Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00698 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten - Rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00698 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten - Rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00698 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten - Rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 4 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheden inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten, artikel 1 § 4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 4 mei 2017 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheden inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2017 werd beslist de beslissingsbevoegdheid inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de stadssecretaris.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheden zoals bepaald in artikel 3 §2, artikel 3 §3, e, artikel 4 §2, artikel 6 §4 en artikel 7 §4, b van het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten aan de stadssecretaris;

§2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten.

§3. De aan de stadssecretaris gedelegeerde bevoegdheden kunnen het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

§4. De stadssecretaris rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheden.

 

De subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 4 mei 2017. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan het diensthoofd van de Dienst Ontmoeten en Verbinden, de heer Stefan Van Hove, en zijn plaatsvervanger, onder volgende voorwaarden:

§1. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheden wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten;

§2. Het diensthoofd van de Dienst Ontmoeten en Verbinden, de heer Stefan Van Hove, en zijn plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de stadssecretaris over de uitoefening van deze bevoegdheid op basis van het daartoe voorziene sjabloon.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden door de buurtsecretariaten Macharius, Rabot en Sluizeken (Dienst Ontmoeten en Verbinden) taken zoals bepaald in artikel 3, § 2 en § 3, e, artikel 4,  § 2, artikel 6, § 4 en artikel 7, § 4, b, van het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten uitgeoefend.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport van de Dienst Ontmoeten en Verbinden over de gedurende 2021 uitgeoefende gedelegeerde bevoegdheid inzake het artikel 3, § 2 en § 3, e, artikel 4,  § 2, artikel 6, § 4 en artikel 7, § 4, b van het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten.


Bijlagen

  • Rapportering delegatie buurtsecretariaten 2021