Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00720 - OMV_2022001774 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk - Hoevestraat 3-5, 9032 Wondelgem - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00720 - OMV_2022001774 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk - Hoevestraat 3-5, 9032 Wondelgem - Aktename 2022_CBS_00720 - OMV_2022001774 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk - Hoevestraat 3-5, 9032 Wondelgem - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

OPENBARE WERKEN TAVERNIER BVBA met als contactadres Bruisbeke 81, 9520 Sint-Lievens-Houtem heeft een aanvraag (OMV_2022001774) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 6 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

• Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk

• Adres: Hoevestraat  3-5, 9032 Wondelgem

• Kadastrale gegevensafdeling 30 sectie C nrs. 91M, 91P, 94E2, 94W, 94N2, 94P2 en 94R2

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 10 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | lijnbemaling voor de aanleg van de riolering | klasse 3 | Nieuw

14424,6 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

 • Op 20/05/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen van private toegangswegen, parking, riolering en groen in een goedgekeurde verkaveling (OMV_2021033678).
 • Op 23/12/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in 25 loten bestemd voor eengezinswoningen en de aanleg van wegenis. (2020 WO 164/00).

 


BEOORDELING MELDING

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het bouwperceel ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005.

 

Het bouwperceel ligt deels binnen het gewestplan Gentse en Kanaalzone. Het bouwperceel ligt deels in woongebied, en deels in woonuitbreidingsgebied.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor (artikel 5,1.1., van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

 

De aanvraag stemt overeen met de vigerende voorschriften van het gewestplan. Voor het gebied is een verkavelingsvergunning afgeleverd.

 

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 2020 WO 164/00 van 23/12/2020). De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling.

 

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt dus aangenomen dat de aanvraag zich situeert binnen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.


CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

MILIEUHYGIËNISCHE EN VEILIGHEIDSASPECTEN

Bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden op een maximum diepte van 9 meter. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 512 m³/dag. Volgens de aanvraag zal het bemalingswater deels aangewend worden voor waterdichtheidsproeven van de rioleringstrengen en wordt het grootste deel van het water geloosd in het rioleringsnet tenzij toelating wordt verkregen voor het lozen in de langsgracht langsheen de trambedding.

 

In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone. Indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden.

Binnen het verkavelingsproject worden infiltratiezones uitgegraven. Er dient onderzocht te worden of deze al voorafgaand de bemalingswerken kunnen uitgegraven worden zodat een deel van het bemalingswater daar naar kan afgeleid worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Bij lozing van meer dan 10 m³/uur in de gemengde riolering moet de exploitant, conform Vlarem II, een schriftelijke toelating vragen aan Aquafin nv via: https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven-water-lozen/lozen-van-bemalingswater. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Bij lozing in de openbare riolering dient de lozing van het onttrokken grondwater 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: vanaf 1/2/2022 voor pomp 1 en pomp 2 gedurende 25 dagen, vanaf 26/02/2022 voor pomp 3 gedurende 21 dagen en vanaf 26/03/2022 voor pomp 4 gedurende 21 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater.

 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd indien er geen retourbemaling wordt voorzien:

 

Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.

Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

-  Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

-  De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

Geluid

Bij gebruik van een pomp moet te allen tijde voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

Fauna en flora

De te behouden bomen binnen de verkaveling moeten bevloeid worden met (bemalings)water tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen zonder regen in de periode na 1 maart 2022. Dit gebeurt door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven.

De lijnbemaling moeten worden aangelegd buiten de kroonprojectie van de te behouden bomen. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

 

CONCLUSIE 

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | lijnbemaling voor de aanleg van de riolering | Nieuw

14424,6 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door OPENBARE WERKEN TAVERNIER bvba (O.N.:0414629072) voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk, gelegen Hoevestraat  3-5, 9032 Wondelgem, met inrichtingsnummer 20211231-0008, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | lijnbemaling voor de aanleg van de riolering  (Nieuw)

14424,6 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

 1. Binnen het verkavelingsproject worden infiltratiezones uitgegraven. Er dient onderzocht te worden of deze al voorafgaand de bemalingswerken kunnen uitgegraven worden zodat een deel van het bemalingswater daar naar kan afgeleid worden.
 2. Bij lozing van meer dan 10 m³/uur in de gemengde riolering moet de exploitant, conform Vlarem II, een schriftelijke toelating vragen aan Aquafin nv via: https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven-water-lozen/lozen-van-bemalingswater.
 3. Bij lozing in de openbare riolering dient de lozing van het onttrokken grondwater 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be.
 4. De retourbemaling of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.
 5. De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode. De start- en einddatum van de bemaling dient via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.
 6. Indien er geen retourbemaling wordt voorzien, dient voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.
  Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:
  • Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. 
  • De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.
  Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.
  De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.
 7. De te behouden bomen binnen de verkaveling moeten bevloeid worden met (bemalings)water tijdens aanhoudende droge periodes van meer dan 10 dagen zonder regen in de periode na 1 maart 2022. Dit gebeurt door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven.
  De lijnbemaling moeten worden aangelegd buiten de kroonprojectie van de te behouden bomen.
   

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

2. Er moet te allen tijde voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.