Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00524 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - François Laurentplein - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00524 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - François Laurentplein - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_00524 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - François Laurentplein - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het wijzigen van de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van (M2/M4 of M3/M5) naar respectievelijk M12/M18. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 18 februari 2021 werden twee voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummers 1/3-3D aan de westelijke zijde van de weg, op het middenplein,  in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie. Daarnaast is er de inrichting van 1 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 1, aan de westelijke zijde van de weg op het middenplein, gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Deze voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen vervangt een bestaande voorbehouden parkeerplaats voor autodelen.

Bij collegebesluit van 25 juni 2020 werd één voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummer 1 aan de westelijke zijde van het middenplein in kader van het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016 en werd één voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen ingericht ter hoogte van huisnummer 1 aan de oostelijke zijde van het middenplein in kader van de uitrol van de publieke laadpunten.

Bij collegebesluit van 19 september 2019 werden volgende maatregelen ingevoerd: het aanduiden van afzonderlijke parkeervakken en het aanpassen van het verkeersbord E9i (parkeren uitsluitend voor motorfietsen). Het verkeersbord E9i werd mee in de rijrichting geplaatst en er werd een onderbord Xc (6 meter) toegevoegd. 

Bij collegebesluit van 6 september 2018 werd een parkeerstrook voorzien voor motorfietsen ter hoogte van huisnummer 1. Verder werden de verkeersborden aan de oostelijke zijde van het plein verwijderd, aangezien het parkeerverbod ook wordt gesignaleerd door gele onderbroken strepen. 

Bij het collegebesluit van 5 juli 2018 werd de parkeerstrook van huisnummer 1 tot huisnummers 5-17 geregulariseerd en verlengd.

Bij collegebesluit van 14 juni 2018 werd een bijkomende parkeerplaats voorbehouden voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummer 1, op het middenplein. Verder werden ook gele onderbroken strepen aangebracht ter hoogte van het middenplein. Dit om duidelijker aan te geven dat bestuurders zich niet naast de parkeervakken mogen parkeren.

Bij collegebesluit van 18 mei 2017 werd als compensatiemaatregel voor de parkeerplaatsen die verdwijnen in de Gouvernementstraat bij de heraanleg van de Brabantdam op het François Laurentplein twee extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap ingericht.

Bij collegebesluit van 16 januari 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en als compensatiemaatregel voor de parkeerplaatsen die verdwijnen bij de uitbreiding van het autovrij gebied worden op het François Laurentplein twee parkeerplaatsen voor autodelen ingericht.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg François Laurentplein, goedgekeurd in zitting van 18 februari 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg François Laurentplein.