Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00703 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 4e kwartaal 2021 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:00
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00703 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 4e kwartaal 2021 - Kennisneming 2022_CBS_00703 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 4e kwartaal 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Besluit van 24 april 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones aan de stadssecretaris.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Besluit van 24 april 2014 van het college van burgemeester en schepenen houdende de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunningen inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones aan de stadssecretaris, artikel 1, ยง 6.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2014 werd beslist de bevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones aan de stadssecretaris te delegeren. Er werd aan de stadssecretaris een mogelijkheid gelaten tot subdelegatie aan andere, door hem te bepalen, personeelsleden.

Deze subdelegatie werd gegeven bij secretarisbesluit van 28 april 2014. Daarbij werd de bevoegdheid doorgedelegeerd aan de directeur-manager van de Groendienst en zijn of haar plaatsvervanger.

Volgende voorwaarden werden vastgesteld: 

§2. De bevoegdheid inzake vergunningen openbaar domein voor innames openbare groenzones voor het organiseren van kleinschalige initiatieven omvat de bevoegdheid om deze toe te staan of te weigeren.

§3. De stadssecretaris volgt bij de uitoefening van deze bevoegdheid volgende bepalingen:

1. Volgende aanvragen komen in aanmerking:

 • aanvragen ingediend door een vereniging of vzw waarbij de inname beperkt is tot minder dan 1 dag en waarbij geen of zeer beperkt infrastructuur wordt opgesteld;
 • aanvragen voor gebruik van de tuin of de openbare groenzone in het kader van de verhuring van gebouwen door Historische Huizen in kasteelparken (landgoed De Campagne, kasteel Borluut, kasteel Claeys Bouüaert), of tuinen bij stadsgebouwen (Hof van Ryhove, Zilverhof..) Hierbij wordt de zone bedoeld direct palend aan het gebouw;
 • aanvragen om doortochten door parken en natuurgebieden in het kader van georganiseerde wandel- en     fietstochten door clubs of verenigingen;
 • aanvragen tot het snijden van stekken;
 • filmopnames in openbare groenzones waarvoor geen infrastructuur wordt opgesteld en waarbij de inname beperkt istot minder dan 1 dag. 

2. Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 • initiatieven met een privékarakter, tenzij gekoppeld aan de verhuring van één van de gebouwen door Historische Huizen van Gent;
 • initiatieven met een commercieel karakter voor een gesloten gezelschap.

3. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Politie Cel Evenementenbeheer en/of de Dienst Evenementen en Feesten (om dubbele boekingen te voorkomen) en de Brandweer.

4. Bij het toekennen van de vergunning worden aan de aanvrager volgende randvoorwaarden opgelegd:

 • het park of de groenzone moeten hun openbaar karakter behouden;
 • de bestaande infrastructuur en beplanting mag niet worden beschadigd;
 • er worden geen voertuigen toegelaten op de grasvelden;
 • voertuigen worden enkel toegelaten tot het park of de groenzone voor de aanvoer van materiaal en om te laden en te lossen en hierbij wordt enkel gebruik gemaakt van het bestaande padennet;
 • parkeren in het park of de groenzone is verboden tenzij op de daartoe voorziene parkeerplaatsen;
 • er worden geen snoeiwerken uitgevoerd om de toegankelijkheid te verbeteren of om infrastructuur te kunnen plaatsen;
 • er mag niets worden gestapeld tot op 2 m van de stammen van bomen en er mag niets worden bevestigd aan de bomen;
 • na de inname moeten de gebruikte zones volledig ontruimd en opgeruimd zijn. Niet opgeruimd zwerfvuil of schade als gevolg van de inname zullen op kosten van de organisator worden opgeruimd of worden hersteld;
 • schade aan bomen als gevolg van de inname wordt berekend volgens de Uniforme Methode voor waardebepaling van bomen op het openbaar domein.

§4. De aan de stadsecretaris gedelegeerde bevoegdheid kan het voorwerp uitmaken van een subdelegatie aan andere door hem te bepalen personeelsleden.

§5. Een afschrift van de beslissing inzake vergunningen openbaar domein voor innames openbare groenzones voor het organiseren van kleinschalige initiatieven wordt overgemaakt aan de Politie Cel Evenementenbeheer, Dienst Evenementen en Feesten en de Brandweer

§6. De stadssecretaris rapporteert per kwartaal aan het college van burgemeester en schepenen inzake vergunningen openbaar domein voor innames openbare groenzones voor het organiseren van kleinschalige initiatieven

De subdelegatie trad in werking op 28 april 2014.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de delegatie van college naar de algemeen directeur werd een rapportering over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid voorzien.

Gedurende het 4e kwartaal 2021 werden 5 aanvragen voor vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones toegestaan.

Een overzicht is opgenomen in bijlage.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bijgevoegde rapport inzake de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones gedurende het 4e kwartaal 2021.


Bijlagen

 • overzicht openbare groenzones - 4e kwartaal 2021