Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00679 - OMV_2021173565 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voedselautomaat - zonder openbaar onderzoek - Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00679 - OMV_2021173565 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voedselautomaat - zonder openbaar onderzoek - Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge - Vergunning 2022_CBS_00679 - OMV_2021173565 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voedselautomaat - zonder openbaar onderzoek - Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Let's Save Food! VZW met als contactadres Jef Vandermeulenstraat 84, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021173565) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 10 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een voedselautomaat

• Adres: Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nrs. 1F3, 1G3, 1W4, 1N4, 1V4, 1N3, 1M4, 1K4, 1C4, 1A4, 1T3, 1E4, 1H4, 1S4, 1Y3, 1W3, 1P4, 1F4, 1L3, 1H3, 1R3, 1G4, 1V3, 1Z3, 1L4, 1M3, 1R4, 1S3, 1D4, 1X3, 1K3, 1T4, 1P3 en 1B4

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
Het perceel uit voorliggende aanvraag bevindt zich langs het Emiel Hullebroeckplein en is bebouwd met een buurtcentrum Gentbrugge ‘De Vaart’.

 

De aanvraag strekt tot het plaatsen van een ‘reddingsautomaat’. In deze automaat wordt ‘tweedehands’ brood aangeboden en wordt uitgebaat door Let’s Save Food! Vzw om voedseloverschotten te verdelen onder de Gentenaars. De automaat wordt voorzien aan de voorgevel van het buurthuis, rechts van de garagepoort. Er worden twee scenario’s voor de inplanting toegevoegd. De automaat heeft een breedte van 1,04 meter bij een diepte van 0,76 meter. De hoogte bedraagt 1,83 meter. Binnenin wordt de automaat verlicht met een warmwitte tl-lamp.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen:

* Op 04/06/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van 2 woningen tot 1 woning. (1973 GB 490/12)

* Op 10/11/1980 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van grijze gevelplaketten. (KW N-29-80 (G))

* Op 02/02/1981 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 6 woningen. (KW N-32-80 (1980 GB 515/20))

* Op 16/06/1988 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van vier reclameborden. (1988/321 (LE 5727))

* Op 16/06/1988 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van vier reclameborden. (1988/321 (LE 5727))

 

Omgevingsvergunningen:

* Op 04/07/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het wjizigen van de bestaande wegenis (OMV_2018140713).

* Op 29/10/2020 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een buurtparking (OMV_2020023433).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 14 december 2021:
De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West verleent aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een voedselautomaat t.h.v. Emiel Hullebroeckplein 1 (kadaster: Gent afdeling 22/Gentbrugge afdeling 2 sectie B nummers 1G3 & 1F3) te 9050 Gentbrugge (Gent) een gunstig advies.

 

Gezien de aard van de aanvraag (plaatsing automaat) kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

6.       PROJECT-MER-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-MER-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag strekt tot het plaatsen van een voedselautomaat aan de voorgevel van het buurthuis. De aanvraag stelt twee inplantingen voor (optie A en optie B). Bij beide locaties wordt de automaat voorzien achter de rooilijn en dus op eigen terrein. Optie B brengt een kleinere ruimtelijke impact met zich mee doordat in deze optie de automaat deels voorzien wordt in de nis van de bestaande poort. Evenwel komt de automaat nog 0,36 meter voorbij de voorgevellijn. Uit de plannen blijkt dat de poort hierdoor niet meer kan functioneren zoals in de bestaande toestand. We kunnen er dus vanuit gaan dat men bereid is de nodige aanpassingen te doen aan de poort. Om het voorliggende voetpad volledig te vrijwaren is het aangewezen dat de automaat geplaatst wordt in lijn met de voorgevel. Dit komt de algemene leesbaarheid en gebruik ten goede. Vanuit die overwegingen wordt een vergunning verleend voor optie B, evenwel met de bijzondere voorwaarde dat de automaat gelijk moet komen met de voorgevellijn (en dus 0,36 meter achteruit dient geplaatst te worden tegenover de voorgestelde inplanting).

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voedselautomaat aan Let's Save Food! vzw (O.N.:0767783407) gelegen te Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Inplanting:
De inplanting van de automaat dient te gebeuren als ‘optie B’ en zodanig dat de voorzijde van de automaat in lijn staat met de voorgevellijn (en dus 0,36 meter achteruit tegenover de voorgestelde inplanting ‘optie B’).

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.