Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00699 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor de aanleg van groenslingers - rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00699 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor de aanleg van groenslingers - rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00699 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor de aanleg van groenslingers - rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 22 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het reglement voor de aanleg van groenslingers, artikel 6 §3a

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 22 februari 2018 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het reglement voor de aanleg van groenslingers

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 2018 werd beslist de beslissingsbevoegdheid inzake artikel 6 §3a van het Reglement voor de aanleg van groenslingers onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de ondersteuning al dan niet toe te staan aan de stadssecretaris.

§2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement voor de aanleg van groenslingers.

§3. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

§4. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

 

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 26 februari 2018. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de directeur van de Groendienst, zijnde mevrouw Mieke Schauvliege, en haar plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden:

§1. Bij het uitvoeren van de bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Reglement voor de aanleg van groenslingers.

§2. De door deze delegatie bevoegde personen rapporteren jaarlijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het bijgevoegde sjabloon.


Met ingang van 10 september 2020 werd Els Mechant aangesteld als directeur van de Groendienst. 

Naar aanleiding hiervan werd de subdelegatie gewijzigd door de algemeen directeur op 11 januari 2021 en werd gedelegeerd aan de directeur Groendienst, of haar plaatsvervanger.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden door de Groendienst 19 aanvragen toegestaan, 9 aanvragen geweigerd en 1 aanvraag werd door de aanvrager zelf geannuleerd.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de door de Groendienst gedurende 2021 toegestane, geweigerde en geannuleerde aanvragen voor de aanleg van groenslingers.


Bijlagen

  • rapportering groenslingers 2021