Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00555 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Holstraat - correctie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:44
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00555 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Holstraat - correctie - Goedkeuring 2022_CBS_00555 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Holstraat - correctie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit wordt in het kader van de toplaagvernieuwing volgende nieuwe maatregel getroffen: het toevoegen van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt met het Casinoplein aan dit reglement. Deze oversteekplaats werd reeds voorzien in functie van de insnoering van het kruispunt Holstraat, Casinoplein en Galgenberg, maar werd niet toegevoegd aan dit reglement. Het betreft een correctie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 10 juni 2021 werden volgende maatregelen getroffen: het invoeren van een parkeerverbod door middel van verkeersborden E1 tussen huisnummer 74 en het kruispunt met het Casinoplein. Het trottoir werd er dikwijls overreden door zwaarder verkeer als gevolg van een té smalle doorgang, met schade aan de wegenis tot gevolg. Het eindbord van de voorbehouden bewonersplaatsen ter hoogte van huisnummer 74 werd verwijderd, aangezien het beginbord E1 (parkeerverbod) de parkeerreglementering van het bewonersparkeren opheft. De gele onderbroken strepen ter hoogte van de huisnummers 78-78A en 80 en ter hoogte van de huisnummers 84-84A werden verwijderd, aangezien deze vervat zijn in de verkeersborden E1. De parkeerhaak ter hoogte van huisnummer 80 werd verwijderd, aangezien parkeren niet langer toegestaan is. Tenslotte werd nog een verdrijvingsvlak voorzien net voor de uitstulping ter hoogte van huisnummer 98, om de weggebruikers hier op attent te maken.

Bij collegebesluit van 6 mei 2021 werd tweerichtingsverkeer ingevoerd voor fietsers, bromfietsers klasse A en bestuurders van speed pedelecs, in het gedeelte tussen Casinoplein en Brandstraat, in het kader van de insnoering van het kruispunt Casinoplein x Holstraat.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd, in het kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016, tweerichtingsverkeer voor fietsers ingevoerd op de Holstraat, gedeelte begrepen tussen de Theresianenstraat en de Hoogstraat.

Bij collegebesluit van 10 november 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd 

om de doorstroming voor het openbaar vervoer te verbeteren de signalisatie op de voorrangsas Brugsepoortstraat-Hoogstraat-Poel-Sint-Michielsstraat verduidelijkt. Daarmee samenhangend wordt ook de signalisatie op de zijstraten van deze as verduidelijkt.

Bij collegebesluit van 15 september werden de bestaande bewonersplaatsen geregulariseerd. De voorbehouden bewonersplaatsen werden bepaald, volgens het parkeerplan 2020 van Stad Gent.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Holstraat, goedgekeurd in zitting van 10 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Holstraat.