Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00536 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waalbrugstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:42
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00536 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waalbrugstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00536 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waalbrugstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is een correctie op de invoering van de fysieke knip ter hoogte van de spoorweg. De toegang wordt hersteld voor schippers en diensten. De geplande knip wordt vervangen door een versmalde fysieke filter zodat het oorspronkelijke doel, zwaar vervoer uit de straat halen, overeind blijft.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 2 juli 2020 werd de knip ter hoogte van de spoorweg- overgang aan de Ringvaartweg-Wondelgem goedgekeurd. De doorgang wordt via plooibakens ingericht en laat fietsers, bromfietsen klasse A en B en speedpedelecs ongemoeid. De maatregel dient er voor te zorgen dat vrachtvervoer deze weg niet langer gebruikt om naar de industriezone te rijden. Ook de wegwijzers met havennummering wordt weggenomen wegens niet meer van toepassing. De maatregel regulariseert verder ook de volledige Waalbrugstraat.  

Bij collegebesluit van 17 januari 2019 werd de bestaande toestand in het deel tussen de Kiekenbosstraat en huisnummer 28 geregulariseerd, waarbij één nieuwe maatregel werd ingevoerd. Het parkeerverbod E1, dat opgesteld is ter hoogte van huisnummer 20-22, werd voorbij de uitrit geplaatst.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waalbrugstraat, goedgekeurd in zitting van 02 juli 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt. 
 

Artikel 2

Keurt goed het nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waalbrugstraat.