Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00656 - OMV_2021161801 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00656 - OMV_2021161801 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00656 - OMV_2021161801 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer en mevrouw Seppe  Dams - Vanessa De Wilde met als contactadres Jos Verdegemstraat 113, 9040 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021161801) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning

• Adres: Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1012E5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Jos Verdegemstraat in de deelgemeente Sint-Amandsberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning met 3 bouwlagen vooraan en 2 bouwlagen achteraan, en is afgewerkt met een hellend dak.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Met deze aanvraag wordt de gelijkvloerse aanbouw gesloopt en vervangen door een nieuwe. De totale bouwdiepte na verbouwing (incl. hoofdvolume) bedraagt ca. 16m50. Centraal langs de linkerperceelsgrens wordt de bouwdiepte onderbroken door een patio van ca. 6,55m² (waarvan 3,19 m² waterdoorlatend terras en 3,36 m² vijver). De nieuwe dakrand ligt op een hoogte van 3m62m gemeten ten opzichte van het peil op de rooilijn. Hiervoor moeten de scheidingsmuren beperkt opgehoogd worden. Met de rechter aanpalende buur wordt de scheidingsmuur over een lengte van 7m60 verhoogd met 91cm tot een hoogte van 3m70 gemeten ten opzichte van de nulpas/ vloerpas. Met de linker aanpalende buur wordt aansluitend achter het hoofdvolume de scheidingsmuur verlaagd met 89cm over een lengte van 2,85m, langs de patio. Hiermee beschikt de gemene muur met de linker aanpalende gedeeltelijk over een hoogte van 1m90. Langs de nieuwe aanbouw wordt de scheidingsmuur verder opgehoogd tot een hoogte van 3m50 gemeten ten opzichte van de nulpas/ vloerpas. Op het nieuwe plat dak wordt een intensief groendak gecreëerd van 33,24 m².

De overige zone op het perceel wordt ingericht als buitenruimte waarvan 14,46 m² als terras in waterdoorlatende materialen en 158,40 m² als onverharde tuinzone (groen).

 

Voor het overige wordt het hoofdvolume intern heringericht en wordt het schrijnwerk in de voorgevel vervangen.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg SINT BAAFSKOUTER, goedgekeurd
op 21 september 1992, en is bestemd als zone voor gesloten bebouwing en zone voor koeren en tuinen.
 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst op hun conformiteit met de stedenbouwkundige voorschriften van de geldende plannen. De aanvraag is niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg SINT BAAFSKOUTER, en wijkt af op de voorschriften met betrekking tot kolom 22-23, de bouwhoogte van een bouwlaag.

 

BOUWHOOGTE

De voorschriften bij kolom 22-23 bepalen onder meer de maximale bouwhoogte van een nieuwe bouwlaag. De maximum hoogte van een nieuwe bouwlaag bedraagt 3m20 gemeten vanaf het peil op de rooilijn aan de straatzijde. De nieuwe aanbouw beschikt over een dakrandhoogte van 3m62 ten opzichte van het peil op de rooilijn aan de straatzijde, en is bijgevolg 42cm hoger dan toegelaten volgens de BPA-voorschriften.

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg is aanvaardbaar omwille van de volgende redenen:

 

1.Er is geen oneigenlijke wijziging van de voorschriften van de het BPA. De afwijking geeft geen aanleiding tot een bestemmingswijziging.

2.De algemene strekking van het BPA blijft geëerbiedigd.

3.De afwijking is in overeenstemming met de goede ruimtelijke aanleg van het gebied. De afwijkingsaanvraag heeft geen negatieve impact op de samenhang van de omgeving.

 

De voorziene bouwhoogte van de gelijkvloerse aanbouw wijkt af van de maximaal toegelaten bouwhoogte per bouwlaag. Echter wijkt de nieuwe bouwhoogte slechts 42 cm af van de opgelegde BPA-voorschriften. Gekeken naar de aanpalende buren en de onmiddellijke omgeving, is de impact naar het creëren van een iets hoger dakrandhoogte eerder beperkt op deze locatie. 

Bijkomend is de voorgestelde bouwhoogte nodig om onder meer de minimale energie -vereisten te kunnen behalen en een kwalitatieve binnenruimte te behouden.

Deze afwijking kan dus worden aanvaard.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

 

-          Artikel 13: Aanvulling op gewestelijke hemelwaterverordening;

Ter aanvulling van artikel 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte na verbouwing groter dan 40 m² is.

 

De totale oppervlakte (na verbouwing) bedraagt ca. 88 m² en is dus groter dan 40 m² waardoor het plaatsen van een hemelwaterput met hergebruik verplicht is.

In voorliggend ontwerp wordt een hemelwaterput voorzien van 2.500 liter. Deze is onvoldoende groot voor een eengezinswoning. Gekeken naar de aard van de werken geldt de verplichting tot het inrichten van het nieuwe platte dak als groendak. Dit is zo voorzien in het ontwerp.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Enkel wordt door de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door:

-Enerzijds de plaatsing van een hemelwaterput (2.500 liter), overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

-Anderzijds het plat dak van de nieuwe achterbouw aan te leggen als groendak. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 11 november 2021 tot 10 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend.


