdeling 16 sectie K nrs. 677B5, 677C5 en 677S4, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

Voorwaarden volgende uit externe adviezen

De voorwaarden opgenomen in het advies van Farys moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 16/11/2021, met kenmerk AD-18-777-2de advies). In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op volgende bijzondere voorwaarde: ‘Van zodra de bouwheer de goedkeuring van de aanvraag heeft ontvangen, verzoeken wij de bouwheer 1600€ te storten op Belfius rekening nummer BE82 0910 1062 5468 (BIC-code GKCCBEBB) van de FARYS|TMVW – Stropstraat 1 te 9000 Gent met vermelding: "Bouwproject Lieremanstraat 74 te Gent - 4 huisaansluitingen”’.

De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius System Operator moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 15/11/2021, met kenmerk 323669).

De voorwaarden opgenomen in het advies van Proximus NV moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 20/10/2021, met kenmerk JMS 494094).

De voorwaarden opgenomen in het advies van Telenet moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 05/10/2021, met kenmerk 25073553).

Artikel 3

Legt aan de houder(s) van de omgevingsvergunning, bij afgifte van de vergunning, de hiernavolgende lasten op:

LAST 1 – Aanleg wegenis, met inbegrip van het openbaar straatgroen

De houder van de vergunning is verplicht om de openbare wegenis, met inbegrip van het openbaar straatgroen, zoals aangegeven op de plannen, aan te leggen op eigen kosten.

In de hoedanigheid van toekomstige eigenaar-wegbeheerder en beheerder van de openbare riolering stellen de stad Gent en Farys minimale kwaliteitseisen m.b.t. de technische uitvoering van de wegenwerken. Om die reden moet voor de aanpassingen op het openbaar domein een technisch dossier worden ingediend (in drievoud) bij de dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen van de stad Gent. Of met de post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Op dit technisch dossier kunnen de dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen bijkomende technische opmerkingen voor aanpassingen formuleren.

Dit technisch dossier moet (aangepast aan de bijzondere voorwaarden en eventuele wijzigingen ingevolge bijkomende technische opmerkingen) bestaan uit een grondplan (bestaande en nieuwe toestand) van alle riolerings- en wegenwerken (schaal 1/250) met bijhorende lengteprofielen, dwarsprofielen, typedwarsprofielen en details van de kunstwerken. De vereisten waaraan deze plannen moeten voldoen, kunnen opgevraagd worden via tdwegen@stad.gent. Het technisch ontwerp moet, samen met het bestek en de gedetailleerde raming bij voorkeur per mail ingediend worden bij de dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (tdwegen@stad.gent). Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, Postadres: Botermarkt 1 te 9000 Gent, telefoon 09 26 79 00.

Dit goedgekeurde definitieve technisch ontwerp dient als basis voor de aanbesteding of onderhandse overeenkomst. Een kopie van de inschrijving moet overgemaakt worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
De aanvangsdatum van de werken moet minimum 14 kalenderdagen vooraf aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen worden meegedeeld. De houder van de vergunning belegt vooraf een coördinatievergadering met de ontwerper, de aannemer en het stadsbestuur (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen).
 De uitvoering van de proeven, voorzien in het bestek, kunnen door het stadsbestuur geëist worden. In ieder geval zal de uitslag van de genomen proeven aan de Stad medegedeeld worden.

De wegenwerken worden in principe in één geheel uitgevoerd en volledig afgewerkt, waarna de afgewerkte weg (voorlopig en definitief) opgeleverd kan worden in aanwezigheid van de Stad Gent i.f.v. latere kosteloze afstand aan de Stad Gent (zie verder).

Vóór de voorlopige oplevering moet op kosten van de houder van de omgevingsvergunning een GRB-conform as-built plan opgemaakt worden. Dit as-built plan wordt door de houder van de omgevingsvergunning ingediend bij Informatie Vlaanderen (ter info zie: https://overheid.vlaanderen.be/GRB-As-builtplannen). De voorlopige oplevering kan pas doorgaan als een schriftelijke goedkeuring van Informatie Vlaanderen i.v.m. de conformiteit aan het GRB voorgelegd wordt.

LAST 2 – Aanleg van nutsvoorzieningen

De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de nieuwe wegenis.

Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:

 • Elektriciteit
 • Water
 • Telecommunicatie
 • Openbare verlichting

Volgende adviezen en de daaraan gekoppelde voorwaarden moeten strikt nageleefd worden:

 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Farys moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 16/11/2021, met kenmerk AD-18-777-2de advies). In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op volgende bijzondere voorwaarde: ‘Van zodra de bouwheer de goedkeuring van de aanvraag heeft ontvangen, verzoeken wij de bouwheer 1600€ te storten op Belfius rekening nummer BE82 0910 1062 5468 (BIC-code GKCCBEBB) van de FARYS|TMVW – Stropstraat 1 te 9000 Gent met vermelding: ”Bouwproject Lieremanstraat 74 te Gent - 4 huisaansluitingen”’.
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius System Operator moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 15/11/2021, met kenmerk 323669).
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Proximus NV moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 20/10/2021, met kenmerk JMS 494094).
 • De voorwaarden opgenomen in het advies van Telenet moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 05/10/2021, met kenmerk 25073553).

