Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00645 - Verkavelingsvergunning OMV_2021017319 – attest verkoop percelen – Hélène Maréchalhof, Gentbrugge

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00645 - Verkavelingsvergunning OMV_2021017319 – attest verkoop percelen – Hélène Maréchalhof, Gentbrugge 2022_CBS_00645 - Verkavelingsvergunning OMV_2021017319 – attest verkoop percelen – Hélène Maréchalhof, Gentbrugge

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 2
  • Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 juni 2021 de verkavelingsvergunning OMV_2021017319 verleend aan Pyloon bvba, met als adres Sasstraat 5, 8870 Izegem, voor gronden gelegen aan de Hélène Maréchalhof, 9050 Gentbrugge kadastraal bekend 21ste afdeling, sectie A, nrs. 174S2, 174V2 en 201A3.

 

De aanvraag beoogde het verkavelen van gronden in 7 loten bestemd voor gekoppelde eengezinswoningen, een collectieve parking en een collectief autoluw domein. 

 

In de verkavelingsvergunning werden voorwaarden opgelegd met betrekking tot de aanpassing van riolering en nutsvoorzieningen.

 

In het advies van Farys staat vermeld dat deze verkaveling om een private woonerf met private wegenis gaat en dus de wegenis van de verkaveling/woonproject niet overgedragen wordt naar het openbaar domein.
Op de grens van het openbaar met het private domein en op het private domein zal een toegankelijke meterput worden voorzien voor de plaatsing van een hoofdwatermeter. De eigendomstitel van de drinkwaterdistributieleiding en aftakkingen op het private domein blijft in private handen.
De aanliggende woongelegenheden worden individueel bemeterd. De watermeters zijn eigendom van FARYS|TMVW. De private installaties moeten cfr. het Algemeen en Bijzonder Waterverkoopreglement worden gekeurd.
De eigenaars zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de private drinkwaterdistributieleiding en aftakkingen. De eigenaars verlenen een erfdienstbaarheid aan FARYS|TMVW voor het plaatsen en onderhoud van de drinkwaterdistributieleidingen en een recht van doorgang ten aller tijde. De erfdienstbaarheid dient in de aktes te worden opgenomen.
Voor wat de riolering betreft mag er maar één gezamenlijke rioolaansluiting op het openbaar domein worden aangeboden gezien de site privaat dient te blijven. Deze weliswaar gescheiden, één voor afvalwater (inclusief overloop septische putten) en één voor oppervlaktewater. De aansluitputjes zijn te voorzien van een merkteken waaruit de aard (oppervlaktewater/afvalwater) blijkt. Voor het uitvoeren van werken op het openbaar domein heeft de verkavelaar een technisch dossier ingediend bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

 

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen bepaalde de borgsom voor de wegeniswerken binnen deze verkaveling op 16.046,13 EUR (inclusief B.T.W. en verhoogd met 25%) en de borgsom voor de as-built op = 378,13 EUR (inclusief B.T.W. en verhoogd met 25%).

 

De vergunninghouder heeft voldaan aan de hem opgelegde financiële verplichtingen voor de aanleg van de distributienetten voor elektriciteit, gas, openbare verlichting, drinkwater, kabel en telecommunicatie.

 

De BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel Warandeberg 3 – 1000 Brussel, handelend via CS Bank Guarantees Antwerp met als adres Meir 48 – 2000 Antwerpen, heeft zich op 30 december 2021 in opdracht van de vergunninghouder borg gesteld voor een bedrag van:
16.046,13 EUR voor de wegen- en rioleringswerken
378,13 EUR voor de as-built
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van art. 4.2.16 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een verkavelingsakte pas verleden worden na overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt dat voor de volledige verkaveling het geheel van de lasten is uitgevoerd of gewaarborgd.

 

De vergunningshouder heeft alle andere lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning, die moeten uitgevoerd worden om een attest te bekomen dat tot de verkoop van de loten van de verkaveling mag worden overgegaan, uitgevoerd of gewaarborgd.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Geeft aan de vergunninghouder, Pyloon bvba, een attest dat tot de verkoop van de 7 loten, genummerd van 1 tot en met 7, van de verkavelingsvergunning OMV_2021017319 goedgekeurd op 10 juni 2021 voor gronden gelegen aan de Hélène Maréchalhof, 9050 Gentbrugge kadastraal bekend 21ste afdeling, sectie A, nrs. 174S2, 174V2 en 201A3, mag worden overgegaan.

    

Artikel 2

Keurt de door de BNP Paribas Fortis NV gestelde waarborg goed met betrekking tot de verkavelingsvergunning OMV_021017319 verleend aan Pyloon bvba voor een bedrag van 16.046,13 EUR voor de wegen- en rioleringswerken en 378,13 voor de as-built.

     


Bijlagen

  • OMV_2021017319_Bankwaarborg BNP Paribas Fortis_Pyloon_Helene Marechalhof.pdf