Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00546 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waterstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:43
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00546 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waterstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_00546 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waterstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het invoeren van een woonerf in een nieuwe verkaveling langsheen de Waterstraat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 27 augustus 2020 werden volgende maatregelen getroffen: de insnoering van de straatmond en het haakser aansluiten van de Waterstraat waardoor de snelheid van het in- en uitdraaiend verkeer zal worden afgeremd, voor de staduitwaartse fietser het inrichten van een veilig bypass met voldoende rugdekking in de Waterstraat, het ontharden en vergroenen van het middeneiland, het verplaatsen van de mindervalidenplaats ter hoogte van huisnummer 4-6B naar de andere straatzijde omwille van een nog gepland fietsinfrastructuurproject.

Bij collegebesluit van 8 februari 2019 werd een gele onderbroken belijning ter hoogte van de inrit aan de overzijde van huisnummer 8 ingevoerd, om het ongehinderd in-en uitrijden van vrachtwagens te vrijwaren. 

Bij collegebesluit van 24 augustus 2017 werd een oversteekplaats voor voetgangers ingericht ter hoogte van het kruispunt met de Sleutelbloemstraat.

Bij collegebesluit van 1 december 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waterstraat, goedgekeurd in zitting van 27 augustus 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waterstraat.