Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00680 - OMV_2021178064 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Rapenburgstraat 26, 9042 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00680 - OMV_2021178064 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Rapenburgstraat 26, 9042 Gent - Vergunning 2022_CBS_00680 - OMV_2021178064 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Rapenburgstraat 26, 9042 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

Frederiek Vande Velde - Petra Verschuere met als contactadres Rapenburgstraat 26, 9042 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021178064) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Rapenburgstraat 26, 9042 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 14 sectie C nr. 525R

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Rapenburgstraat in Sint-Kruis-Winkel. De Rapenburgstraat is een noord-zuid georiënteerd woonlint ten zuiden van Sint-Kruis-Winkeldorp en centraal gelegen tussen de John Kennedylaan en de oude Moervaartarm. De Rapenburgstraat heeft een louter residentiële functie waarbinnen hoofdzakelijk open eengezinswoningen beeldbepalend zijn. In westelijke richting zijn de industriële activiteiten van de Gentse haven dominant aanwezig. In oostelijke richting primeert het open coulissenlandschap van de Moervaartvallei.

 

Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning (2 bouwlagen en een plat dak). Links van de woning is een garage aangebouwd van 1 bouwlaag hoog.

Met deze aanvraag wil men op de garage een volume-uitbreiding (tweede bouwlaag) realiseren voor een bijkomende slaapkamer en een bureauruimte. Deze uitbreiding wordt afgewerkt met een plat dak en heeft eenzelfde kroonlijsthoogte (6,15 m tov de vloerpas) als de woning. Ook de bouwdiepte van dit bijkomende volume zit even diep als het hoofdvolume (8 m).

Daarnaast voorziet men achteraan ook een beperkte gelijkvloerse uitbreiding (bijkomende footprint: 11,52 m²), hierdoor stijgt de totale bouwdiepte van 8 m naar 10,4 m. De uitbreiding wordt afgewerkt met een plat dak (kroonlijsthoogte: 3,4 m).

De nieuwe gevels krijgen eenzelfde afwerking als de woning.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 09/12/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning. (2010/50179)

* Op 29/09/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een nieuwbouw eengezinswoning en het rooien van 2 bomen. (2016/01123)

* Op 15/06/2017 werd een vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van een woning. (2017/01068 Dig)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

  • Artikel 12 (beperken van verhardingen): het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Op de foto’s in de aanvraag en op google streetview is te zien dat de oprit een pak breder werd uitgevoerd dan vergund. In de voortuin worden enkel de strikt noodzakelijke verhardingen toegestaan, zoals een oprit naar de garage en een pad naar de inkom. Het haaks en naast elkaar parkeren van meerdere wagens in de voortuin is niet aanvaardbaar, omdat dit een negatieve impact heeft op het straatbeeld.

 

Daarnaast moeten deze strikt noodzakelijke verhardingen waterdoorlatend worden aangelegd, het is niet duidelijk of dit het geval is.

 

Via bijzondere voorwaarde wordt een deel van de oprit uit de vergunning gesloten.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De woning beschikt reeds over een hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l, wat voldoende is voor de huidige woning inclusief uitbreidingen.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig. 

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. De bijkomende footprint blijft beperkt, er kan geoordeeld worden dat de woning met de gelijkvloerse uitbreiding voldoet aan het principe van compact bouwen. Er blijft ook een voldoende grote onverharde tuin behouden. Ook het bijkomende volume op de garage is aanvaardbaar. Deze uitbreiding sluit qua afmetingen en materialisatie aan op de bestaande woning. De afstand tot de linker perceelsgrens bedraagt 3 m, waardoor het vrijstaande karakter behouden blijft. Het bijkomende volume valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en hoogte. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.
 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN? 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.


 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan Frederiek Vande Velde - Petra Verschuere gelegen te Rapenburgstraat 26, 9042 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Verharding voortuin

De verharding in de voortuin moet beperkt worden tot een oprit naar de garage en een pad naar de inkom, zoals vergund werd in de stedenbouwkundige vergunning van 15/06/2017 (2017/01068 Dig). De rest van de verharding in de voortuin wordt uitgesloten. Deze strikt noodzakelijk verhardingen moeten waterdoorlatend aangelegd worden of het hemelwater dat er op valt, moet op eigen terrein kunnen infiltreren en mag niet aflopen naar het openbaar domein.

 

Openbaar domein

In tegenstelling met de huidige toestand wordt er -zoals geadviseerd bij bouwdossier 2017/05231 -slechts één oprit met een breedte van maximum 4,00 meter op het openbaar domein toegestaan.

Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangelegd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer. Bijgevolg dient ook het toegangspad tussen de rooilijn en de voordeur –in de voortuinstrook- aangesloten te worden met de verharding van de oprit op het privaat domein.

 

Riolering

Alle bijkomende afvalwater-producerende installaties (DWA) en regenafvoeren (RWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (cfr. 2017/05231). Of -in het geval van de regenafvoer- kan deze binnen het eigen perceel geïnfiltreerd worden.

 


Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Rapenburgstraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.