Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00530 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Pietersnieuwstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00530 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Pietersnieuwstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_00530 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Pietersnieuwstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het wijzigen van de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van (M2/M4 of M3/M5) naar respectievelijk M12/M18 ter hoogte van het kruispunt met de Lammerstraat. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 15 juli 2021 werd een erf ingericht vanaf het kruispunt Sint-Pietersnieuwstraat met Rozier en dit tot het kruispunt met de Bagattenstraat. Verder worden over de volledige as Sint-Pietersnieuwstraat - Sint-Pietersplein voortaan ook bestuurders van speed pedelecs, bromfietsen klasse A en B toegelaten in beide richtingen. Hiervoor worden de onderborden M2 bij de opstelling C33 en C5/7 consequent vervangen door het onderbord M3 uitgebreid met speed pedelecs en bromfiets klasse B.

Bij collegebesluit van 29 april 2021 worden volgende maatregelen getroffen: het schrappen van het parkeerverbod door middel van de gele onderbroken strepen in dit reglement gelegen aan de overzijde van huisnummers 86-94C tot huisnummers 106-114, aangezien deze na de heraanleg niet meer worden voorzien. Ten tweede het schrappen van het parkeerverbod door middel van verkeersborden E1 in dit reglement gelegen aan de huisnummer 116C tot huisnummers 106-114 aan de kant van de onpare huisnummers, aangezien de laad- en loszone die voorzien was in de heraanleg niet wordt ingericht. Ten derde het schrappen van de doorlopende en onderbroken streep in dit reglement gelegen aan de huisnummers 98-104 tot huisnummers 116-116B, aangezien deze na de heraanleg niet meer worden voorzien. Ten vierde wordt een stilstaan-en parkeerverbod aangebracht tussen het kruispunt met de Lammerstraat en het kruispunt met de Bagattenstraat aan de zijde van de pare huisnummers. Dit op vraag van De Lijn, zodat de bussen van De Lijn veilig de bocht kunnen nemen van en naar de Lammerstraat.

Bij collegebesluit van 20 februari 2020 werd de voorrangssignalisatie ter hoogte van het kruispunt met de Bagattenstraat voorzien. De Sint-Pietersnieuwstraat is de voorrangsweg.

Bij collegebesluit van 10 oktober 2019 werden maatregelen genomen naar aanleiding van de heraanleg cluster Bagattenstraat-Savaanstraat. Daarnaast werden er ook 2 verdrijvingsvlakken voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Jozef Plateaustraat  en een herhalingsbord van het zonaal parkeerverbod in functie van de doorstroming van het openbaar vervoer.

Bij collegebesluit van 15 juni 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, op de Sint-Pietersnieuwstraat, gedeelte begrepen tussen de Lammerstraat en de Korianderstraat, eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze maatregel geldt niet voor fietsers.Het zonale parkeerverbod, dat het Sint-Pietersplein en de Sint-Pietersnieuwstraat omvat, zorgt voor het vervallen van de lokale parkeerverboden, wat voor minder signalisatie en een leesbaarder parkeerregime zorgt.

Bij collegebesluit van 26 januari 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, op de Sint-Pietersnieuwstraat, gedeelte begrepen tussen het Sint-Pietersplein en de Jozef Plateaustraat, de rijrichting omgekeerd. Op de Sint-Pietersnieuwstraat, gedeelte begrepen tussen de Jozef Plateaustraat en de Bagattenstraat, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Deze maatregel geldt niet voor fietsers, bussen, taxi's, prioritaire voertuigen en huisvuilophaalwagens.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Pietersnieuwstraat, goedgekeurd in zitting van 15 juli 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Pietersnieuwstraat.