Volgende opmerkingen worden meegegeven:

 • Voor het wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.
 • Voor het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de verlichtingspaal voor het perceel en het voorzien van een gevelarmatuur moet contact worden opgenomen met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, fax: 09/266.79.39, via e-mail: openbareverlichting@stad.gent. Of per post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent. De aannemer van Fluvius heeft 2 maanden doorlooptijd om deze werken in te plannen en uit te voeren. Indien vereist kan er tijdelijke verlichting opgelegd worden. De paal mag onder geen beding door iemand anders behalve de aannemer van Fluvius weggenomen worden.
 • Voor het eventueel wegnemen van de hydrantaanduiding moet contact worden opgenomen met Farys, e-mail: netexploitatie.gent@farys.be.
 • Het straatnaambord dat op de straatpaal bevestigd is, moet voor de aanvang van de werken voorzichtig worden afgenomen en bezorgd aan Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Proeftuinstraat 45, 9000 Gent, tel.: 09/269.97.40. Of met de post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Voor het eventueel wegnemen van de parkeermeter die voor het bouwterrein staat, moet contact opgenomen worden met het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Sint-Michielsplein 9, 9000 Gent, tel. 09/266.77.61, of via e-mail: mobiliteit@stad.gent

De ontwikkelaar moet telkens instaan voor de kosten en lasten van het installeren van de openbare verlichting. Dit dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Stad Gent (en Eandis), opdat de Stad Gent bij overdracht van het openbaar domein ook het beheer van de verlichting kan overnemen. De ontwikkelaar dient ruime tijd voor de start van de uitvoeringswerken advies op te vragen bij de lichtcel, via het volgende emailadres: openbareverlichting@stad.gent. De openbare verlichting dient telkens conform het Lichtplan te worden geplaatst. Alle info over het lichtplan is te raadplegen via www.stad.gent/gentverlicht.

LAST 3 – Waarborg met betrekking tot huisaansluitingen

Deze last vloeit voort uit het advies van Farys: 'Van zodra de bouwheer de goedkeuring van de aanvraag heeft ontvangen, moet de bouwheer 1600€ storten op Belfius rekening nummer BE82 0910 1062 5468 (BIC-code GKCCBEBB) van de FARYS|TMVW – Stropstraat 1 te 9000 Gent met vermelding: “Bouwproject Lieremanstraat 74 te Gent - 4 huisaansluitingen”’.

LAST 4 – Kosteloze grondafstand

De strook voor de nieuwe rooilijn die momenteel nog private eigendom is, een oppervlakte heeft van 77 m² en op het innameplan aangeduid staat als zone over te dragen aan de stad Gent (weg met zijn uitrusting en riolering, alsook de zones voor openbaar groen) zal uiterlijk één jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan.
 
De akte van overdracht wordt verleden voor een notaris die door de houder van de vergunning wordt aangeduid. Alle kosten met betrekking tot deze akte (opmaken, verlijden, registreren, overschrijven, …) zijn ten laste van de houder van de vergunning. Een attest van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd.
 De basis voor de akte van overdracht is een goed opmetingsplan dat aan een aantal vereisten moet voldoen. Die vereisten moeten worden opgevraagd bij de Dienst Vastgoedbeheer, Sint-Salvatorstraat 16 te 9000 Gent, telefoon 09 266 59 70, email: vastgoedbeheer@stad.gent.

Alvorens de akte kan worden verleden, moet dat opmetingsplan samen met het ontwerp van de akte worden voorgelegd aan de Dienst Vastgoedbeheer voor nazicht en goedkeuring door de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 4

Oordeelt dat, op basis van het stedenbouwkundig advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar dat bij dit besluit is gevoegd, de aanvraag nr. OMV_2021127380 voor gronden aan Lieremanstraat 74 voor vergunning in aanmerking komt.


Bijlagen

 • 1.3. Verslag_OA_of_advies_college_20220111_124107_0.pdf
 • 1_farys - advies 2 Leiekaai-Lieremanstraat Gent.pdf
 • 2_fluvius - 323669_Imewo_advies.pdf
 • 3_proximus.pdf
 • 4_telenet - Aansluitbaar Telenet (3).pdf
 • Gent Leiekaai - Opmaak PV innameplan.pdf
 • Gent Leiekaai - Opmaak Rooilijnplan.pdf
 • 5_brandweer - 055922.003 Leiekaai - Lieremanstraat ZN_ 9000 Gent.pdf
 • 6_vl waterweg - AB2021794 Lieremanstraat 74 Gent.pdf