Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00694 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het subsidiereglement 'Buurt beweegt gezond' voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:59
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sofie Bracke

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00694 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het subsidiereglement 'Buurt beweegt gezond' voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00694 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het subsidiereglement 'Buurt beweegt gezond' voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 22 december 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het Subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten, artikel 1, § 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 22 december 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het Subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2016 werd beslist de bevoegdheid inzake het artikel 7 §3 a van het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten, onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris.

Er werd aan de stadssecretaris een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door hem te bepalen, personeelsleden.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om de subsidie al dan niet toe te kennen (zoals bepaald in artikel 7 §3 a van het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten) aan de stadssecretaris.

§2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten.

§3. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door hem te bepalen personeelsleden.

§4. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

 

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 22 december 2016. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de heer Wim Vandendriessche, diensthoofd van de Sportdienst, en zijn plaatsvervanger, onder volgende voorwaarde:

1. Bij het uitoefenen van de bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten.

2. De heer Wim Vandendriessche, diensthoofd van de Sportdienst, en zijn plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het daartoe voorziene sjabloon.

De delegatie trad in werking op 22 december 2016.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden in totaal 4 subsidies in het kader van het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" toegekend.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de Sportdienst over de uitoefening gedurende 2021 van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake het toekennen van subsidies op basis van het subsidiereglement "Buurt Beweegt Gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten.


Bijlagen

  • rapportering buurt beweegt gezond - 2021