Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00718 - Erkenning van de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent - als Gentse dierenvereniging - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00718 - Erkenning van de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent - als Gentse dierenvereniging - Goedkeuring 2022_CBS_00718 - Erkenning van de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent - als Gentse dierenvereniging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het reglement voor de erkenning als Gentse dierenvereniging, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 oktober 2020.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1;
  • Het reglement voor de erkenning als Gentse dierenvereniging, goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 oktober 2020, artikel 3, § 2, c.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van 20 oktober 2020 keurde het 'reglement voor de erkenning als Gentse dierenvereniging' goed.

Verenigingen kunnen op gelijk welk moment een aanvraag tot erkenning indienen.

De erkenning heeft een geldigheidsduur van maximaal 3 jaar, die:

1. aanvangt op de 1e dag van de maand die volgt op de beslissing tot erkenning van het college van burgemeester en schepenen; en

2. afloopt op 31 december van het 2e jaar volgend op aanvang van de erkenning.

De Groendienst formuleert een advies over de aanvraag voor het college van burgemeester en schepenen.

De vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Noorderlaan 9, diende op basis van dit reglement een erkenningsaanvraag in.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Groendienst evalueerde de erkenningsaanvraag en besluit dat de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming voldoet aan de voorwaarden tot erkenning. 

Deze vzw startte haar werking al in 1897 en is sinds de oprichting gevestigd in Gent. De vereniging is beter bekend onder de naam Dierenasiel Gent. Door zijn lange bestaan is het Dierenasiel een gevestigde waarde, niet alleen in Gent maar ook daarbuiten.

De werking van de vzw bestaat in de eerste plaats uit het opvangen en verzorgen van verloren, afgestane, in beslag genomen en achtergelaten honden en katten. Maar uiteraard is er ook een groot sensibiliserend en informerend aspect aan de werking van de vzw. Dit gebeurt ter plaatse, maar ook via de website en sociale media kanalen. De vzw heeft ook een wandelclub met een 2.000-tal leden. Deze wandelclub zorgt ervoor dat de honden die de vzw tijdelijk huisvest hun dagelijkse wandeling kunnen maken maar laat uiteraard ook toe dat mensen die bijvoorbeeld om een bepaalde reden geen huisdier kunnen houden, toch een wandeling kunnen maken met een hond.

Op de website van de vzw is er een overzicht van de adopteerbare honden en katten uit het asiel. Daarnaast kan er een overzicht gevonden worden van de activiteiten en kan je je bijvoorbeeld opgeven als pleegouder.

Ten slotte is de vzw erkend als dierenasiel door de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.

Activiteit

AC34217 Coördineren en optimaliseren van het dierenwelzijnsbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent erkenning aan de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent, met als maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Noorderlaan 9, als Gentse dierenvereniging.


Bijlagen

  • Erkenningsaanvraag Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming vzw