Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00705 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het toewijzen van Krookdagen- rapportering 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Sami Souguir

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00705 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het toewijzen van Krookdagen- rapportering 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00705 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het toewijzen van Krookdagen- rapportering 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Besluit van 22 oktober 2020 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid voor het toewijzen van Krookdag, artikel 1, §4.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Besluit van 22 oktober 2020 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie bij reglement van de bevoegdheid voor het toewijzen van Krookdag, artikel 1, §4.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 22 oktober 2020 werd beslist de bevoegdheid  inzake het toewijzen van Krookdagen (zoals bepaald in de Interne richtlijn voor de toewijzing van Krookdagen), onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de algemeen directeur.

Er werd aan de algemeen directeur een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door haar te bepalen, personeelsleden.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld:

1. Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid om Krookdagen toe te wijzen aan diensten van de Groep Gent (zoals bepaald in de Interne richtlijn voor de toewijzing van Krookdagen), aan de algemeen directeur.

2. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in de Interne richtlijn voor de toewijzing van Krookdagen.

3. De aan de algemeen directeur gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

4. De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen over de uitvoering van deze bevoegdheid.

De subdelegatie werd gegeven bij besluit algemeen directeur van 26 oktober 2020. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de directeur van de Bibliotheek, en plaatsvervanger, onder de volgende voorwaarden:

1. Bij het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt rekening gehouden met de voorwaarden zoals opgenomen in de Interne richtlijn voor de toewijzing van Krookdagen.

2. De directeur van de Bibliotheek, en diens plaatsvervanger, rapporteren zesmaandelijks aan de algemeen directeur over de uitvoering van deze bevoegdheid, op basis van het bijgevoegde sjabloon.

De delegatie treedt in werking op1 november 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een jaarlijkse rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

In 2021 werd ten gevolge van de Covid-19 pandemie nagenoeg heel de programmatie van de eerste jaarhelft opgeschort of geannuleerd in de Krook. 

Tijdens de tweede jaarhelft van 2021, werden 4 dagdelen in zaal De Blauwe Vogel en 41 dagdelen in de workshopruimtes gratis ter beschikking gesteld aan diensten van de Groep Gent.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het rapport van de door de Bibliotheek gratis toegewezen Krookdagen aan diensten van de Groep Gent voor de periode 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • rapportering Krookzalen