Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00652 - OMV_2021142689 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00652 - OMV_2021142689 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00652 - OMV_2021142689 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Henri Storme - Marie Delplace met als contactadres Kriekerijstraat 5, 9040 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021142689) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1012M4

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 14 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 29 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 12 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Kriekerijstraat in de deelgemeente Sint-Amandsberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen.

Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 166m², de straatbreedte meet 6,0m.
Het pand betreft een rijbebouwing, ingevuld met een eengezinswoning.
Het hoofdgebouw meet 9,8m diep en telt 3 bouwlagen met een hellend dak.
Achter het hoofdgebouw zijn bijgebouwen aangebouwd tegen de rechter zijperceelsgrens, die reiken tot een met een bouwdiepte van 16,9m (gemeten inclusief het hoofdgebouw). Tot een diepte van 13,5m zijn deze 2 bouwlagen hoog en voor het gedeelte erachter (tot 16,9m) gaat het om 1 bouwlaag.
Het perceel beschikt over een buitenruimte van circa 82m², waarvan 25,6m² verhard is als terras.

De aanvraag omvat volgende werken en ingrepen :
De functie eengezinswoning blijft behouden.

Bijgebouwen :
-  Alle bijgebouwen achter het hoofdgebouw worden gesloopt.
-  Het 2 bouwlagen tellende bijgebouw wordt vervangen door een nieuw bijgebouw met 2 bouwlagen, met dezelfde bouwdiepte en -breedte als het gesloopte gebouw, maar de dakhoogte van het platte dak verhoogt met 55cm. In de achtergevel komt op de gelijkvloerse bouwlaag een glazen gevel. Op de 1e verdieping komt een centraal raam en in de linker zijgevel komt een schuifraam. 
-  Er wordt een nieuw gelijkvloers bijgebouw opgericht, namelijk links van het 2 bouwlagen hoge bijgebouw. Dit bijgebouw reikt ook tot een diepte van 13,5m (incl. hoofdvolume). De bouwhoogte bedraagt 1 bouwlaag met een platte dakvorm, waarvan de dakrand ligt op een hoogte van 3,41m ten opzichte van het trottoirpeil.  De achtergevel van dit bijgebouw wordt als een glazen gevel uitgewerkt.
-  Ter hoogte van de 1e verdieping wordt het platte dak van het linker bijgebouw als een groendak ingericht (volgens de nota geen dakterras).
-  Ter hoogte van de achtergevel van de bijgebouwen wordt een ook staalstructuur over de ganse gevelbreedte en met een hoogte van 2 bouwlagen opgetrokken om de bebouwde zone uniformer af te boorden. Links, ter hoogte van het groendak, kunnen klimplanten langsheen de stalen kader groeien.

Hoofdgebouw:
Qua volume worden er geen aanpassingen voorzien en ook de voorgevel blijft ongewijzigd.
In de achtergevel wordt een kleine raam ter hoogte van het tussenbordes tussen de 1e en 2e verdieping gesloten en iets hoger terug opgetrokken.

Interne aanpassingen:
Op de gelijkvloerse bouwlaag wordt de garage gesupprimeerd en de binnenindeling wordt gewijzigd : aan de straatzijde komt een inkom en (fietsen)berging, daar achter komen een 2e inkom met toilet en 1 grote leefruimte met leeshoek, leefruimte, keuken en eetplaats.
De 1e verdieping en 2e van het hoofdgebouw blijven ongewijzigd, maar in het nieuwe bijgebouw wordt op de 1e verdieping 1 slaapkamer ingericht. 

Buitenruimte :
De buitenruimte (84,3m²) zal bestaan uit een terras van 14,5m² en een groenzone van 69,8m².

Scheidingsmuren :
Het profiel van de rechter scheidingsmuur wordt aangepast : de bouwhoogte van het 2 bouwlagen tellende bijgebouw (tussen een bouwdiepte van 9,8m en 13,5m) wordt opgehoogd van 5,50m naar 6,05m (gemeten ten opzichte van het trottoirpeil.

Diverse
Tijdens de verbouwingswerken wordt een septische put  en een hemelwaterput (5000L) geplaatst.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1 Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ‘Sint-Baafskouter’, goedgekeurd
op 21 september 1992, en is bestemd als zone voor gesloten bebouwing.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften, maar wijkt af op volgende punten:
1)  Bouwdiepte 1e verdieping:
Het ontwerp voorziet tegen de rechter zijperceelsgrens het herbouwen van een 2 bouwlagen tellend bijgebouw met een bouwdiepte van 13,5m en een gevelbreed stalen kader ter hoogte van deze achtergevel, dit met dezelfde bouwhoogte als het bijgebouw.
Het BPA laat een maximale bouwdiepte van 12,0m toe op de verdiepingen.
2)  Bouwhoogte gelijkvloers bijgebouw:
Het gelijkvloerse bijgebouw heeft een bouwhoogte van 3,41m boven het trottoirpeil.
Het BPA laat een maximale bouwhoogte van 3,2m toe boven het trottoirpeil.

