Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00566 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Denijslaan - correcties - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:45
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00566 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Denijslaan - correcties - Goedkeuring 2022_CBS_00566 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Denijslaan - correcties - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregelen die bij dit besluit getroffen worden zijn: enerzijds het verwijderen van de signalisatie met betrekking tot de voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen, omdat de geplande laadpalen niet geplaatst zullen worden op het terrein. Dit ter hoogte van de geplande laadpaal aan de overzijde van huisnummer 89, omdat de laadpaal omwille van technische redenen niet geplaatst kan worden. Ook ter hoogte van de geplande laadpaal aan de overzijde van huisnummers 203-205, omdat hier recent een hoogspanningscabine werd geplaatst. Anderzijds wordt het artikel geschrapt uit dit reglement met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten (verkeersborden F111 en F113). In het Verkeersreglement zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de signalisatie in fietsstraten en dit vanaf 1 augustus 2021. Zo verdwijnt oa het verkeersbord F113 uit het Verkeersreglement en zou de fietsstraat op de Sint-Denijslaan met zonale borden moeten worden gesignaleerd. Er werd geen overgangsperiode voorzien voor de steden en gemeenten om deze aanpassing door te voeren, daarom kunnen de bestaande verkeersborden met betrekking tot de fietsstraat niet meteen verwijderd en aangepast worden. Om een aanpassing te kunnen doen aan het bestaande aanvullend reglement van de Sint-Denijslaan is het noodzakelijk om dit artikel te verwijderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werden volgende maatregelen getroffen: het inrichten van een toeleidend dubbelrichtingsfietspad naar de nieuwe voetgangers- en fietsoversteek op het kruispunt van de Voskenslaan en de voet- en fietsweg ten zuiden van de sporen, het beter aanduiden van het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers, het kruisen van het fietspad ter hoogte van de zijstraten accentueren door wegmarkering, het voorzien van een aslijn in de scherpe bochten, het markeren van een fietspad op de oostelijke tak van het kruispunt met de Valentin Vaerwyckweg zodat fietsers de nodige tijd hebben om in te voegen, het beperken van de toegang tot de stationsruimtes tot de bestuurders van voertuigen eigen aan de stationsactiviteit om foutparkeerders te vermijden. Aan de overzijde van huisnummers 89, 91 en 203-205 worden er parkeervakken voorbehouden voor elektrische voertuigen ingericht  in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen.

Bij collegebesluit van 1 april 2021 werd in het kader van de toplaagvernieuwing de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van M2 en M4 naar respectievelijk M12 en M18. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers. Tevens werd het toegengsverbod tot de voormalige trambedding voor voetgangers aan de zijde van de Kortrijksesteenweg opgeheven en vervangen door een toegangsverbod voor bestuurders, behalve voor bestuurders voor tweewielers en bromfietsen klasse A en P met het oog op een toekomstige fietsenstalling.

Bij collegebesluit van 10 oktober 2020 werd de signalisatie van de voet- en fietsweg ter hoogte van de bewaakte fietsenstalling op het koningin Mathildeplein opgeheven aangezien er door de aanleg van de kiss-and-ride op het Koningin Mathildeplein geen rechtstreekse doorgang via de weg met betonplaten meer zal zijn. Ook werd het voorrangsbord B22 weggehaald aangezien de fietsers nu rechts van het driekleurig verkeerslicht kunnen rijden. 

Ten tweede werd het doodlopende gedeelte ten zuiden van huisnummers 355 en 391 na een aanvraag van bewoners en onderzoek naar wenselijkheid omgevormd tot woonerf zodoende dat kinderen veilig kunnen spelen op de openbare weg. 

Ten derde werd er 1 voorbehouden parkeerplaats voor een elektrisch voertuig ter hoogte van huisnummer 140 en 1 plaats voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van huisnummers 136-138 ingericht gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen. Door het inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen faciliteren we elektrische deelwagens, zoals bepaald in het Autodeelplan 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 april 2016. De voorbehouden autodeelplaats zal gebruikt worden door elektrische deelwagens van een erkende autodeelorganisatie. 

Ten vierde werd de markering van het gearceerde vlak dat de rijrichtingen scheidt aangepast zodanig dat er ook een fietssuggestiestrook kan worden aangebracht naar en komende van de Maurice Dupuislaan en zo de (brom)fietsers veiliger en comfortabeler te laten fietsen op deze stadsregionale fietsas. In het gearceerde vlak zijn er ook (brom)fietsdoorsteken voorzien zodat (brom)fietsers als duurzamere verplaatsingsmodus vlot van en naar de afgescheiden fietssnelweg F400 langs de Binnenring-Drongen (R4) kunnen rijden.

Bij collegebesluit van 10 september 2020 werd het beperkt eenrichtingsverkeer aan de zijde van de Kortrijksesteenweg (N414) in functie van de heraanleg van het kruispunt aangepast. Het beperkt eenrichtingsverkeer geldt voortaan van huisnummer 1-3 aangezien er van Kortrijksesteenweg 532 kan worden weggereden via de Poelsnepstraat of Kortrijksesteenweg (N414) wat ook voor meer veiligheid in de fietsstraat zorgt.

Bij collegebesluit van 23 april 2020 werden de nieuwe verkeersmaatregelen in de rand van de aanleg van een kiss-and-ridezone op het Koningin Mathildeplein verordend. Het beperkt eenrichtingsverkeer werd aangepast zodat ook bromfietsen klasse A en P, net zoals de andere straten in de cluster die aansluiten op de Sint-Denijslaan, in tegenrichting mogen rijden. Enkele verkeersmaatregelen werden geregulariseerd.

Bij collegebesluit van 31 mei 2018 werd een anti-parkeermaatregel ingevoerd ter hoogte van huisnummer 98. Dit om de uitrit van de nieuwe appartementen te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 11 mei 2017 werden de ultrakortparkeerplaatsen vanaf huisnummer 223 tot 243-247 aan de zijde van het station weggenomen. Dit op vraag van de klankbordgroep Gent-Sint-Pieters.

Bij collegebesluit van 10 november 2016 werden volgende maatregelen ingevoerd: het verwijderen van het verkeersbord B23 en op vraag van een burger worden, ter hoogte van huisnummers 108,114 en 345/353, werden anit-parkeermaatregelen ingevoerd, m.n. het aanbrengen van 7 parkeerhaken en 2 verdrijvingsvlakken en dit met het oog op het toegankelijk maken van de inritten. Er werden ultrakortparkeerplaatsen voorzien vanaf huisnummer 223 tot 243-247 aan de zijde van het station.

Bij collegebesluit van 21 maart 2016 werden een aantal maatregelen genomen die kaderen binnen een geheel van circulatieconcept van de zuidelijke stationsomgeving om het sluipverkeer te minimaliseren. De Sint-Denijslaan (deel tussen Kortrijksesteenweg en Ganzendries) werd ingericht als fietsstraat en de Sint-Denijslaan (deel tussen Kortrijksesteenweg en huisnummer 25) werd ingericht voor tweerichtingsverkeer.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Denijslaan, goedgekeurd in zitting van 17 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Denijslaan.

Bijlagen