Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00554 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Galgenberg - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00554 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Galgenberg - toplaagvernieuwing - Goedkeuring 2022_CBS_00554 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Galgenberg - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit worden in het kader van de toplaagvernieuwing volgende nieuwe maatregelen getroffen: het wijzigen van de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van (M2/M4) naar respectievelijk M12/M18. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers. Daarnaast wordt het parkeerverbod, aangebracht door middel van gele onderbroken strepen, verwijderd ter hoogte van huisnummer 29, huisnummers 18-22 en huisnummers 52-54/54C. Dit omdat deze gele onderbroken strepen foutief zijn aangebracht, enerzijds omdat er slechts 1 streep voorzien is en deze geen wettelijke waarde heeft en anderzijds omdat er geen gele strepen aangebracht kunnen worden op een kruispunt. Hier geldt reeds een parkeerverbod volgens de Wegcode. Tenslotte wordt de parkeerhaak ter hoogte van de huisnummers 21-25B verwijderd, omdat er al gele onderbroken strepen aanwezig zijn die duidelijk aangeven tot waar geparkeerd mag worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 6 mei 2021 werd het parkeerverbod uitgebreid vanaf huisnummer 11 tot huisnummers 21-25B, wegens vernauwing van de rijbaan en werden zebrapaden aangebracht op het kruispunt met het Casinoplein.

Bij collegebesluit van 18 januari 2018 werd een parkeerverbod ingevoerd ter hoogte van het kruispunt met de Twaalfkameren, aan de zijde van de even huisnummers. Dit om de doorgang voor de huisvuilophaalwagens te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Galgenberg, goedgekeurd in zitting van 6 mei 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Galgenberg.