Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00627 - Rapport 2021 van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen, in het kader van de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00627 - Rapport 2021 van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen, in het kader van de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid - Kennisneming 2022_CBS_00627 - Rapport 2021 van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen, in het kader van de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Collegebesluit dd. 1 december 2011  houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen (artikel 58 Gemeentedecreet), artikel 1, § 6 – Goedkeuring

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Collegebesluit dd. 1 december 2011  houdende de delegatie bij reglement van de beslissingsbevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen (artikel 58 Gemeentedecreet) – Goedkeuring

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2011 werd beslist de bevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen aan de stadssecretaris te delegeren. Er werd aan de stadssecretaris een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door hem te bepalen, personeelsleden.

De delegatie is gebonden aan volgende voorwaarden:

 1. De bevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen omvat de bevoegdheid om vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen toe te staan, te weigeren en/of op te heffen.
 2. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met volgende bepalingen:
  1. het onderste deel van de regenwaterafvoerpijp moet tot 1 meter hoogte worden uitgevoerd in gietijzer of in een materiaal dat even goed bestand is tegen breuk of blijvende vervorming;
  2. het onderhoud en herstel van de regenwaterafvoerpijp zijn en blijven steeds ten laste van de eigenaar;
  3. het is verboden het regenwater op het trottoir of het straatoppervlak te laten lopen of het door in het trottoir gelegde afloopbuizen naar de straatgoten te leiden, de regenwaterafvoerpijp dient met andere woorden aangesloten te worden op de riolering;
  4. de uitsprong mag maximaal 10 centimeter bedragen;
 3. de vergunning mag slechts worden toegestaan onder volgende opschortende voorwaarde: er mag slechts tot de plaatsing van de regenwaterafvoerpijp worden overgegaan indien de aansluiting ervan op de riolering technisch haalbaar wordt bevonden door de Tussengemeentelijke Maatschappij Voor Waterbedeling (TMVW) én met de TMVW tot een overeenkomst wordt gekomen in verband met de uitvoeringsmodaliteiten van deze aansluiting op de openbare riolering en de daaraan verbonden kosten.
 4. Een afschrift van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen wordt overgemaakt aan de Korpschef van de Politie, de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de klantendienst TMVW.
 5. De stadssecretaris rapporteert één keer per jaar aan het college van burgemeester en schepenen over de uitoefening van de bevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen.

 De delegatie trad in werking op 1 januari 2012.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van het college naar de algemeen directeur werd een jaarlijkse rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende 2021 werden in totaal 168 aanvragen voor vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen verwerkt.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het rapport inzake de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen, zoals gevoegd in bijlage, voor periode januari-december 2021.


Bijlagen

 • rapportering 2021