Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00678 - OMV_2021155171 K - aanvraag omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels - zonder openbaar onderzoek - Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00678 - OMV_2021155171 K - aanvraag omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels - zonder openbaar onderzoek - Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00678 - OMV_2021155171 K - aanvraag omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels - zonder openbaar onderzoek - Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

De heer Mohamed M'SADDEK met als contactadres Phoenixstraat 79, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021155171) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels

• Adres: Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 6 sectie F nr. 168Z

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 2 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De bouwplaats ligt binnen de 19e eeuwse stadsgordel Brugse Poort in een sterk verdichte woonomgeving, langsheen een handelsinvalsweg met aaneengesloten bebouwing van twee à drie bouwlagen. Het te verbouwen pand bevindt zich op de hoek van de Portugalstraat en de Phoenixstraat. Langsheen de Portugalstraat is het pand opgebouwd uit twee bouwlagen met een hellend dak waarvan de topgevel uitgeeft op de Phoenixstraat zelf. Achter dit volume situeert zich langs de Portugalstraat een bouwvolume van drie bouwlagen.
 

Het pand Phoenixstraat 79 is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als relict met ID 18604 en wordt er als volgt beschreven: “Hoekhuis met de Kettingstraat, daterend uit de 17de eeuw, in 19de of 20ste eeuw gecementeerd en aangepast. Trapgevel (8 treden en topstuk) van twee traveeën en twee bouwlagen. Behouden verankering. Voorts volledig aangepast. Zijgevel van vier traveeën. Achtertrapgevel”.

 

Initieel betrof het pand een handelspand met woning. In 2016 werd dit omgevormd tot een meergezinswoning met handel. Voorliggende aanvraag strekt tot het omvormen van de handelsruimte naar een woonentiteit zodat het pand een zuivere meergezinswoning wordt. De nieuwe indeling is als volgt:

-      Op het gelijkvloers wordt de handelsruimte (met bijhorende leefruimte) omgevormd tot een woonplaats (‘APP 1a’). De bestaande leefruimte wordt als leefruimte behouden. Dit appartement staat rechtstreeks in verbinding met ‘APP 1b’, dat bestaat uit een living, twee slaapkamers en een bureau. Op het gelijkvloers beschikt over een buitenruimte van ca. 5 m². Op de eerste verdieping sluit de slaapkamer aan op een terras van ca. 13,50 m²;

-      Het 1-slaapkamerappartement ‘APP 2’ op het gelijkvloers blijft ongewijzigd. Deze entiteit is bereikbaar via de gemeenschappelijke inkomhal;

-      Langs de kant van de Portugalstraat wordt de gemeenschappelijke fietsen- en autoberging behouden. Er wordt een bijkomende fietsenstalling van 9 m² voorzien;

-      Tegenover de laatste vergunde toestand wordt slaapkamer 1 bij appartement ‘APP 3’ op de eerste verdieping omgevormd tot een uitbreiding van de leefruimte. Het appartement beschikt in de nieuwe toestand zodoende over 1 slaapkamer. Deze toestand wordt in de aanvraag aangenomen als bestaande toestand;

-      In de vergunde toestand bevindt zich op de dakverdieping één 2-slaapkamerappartement. De aanvraag voorziet dat dit appartement wordt opgesplitst in twee appartementen (‘APP 4’ en ‘APP 5’). Appartement ‘APP 4’ beschikt over één slaapkamer en een buitenruimte van ca. 2,80 m². Appartement ‘APP 5’ beschikt ook over één slaapkamer en een buitenruimte van ca. 20 m².

 

De bovenvermelde wijzigingen gebeuren binnen het bestaande volume. Door het verdwijnen van de handelsfunctie worden de gevelopeningen in de voorgevel ter hoogte van de bestaande handelsruimte verkleind. De gevelopeningen in het volume langs de Portugalstraat worden ook aangepast ten gevolge van de gewijzigde interne verdeling.

 

Er wordt opgemerkt dat de grijze gevelbepleistering niet volledig binnen de rooilijn valt. Aan de laatst afgeleverde vergunning (2017/06062 Dig) werd evenwel als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat de gevelafwerking binnen de rooilijn opgetrokken dient te worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de rooilijn volgt.

 

Bijkomend werd ook als bijzondere voorwaarde opgelegd dat het nieuwe platte dak (volume afgewerkt met plat dak langsheen de Portugalstraat) afgewerkt diende te worden als een groendak conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Uit de in voorliggende aanvraag toegevoegde snedes blijkt dit plat dak niet uitgevoerd te zijn als groendak.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen:

* Op 21/06/2001 werd een vergunning afgeleverd voor gedeeltelijke dichtmaking van 7 raamopeningen (regularisatie). (2000/517)

* Op 03/03/2016 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een woning + handel naar een meergezinswoning + handel. (2015/06287)

* Op 01/06/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden+ handel naar een meergezinswoning met 4

wooneenheden + handel. (2017/06062 Dig)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 10 december 2021 onder ref. 045648-002/NVDV/2021:
Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Bijzondere aandachtspunten:

