Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00644 - OMV_2021169415 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00644 - OMV_2021169415 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00644 - OMV_2021169415 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Anoek Braem met als contactadres Isidoor De Vosstraat 33, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021169415) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 2 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning

• Adres: Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie B nr. 310C2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 1 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Isidoor De Vosstraat te Sint-Amandsberg. De omgeving wordt gekenmerkt door voornamelijk eengezinswoningen in een gesloten bebouwing van twee bouwlagen. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een open bebouwing van één bouwlaag met dakverdieping.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning. Er wordt zowel een uitbreiding voorzien achteraan de woning als aan de rechterkant van de woning. De uitbreiding aan de achterkant van de woning omvat het vergroten van de leefruimte en het verplaatsen van de keuken. Deze uitbouw heeft een oppervlakte van 3,41m op 6,68m (22,80m²).

 

De uitbouw aan de rechterkant van de woning voorziet een slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping. Deze uitbouw heeft een oppervlakte van 3,85m op 6,50m (25,02m²). Het hoofdgebouw wordt beperkt verbouwd, waarbij de garage plaats maakt voor een wasruimte, technische berging en een badcel. De badcel staat in verbinding met de slaapkamer en de wasplaats staat in verbinding met de berging en keuken. De uitbreidingen worden opgetrokken in houtskeletbouw afgewerkt in houten planchetten, verticaal geplaatst. Het nieuwe buitenschrijnwerk wordt gekozen in aluminium profielen (gezien de omvang van de ramen), in grijze kleur. Er wordt overal minstens 3m afstand gehouden tot de perceelsgrens. Er worden geen veranderingen doorgevoerd aan de eerste verdieping.

 

Verder wordt aan de achtergevel een overdekt terras voorzien met zicht op de tuin. De terrasoverkapping vormt één geheel qua materiaal en vormgeving met de uitbreidingen en verbindt deze twee uitbreidingen. De terrasoverkapping wordt uitgevoerd in houten planchetten, verticaal geplaatst. Het plat dak wordt grotendeels voorzien van zonwerend veiligheidsglas, zodat er voldoende licht tot de slaapkamer komt en het overdekt terras geen donker hoekje van het geheel wordt. Het plat dak wordt gedragen door een houten constructie.

 

Gezien de garage omgevormd wordt tot een woonruimte en de functie van het parkeren van een voertuig zal wegvallen, wordt de verharding van de oprit deels verwijderd, waardoor 36,23m² onthard wordt. Verder wordt een toegangspad verlengd rondom de woning en bijgebouwen met 1,8m². Zowel de oprit als het toegangspad zijn/worden uitgevoerd in waterdoorlatende verharding. 

Er worden negen naaldbomen gerooid aan de rechterzijde van de woning.

 

Er worden enkele veranderingen doorgevoerd aan het rioleringsstelsel. Zo wordt er een hemelwaterput van 10 000L geplaatst en een infiltratievoorziening van 2500L. Er is reeds een septische put aanwezig.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 29/05/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een eengezinswoning met ingebouwde autobergplaats en een afzonderlijk tuinhuisje. (1997/60054)

* Op 17/08/2000 werd een weigering afgeleverd voor het slopen en oprichten van een tuinhuisje. (2000/60043)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Z2 - zone voor wonen: open & gekoppelde bebouwing, Z4 - zone voor bouwvrije tuinen en Z5 - zone voor tuinen en bijgebouwen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De uitbreiding aan de achterkant van de woning zorgt voor een beter woonkwaliteit door het vergroten van de leefruimte en keuken. Er wordt gebruik gemaakt van grote raampartijen waardoor de tuin een betere connectie krijgt met de woning.

Er is geen bezwaar tegen de uitbreiding grenzend aan de voormalige garage en het omvormen van de deze garage naar een bergplaats en badkamer. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in functie van het ouder worden van de ouders van de aanvrager. Door de wijzigingen is er geen garage meer op het perceel aanwezig. Dit heeft een invloed op de noodzakelijke verharding. Hier wordt in het ontwerp rekening mee gehouden waarbij de verharding die naar en voorbij de garage was aangelegd, wordt verwijderd. Er is enkel nog een deel oprit aanwezig dat loopt tot aan de voordeur. Het pad rondom de woning wordt behouden. Er wordt in totaal 36,23m² verharding verwijderd. Er is geen andere bijkomende verharding.

De uitbreidingen zijn conform de voorschriften van het RUP Sygemkouter. De uitbreiding aan de rechterkant van de woning valt deels in de zone voor open bebouwing en deels in de zone voor tuinen en bijgebouwen. Volgens de voorschriften kan deze zone bebouwd worden voor maximaal 40m². Het deel van de uitbouw en het reeds bestaand tuinhuis vallen binnen de maximaal toelaatbare 40m². De voorschriften van het RUP geven blijk van een goede ruimtelijke ordening. Hieraan wordt voldaan.

Om de uitbreiding aan de rechterkant van de woning te kunnen realiseren, is het rooien van enkele bomen noodzakelijk. Aangezien er nadien maar een deel van de bomenrij zou kunnen blijven staan, wenst men de gehele rij te vellen (9 bomen). Er is geen bewaar tegen het rooien van deze naaldbomen. De rij is vermoedelijk een uitgegroeide haag. De rij staat deels in de weg voor de uitbreidingsplannen. Het resterende deel houden is niet kwalitatief en zorgt voor een ongewenste indeling van deze gewijzigde achterste tuinzone. Er wordt wel een compensatie gevraagd voor het rooien van de rij bomen. Er werd op het plan nieuwe toestand al 1 nieuwe boom voorgesteld. Als compensatie wordt de heraanplanting gevraagd van minstens 2 nieuwe hoogstammige loofbomen met een minimumstamomtrek HS12/14. Dit dient te gebeuren ten laatste het eerst volgende plantseizoen na het realiseren van de verbouwing en op minstens 2m van de perceelsgrenzen. Een grotere afstand zoals 3m is aanbevolen.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning aan mevrouw Anoek Braem gelegen te Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Aanplanten bomen

Er dienen minstens twee nieuwe hoogstammige loofbomen (met minimumstamomtrek HS12/14) te worden heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het realiseren van de verbouwing en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m aanbevolen).

 

Openbaar domein

Er wordt slechts één oprit met een breedte van maximum 3,00 meter op het openbaar domein toegestaan. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangepast worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.