Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00517 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ottergemsesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00517 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ottergemsesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00517 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ottergemsesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit besluit worden volgende nieuwe verkeersmaatregelen getroffen: het plaatsen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de rijbaan ter hoogte van huisnummer 460 en een betere plaatsing van het parkeerverbod aan de zuidzijde zodat er kan worden opgetreden bij foutparkeren wat vaak voorkomt bij wedstrijden in het nabijgelegen voetbalstadion. Tegelijkertijd wordt ook het stilstand- en parkeerverbod aan de overzijde van de Zuiderbegraafplaats omgevormd tot een parkeerverbod teneinde dat de bus er reglementair kan halteren om reizigers te laten in- en en uitstappen. De signalisatie voor de rotonde wordt op de aankomende tak geplaatst waar mogelijk omdat dit duidelijker is voor de weggebruiker.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 7 oktober 2021 werd diverse signalisatie betreffende de rotondes, parkeerverboden en toegelaten parkeerregels samen met markeringen voor parkeerverboden en parkeervakken geregulariseerd en volgende nieuwe verkeersmaatregelen getroffen in het kader van de heraanleg van de Burggravenlaan en kruispunten met aanliggende fietspaden: het gebod om het fietspad te gebruiken en aslijnen om de rijrichtingen te scheiden. Als nazorg van de heraanleg van het doodlopende deel naar de Zuiderbegraafplaats in woonerftypolgie werd het woonerf gepast afgebakend.

Bij collegebesluit van 25 juni 2020 werd als nieuwe maatregel 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor autodelen in kader van het Autodeelplan 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. Eén parkeerplaats ter hoogte van huisnummers 243-245 en één parkeerplaats ter hoogte van huisnummers 367-379. Daarnaast werd ook het deel tussen de Burggravenlaan en de Winterstraat geregulariseerd in dit reglement.

Bij collegebesluit van 30 januari 2020 werd het betalend karakter voor de voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen opgeheven.

Bij collegebesluit van van 31 januari 2019 werden de parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 383 duidelijker gesignaleerd.

Bij collegebesluit van 31 mei 2018 werden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen aangelegd, waarvan één parkeerplaats voorbehouden voor autodelen, ter hoogte van huisnummer 383.

Bij collegebesluit van 1 maart 2018 werden 5 parkeerplaatsen gesupprimeerd voor de aanleg van een bushalte ter hoogte van Campus Heymans. Bovendien wordt aan de uitrit van deze campus een anti-parkeermaatregel getroffen om in- en uitrijden veiliger te maken.

Bij collegebesluit van 17/08/2017 werden de volgende maatregelen getroffen: Op vraag van 2 bedrijven (Rode Kruis en Wyckaert), die een oprit hebben waar regelmatig groot en zwaar vervoer op - en af moet rijden, worden er anti-parkeermaatregelen genomen met oog op het toegankelijk maken van de inrit. Op vraag van de persoon die destijds de parkeerplaats voor mindervaliden had aangevraagd ter hoogte van huisnummer 364, mag deze nu verwijderd worden. Op vraag van een burger wordt een anti-parkeermaatregel ingevoerd t.h.v. de rotonde met de Moutstraat. Daar is er een verminderde zichtbaarheid van het zebrapad bij het parkeren op de laatste parkeerplaats.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ottergemsesteenweg, goedgekeurd in zitting van 7 oktober 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ottergemsesteenweg.