Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00639 - OMV_2021169718 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur - zonder openbaar onderzoek - Gandastraat 55, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00639 - OMV_2021169718 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur - zonder openbaar onderzoek - Gandastraat 55, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00639 - OMV_2021169718 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur - zonder openbaar onderzoek - Gandastraat 55, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

David Van Schoors met als contactadres Liefkenshoek 2/A, 9230 Wetteren heeft een aanvraag (OMV_2021169718) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 2 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur

• Adres: Gandastraat 55, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 575A5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 12 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreffende pand betreft een hoekpand en is gelegen ter hoogte van het kruispunt van de Gandastraat en de Kasteellaan. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing. Het pand in kwestie betreft een meergezinswoning met nevenfunctie op het gelijkvloers ( 4 bouwlagen en een hellend dak). De vergunde nevenfunctie op het gelijkvloers betreft een kantoorfunctie.


Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. Enerzijds worden alle gelijkvloerse ramen alsook de inkomdeur voorzien van bestickering, dit zowel ter hoogte van de voorgevel gelegen aan de Gandastraat als ter hoogte van de voorgevel gelegen aan de Kasteellaan. Deze bestickering werd reeds aangebracht waardoor dit een regularisatie betreft.

Anderzijds wordt een verlicht gevelpaneel voorzien boven de inkomdeur. Deze inkomdeur en dus ook het betreffende gevelpaneel bevinden zich ter hoogte van de hoek tussen beide straten, in een afgeschuinde gevel. Het gevelpaneel is 225 cm breed en 50 cm hoog en sprint 17 cm uit ten opzichte van het gevelvlak. Dit gevelpaneel wordt aan weerszijden verlengd in de vorm van een dwars uithangbord. Deze beide dwarse uithangborden, 1 ter hoogte van de voorgevel Gandastraat en 1 ter hoogte van de voorgevel Kasteellaan, springen 81,2 cm uit ten aanzien van het gevelvlak, kennen een hoogte van 50 cm en een dikte van 17 cm. Het gevelpaneel en de dwarse uithangsborden vormen 1 geheel. De afstand van de publiciteitsinrichting ten opzichte van het voetpad bedraagt 2,47 m.
 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 12/09/2019 werd een aktename afgeleverd voor het verbouwen van een bestaande raamopening naar een deuropening (voorgevel) (OMV_2019102318).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 13/01/1975 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevels van twee handelshuizen en het bouwen van een elektriciteitskabine op het gelijkvloers van nr 16. (KW N-17-74)

* Op 30/08/1976 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen (de voorgevels inbegrepen) en uitbreiden van 2 huizen tot opslagplaatsen voor vleeshandel. (KW N-14-76)

* Op 23/10/1978 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding van een bedrijf van vleeswaren

(herneming bouwaanvraag kw n-17-74 goedgekeurd dd. 13/01/1975). (KW N-6-78)

* Op 14/12/1995 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw met 12 woongelegenheden en een winkel na het slopen van de bestaande bebouwing. (1995/351)

* Op 16/07/1998 werd een weigering afgeleverd voor het oprichten van een appartementsgebouw met 11 woongelegenheden (regularisatie). (1998/2157)

* Op 9/12/1999 werd een vergunning afgeleverd het verbouwen van een appartementsgebouw (wijziging van de bouwvergunning nr. 95/351 van 14 december. (1999/809)

 

Stedenbouwkundig misdrijf

* Er werd op 18 september 2020 het volgende vastgesteld:

Het wijzigen van de bestemming van kantoor naar handel en wonen.

Het aanbrengen van reclamestikkers tegen de ramen en het plaatsen van een lichtgevende reclame-inrichting achter het raam.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven. Het advies kan integraal worden nagelezen op het Omgevingsloket.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 13 december 2021 onder ref. AV/411/2021/01519:
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert gunstig betreffende de voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met hoger vermelde inlichtingen en beperkingen. Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de hierna omschreven aandachtspunten. Zij bijlage op het omgevingsloket.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Bijzonder plan van aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS, goedgekeurd op 31 juli 1991, en is bestemd als centrumzone, klasse 1 voor tuinstrook en binnenkern.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende publiciteit wordt voorzien in het kader van de niet-vergunde handelsfunctie die zich op het gelijkvloers bevindt. De vergunde nevenfunctie op het gelijkvloers betreft een kantoorfunctie. Hieruit wordt geoordeeld dat voorliggende publiciteit geen enkele relatie heeft met de achterliggende functie en bijgevolg niet voor vergunning in aanmerking komt.

De publiciteitsinrichting boven de inkomdeur (gevelpaneel met aanhorende dwarse uithangborden) voldoet bovendien ook niet aan de vooropgestelde normen inzake uitsprongen voorbij de rooilijn. Tot op een hoogte van 3,00 meter boven het trottoirniveau mogen niet-constructieve elementen maximaal 5 cm uitspringen ten opzichte van de rooilijn. De dwarse uithangborden van de publiciteitsinrichting springen telkens 81,2 centimeter uit op een hoogte van slechts 2,47 meter. De aanvraag is bijgevolg niet in overeenstemming met deze vooropgestelde normen en kan in voorgestelde vorm niet in aanmerking komen voor vergunning.

Gezien de bestickering ter hoogte van de gelijkvloerse ramen en inkomdeur, ook wordt voorzien in het kader van de achterliggende niet-vergunde handelsfunctie, en deze bestickering dus geen enkele relatie heeft met de achterliggende vergunde functie (kantoorfunctie), is komt deze bijgevolg niet voor vergunning in aanmerking.


CONCLUSIE

Ongunstig wegens geen enkele relatie met de achterliggende vergunde functie en wegens strijdig met de vooropgestelde normen inzake uitsprongen ten opzichte van de rooilijn.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur aan David Van Schoors gelegen te Gandastraat 55, 9000 Gent.