De bezwaren worden als volgt samengevat:

1./ Volgens de bezwaarindiener is de voorgestelde bouwhoogte van de nieuwe aanbouw te hoog, en is er onvoldoende rekening gehouden met de aanpalende buren betreft daglichttoetreding en privacy. De nieuwe aanbouw blokkeert het zicht en het licht in de leefruimtes.

De voorgestelde argumentatie waarbij een gemene muur gedeeltelijk wordt verlaagd om verloren lichtinval te compenseren, is niet terecht omdat het mogelijk bijkomend licht niet in de leefruimte komt. Bijkomend is er de bezorgdheid naar privacy door de gemene muur te verlagen naar 1m90 ter hoogte van de patio.

2./ In de aanvraag is het niet duidelijk in welke materialen de gemene muur met de linker aanpalende buur zal worden afgewerkt. Men zou graag weten in welke type steen, formaat en kleur deze gemene muur zal worden afgewerkt. Op vandaag is dit een baksteen structuur en wit gekaleid. 

Er wordt gevraagd om het voorgestelde verticaal kanteel-effect ter hoogte van de verhoogde scheidingmuur te behouden in een horizontale lijn omwille van esthetische redenen.


Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:
1./ De nieuwe uitbreiding zal inderdaad een zekere impact hebben op de lichtinval en de ruimtebeleving van de aanpalende percelen. Echter, is de voorgestelde uitbreiding slechts een beperkte afwijking op de BPA-voorschriften qua bouwhoogte en bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar. De voorziene volume-uitbreiding zoekt een evenwicht tussen het uitbreiden van de beschikbare woonoppervlakte van het te verbouwen pand enerzijds, en het beperken van de impact daarvan op de aanpalende percelen anderzijds. Het zoeken van een passend evenwicht tussen beide is eigen aan het stedelijk wonen.

De gevraagde verlaging van de scheidingsmuur ter hoogte van de patio is in overeenstemming met de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreft lichten en zichten, en bijgevolg toelaatbaar. Er wordt betreurd dat hierover geen of onvoldoende overleg is geweest tussen de buren. De bezorgdheden worden hiermee overgemaakt aan de architect en bouwheer.

 

2./ Omdat de vermelde zaken in hoofdzaak tussen burgers onderling moeten worden geregeld, kunnen ze niet verder weerhouden worden bij het beoordelen van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag. Omgevingsvergunningen zijn immers gebaseerd op publiekrecht en worden ‘verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken, burgerlijke rechten’ (cfr. artikel 4.2.22 Vlaamse codex ruimtelijke ordening). De vergunningverlenende overheid is dan ook niet bij machte een uitspraak te doen over de huidige staat van deze muur.

De gevraagde werkzaamheden zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. We kunnen als vergunningverlenende overheid enkel maar betreuren dat er tussen de buren géén of onvoldoende overleg is geweest.

Zoals hierboven al gesteld, kunnen we verder géén uitspraak doen over deze materie. We geven wél nog mee dat het – vanuit het burgerlijk recht - alleszins een ‘recht’ is om de gemene muur aan de buitenzijde te voorzien van ‘een’ afwerking om de muur water- en vochtbestendig te maken.

De materiaalkeuze van de gemene muur moet in onderling overleg bepaald worden. Bij deze worden de bezorgdheden overgemaakt aan de architect en bouwheer.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Voorliggende aanvraag heeft als doel het aanpassen van een bestaande eengezinswoning aan de hedendaagse comforteisen.

De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA SINT BAAFSKOUTER zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven. Een afwijking betreft de bouwhoogte kan worden toegestaan (zie hoger, hoofdstuk 4). Door een nieuwe perceelsbrede aanbouw te realiseren met in de achtergevel een ruimte glaspartij, wordt een goede koppeling tussen de leefruimte en de buitenruimte tot stand gebracht. De overige ruimte op het perceel is voldoende groot om als kwalitatieve tuinzone te fungeren. De centrale patio draagt bij tot een aangename daglichttoetreding voor de leefruimte die anders onvoldoende licht zou ontvangen.

 

De voorziene herinrichting, en de nieuw gecreëerde ruimtes in het pand zijn voldoende groot en worden van genoeg daglicht voorzien. De interne verbouwingswerken betekenen zeker een meerwaarde voor de woning en staan vooral in functie van de aanpassing ervan aan een hedendaags comfort.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan de heer en mevrouw Seppe  Dams - Vanessa De Wilde gelegen te Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Groendak

Het nieuw plat dak moet als groendak worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Septische put

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Alle en enkel de toiletten zijn hierop aan te sluiten.

 

Riolering

De riolering dient gericht te worden op de bestaande huisaansluitingen voor DWA en RWA, deze zijn verplicht te gebruiken, de respectievelijke leidingen zijn hierop te oriënteren. Indien nodig dan dient het plan aangepast te worden.

 

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op:

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

De aanleg van privé-putten en privé-leidingen vóór de rooilijn wordt niet toegestaan.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.