Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00564 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Iepenstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:45
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00564 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Iepenstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00564 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Iepenstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is het invoeren van een parkeerverbod van huisnummer 98 tot huisnummer 86 door middel van borden E1 met onderborden x-borden xb en xa. Dit om de doorgang voor Ivago en brandweer te garanderen in dit smalle deel van de straat en om het gebruik van de inritten ter hoogte van huisnummer 67 en huisnummer 47-55 beter mogelijk te maken. De gele onderbroken lijnen ter hoogte van huisnummer 94 werden verwijderd omdat op die plaats volgens de wegcode niet mag geparkeerd worden door de breedte van de straat, dus zijn deze lijnen overbodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 september 2020 werd beslist tot het aanbrengen van een parkeerverbod door middel van gele onderbroken strepen op de hoek met de Iepensteeg. Dit op vraag van de politie voor het vermijden van een hinderlijk geparkeerd voertuig.

Bij collegebesluit van 13 augustus 2020 werd een zebrapad aangebracht op het kruispunt van de Iepenstraat met de Gebroeders Vandeveldestraat ter hoogte van de blinde geleide tegels.

Bij collegebesluit van 11 april 2019 werd de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap aan de overkant van het kruispunt Iepensteeg - Waarschootstraat uitgevoerd, de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 31 augustus 2018 werden de gele onderbroken strepen van huisnummer 70 tot huisnummer 72 uitgebreid tot huisnummer 74.

Bij collegebesluit van 1 december 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Iepenstraat, goedgekeurd in zitting van 17 september 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Iepenstraat.