Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00521 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lange Kruisstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00521 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lange Kruisstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_00521 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lange Kruisstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het aanbrengen van het voorrangsbord B1 met daarbij horende haaietanden om op de volledige as van de Volderstraat - Henegouwenstraat overal dezelfde voorrangsregels te hebben, namelijk de fietsstraat heeft voorrang op de zijstraten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 26 november 2020 werd de parkeerplaats voorbehouden voor postvoertuigen van Oranjeberg naar de Lange Kruisstraat verplaatst. Naar aanleiding van verbouwingswerken aan het postkantoor in de Lange Kruisstraat 55 zal het laden en lossen voortaan gebeuren via de ingang (Lange Kruisstraat) en niet meer via Oranjeberg. De voorbehouden parkeerplaats voor postvoertuigen zal voorzien worden op de derde parkeerplaats, aangezien hier een verlaagde boordsteen aanwezig is. De voorbehouden bewonersplaats die wordt ingenomen in de Lange Kruisstraat, zal worden gecompenseerd in Oranjeberg aansluitend op de bestaande voorbehouden bewonersplaatsen.

Bij collegebesluit van 16 februari 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, op de Lange Kruisstraat de rijrichtingen omgekeerd. De Lange Kruisstraat, gedeelte begrepen tussen de Henegouwenstraat en de Limburgstraat, wordt opgenomen in het autovrij gebied.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werden de bestaande bewoners- en taxiplaatsen geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Lange Kruisstraat, goedgekeurd in zitting van 26 november 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Lange Kruisstraat.