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een gemeentelijk BPA, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

  De afwijkingen op de voorschriften van het BPA zijn aanvaardbaar om volgende redenen:
1)  Bouwdiepte van de 1e verdieping :
Het hogere bijgebouw en de stalen kader bevinden zich binnen de bouwzone van 18,0m en wordt aangebouwd tegen de bestaande hogere zijmuur van het te slopen 2 bouwlagen tellende bijgebouw.
De nieuwe bouwdiepte bedraagt 13,5m, dit is minder dan 15,0m, wat voor een verdieping over het algemeen als een uiterste grens wordt opgelegd voor hoofdgebouwen.
De bouwdiepte en -breedte zijn identiek aan het oude gebouw, enkel de bouwhoogte wordt 55cm hoger (tot 6,05m boven het trottoirpeil), waarvoor de rechter scheidingsmuur wordt verhoogd. De ophoging voorbij de maximale bouwdiepte van 12,0m (voor verdiepingen) is vrij beperkte van omvang en brengt de woonkwaliteit van de rechter buur niet in het gedrang.
Bovendien is er tegen de rechter zijperceelsgrens op het aanpalende perceel een bijgebouw aangebouwd en de betreffende eigenaars hebben geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
De stalen kader is fijn qua vormgeving en heeft geen noemenswaardige impact op de omgeving 
Gelet op deze argumenten kan de bouwdiepte van dit hogere bijgebouw en de stalen kader aanvaard worden.
2)  Bouwhoogte gelijkvloers bijgebouw:
Een bouwlaag met een hoogte van 3,41 meter kan heden ten dage als gangbaar worden beschouwd. Dergelijke hoogte laat toe om voldoende isolatie te voorzien in het dakpakket in combinatie met voldoende vrije hoogte.
 

4.2 Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
 

4.3 Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.
 

4.4 Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput (inhoud 5000L), overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

Bovendien wordt ook het platte dak van het gelijkvloerse bijgebouw aangelegd als een groendak, wat resulteert in een vertraagde en verminderde afvoer van hemelwater naar de riolering.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 8 november 2021 tot 7 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De verbouwingswerken resulteren in een verbetering voor de woonkwaliteit van deze eengezinswoning.
De nieuwe indeling op de gelijkvloerse bouwlaag zorgt voor grotere en meer praktische leefruimten die beter met elkaar gebonden zijn.
Het groot schuifraam in de achtergevel zorgt voor extra lichtinval en versterkt het contact met de tuin. 
Het supprimeren van de garage en het inrichten van een fietsenstalling in de woning is een meerwaarde voor de woning, doordat er intern op een vlotte manier fietsen gestald kunnen worden, alsook voor de openbare weg, waar nu minder fietsen op het trottoir geplaatst zullen worden.

Het nieuwe bouwvolume van de aangebouwde bijgebouwen valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en -hoogte :
De bouwdiepte van het gelijkvloerse en de 1e verdieping meet 13,5m, wat een voldoende beperkte bouwdiepte is (<15m) en de nieuwe bouwhoogte meet voor het rechter gedeelte en de stalen kader maximaal 6,05m (ten opzichte van het trottoirpeil).
Gelet op de bestaande toestand - waarbij op dezelfde locatie en met dezelfde oppervlakte ook een 2 bouwlagen hoog gebouw staat - is het herbouwen van het 2 bouwlagen tellende bijgebouw aanvaardbaar.
De impact van de ophoging van het profiel van de rechter scheidingsmuur met 55cm is voldoende beperkt zodat er kan worden aangenomen dat het gebouw, alsook de kader met fijne vormgeving aan de achtergevel geen noemenswaardige negatieve impact veroorzaken voor de aanpalende percelen.   Deze visie wordt ook bevestigd doordat de aanpalende eigenaars geen bezwaren hebben ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
(Extra motivatie : zie onder punt 4.1 ‘Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg’ : afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA.)

Gezien de woning beschikt over een volwaardige gelijkvloerse buitenruimte, wordt er gesteld dat het inrichten van een dakterras op het platte dak van de bijgebouwen niet aanvaardbaar is.
Dergelijk dakterras zou de privacy van de aanpalende eigenaar in het gedrang brengen.  Het ontwerp voorziet ook een groendak.

In functie van de waterhuishouding dient de geplande gelijkvloerse verhardingen (terras) uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn

In conclusie kan worden gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden - het bouwvolume, de gevelmaterialen en de binnenindeling ruimtelijk en esthetisch aanvaardbaar zijn binnen hun omgeving en bijdragen tot een hogere woonkwaliteit voor de betreffende eengezinswoning.
 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning aan Henri Storme - Marie Delplace gelegen te Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Verharding gelijkvloers terras

De geplande verhardingen (terras) dienen uitgevoerd in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken).

De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

 

Inrichting platte dak gelijkvloers bijgebouw

Omwille van het behoud van de privacy van op de aanpalende percelen mag het platte dak enkel als een groendak worden ingericht. Het inrichten van een dakterras is niet toegelaten.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Enkel alle toiletten dienen aangesloten te worden op de septische put.

 

De regenwaterpijp op de straatgevel mag maximaal 10 cm uitspringen. Deze moet onderaan, tot 1 m hoogte, uitgevoerd worden in gietijzer of in een ander materiaal dat evengoed bestand is tegen breuk of blijvende beschadiging.

Indien de regenwaterpijp verder dan 1,5 m van de rioolvertakking verwijderd is, moet de bouwheer deze binnenshuis op het interne rioleringssysteem aansluiten.

 

Openbaar domein:

Oprit:

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein verwijderd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Dit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).