* Brandwerende deur EI1 30 tussen de garage en appartement "1a"

* Brandwerende deur EI1 30 tussen elk appartement en het trappenhuis.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

 

Artikel 23 stelt dat elke meergezinswoning moet bestaan uit een mix van woningen (groottes en/of types). Met dit voorschrift streeft de Stad Gent per project naar een gevarieerde mix van kwaliteitsvolle woongelegenheden van diverse grootte en verschillende types, waaronder ook voldoende ruime gezinsvriendelijke woongelegenheden zodat ook gezinnen in de stad kunnen blijven wonen. Een mix van woningen op gebouwniveau bereiken we door in meergezinswoningen enerzijds te streven naar een gemiddelde netto vloeroppervlakte van de woningen van minimum 75 m² en anderzijds door een variatie in groottes (oppervlaktes) en types (aantal slaapkamers). Een concrete vertaling van deze variatie resulteert in volgende richtlijn: min. 25% grote (3 en meer-slaapkamerappartementen, met variërende grootte), max. 25% kleine (studio’s en 1-slaapkamerappartementen, met variërende grootte) en circa 50% 2-slaapkamerappartementen met variërende grootte.

Toetsing: Het voorstel voorziet 4 1-slaapkamerappartementen en 1 2-slaapkamerappartement. De gemiddelde netto vloeroppervlakte bedraagt ca. 82 m². Het aandeel van kleine entiteiten stijgt daarmee tot 80%. Tevens wordt ook vastgesteld dat de gemiddelde netto vloeroppervlakte omhoog wordt getrokken door de aanwezigheid van 2 leefruimtes en een ruime keuken bij ‘APP 1b’.

Het ontwerp is bijgevolg niet in overeenstemming met bovenstaand artikel dat een mix in groottes en aantal slaapkamers vooropstelt. Het verhogen van het aantal woonentiteiten bij een rechtmatig tot stand gekomen meergezinswoning is slechts mogelijk indien daarmee tegelijk ook de gemiddelde netto vloeroppervlakte van de woningen verhoogt, hetgeen hier niet het geval is. Een afwijking op de mix wordt hier dan ook niet aanvaard.

 

Artikel 29 stelt elk appartement ten miste moet bestaan uit een woonkamer, een keuken, een slaapkamer, een sanitaire ruimte en een bergruimte. Voor deze ruimtes zijn bijkomend ook oppervlaktenormen opgelegd.

Toetsing: Op het grondplan van de dakverdieping staan onvoldoende hoogtematen aangeduid om de oppervlakte van de slaapkamer en de leefruimte exact na te kunnen gaan: aan de zijde van het terras staan geen hoogtematen aangegeven.
De leefruimte van appartement ‘APP 5’ dient minimaal 27 m² te bedragen, te meten vanaf een vrije hoogte van 2,20 meter. Het grondplan vermeld hier een oppervlakte van 28,77 m², maar deze oppervlakte houdt geen rekening met het feit dat deze ruimte zich langs beide zijden onder het hellend dak bevindt. Vermoedelijk is de leefruimte onvoldoende groot. De oppervlakte van de slaapkamer dient minimaal 11 m² te bedragen maar ook dit kan niet exact nagegaan worden. 
De berging heeft een oppervlakte van minder dan de vooropgestelde minimale oppervlakte van 3 m² en bevindt zich eveneens onder het hellend dak waardoor de functionaliteit van deze berging in vraag moet gesteld worden. Appartement ‘APP 4’ beschikt eveneens over een te kleine berging.  Een berging is essentieel om comfortabel te kunnen wonen, en is belangrijk om te vermijden dat andere ruimtes moeten gebruikt worden als berging (zoals een tweede slaapkamer of een terras). Een minimum van  3m² is noodzakelijk. De afwijkingen op de oppervlakte normen van berging, leefruimte en berging worden niet aanvaard.

 

Artikel 29 bis stelt dat bij elk appartement een kwalitatieve private buitenruimte hoort. Richtgevend wordt bij appartementen 10% van de oppervlakte van de woning voorzien.

Toetsing: De buitenruimte bij appartement ‘APP 4’ bedraagt 2,78 m². Vermits het appartement een oppervlakte heeft van 60,87 m², is de ontworpen buitenruimte ruim minder dan de richtgevende waarde. Bovendien kan deze buitenruimte niet als voldoende kwalitatief beoordeeld worden door het feit dat de buitenruimte zeer ingesloten is en volledig overdekt is. Door de combinatie met de te beperkte oppervlakte wordt geen afwijking toegestaan op bovenvermeld artikel. 

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-MER-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-MER-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Programma

De Phoenixstraat is opgenomen als schakelstraat in de ‘Visienota Detailhandel en Horeca 2018-2023’. De Stad Gent voert hier een stimulerend beleid, waar handels- en horecazaken meer mogelijkheden krijgen. Net zoals in kernwinkelgebied gelden hier ook beperkingen op bestemmingswijzigingen van handels- en horecapanden op planniveau. Meer bepaald mogen handels- en horecapanden op plintniveau niet omgezet worden naar een woonfunctie. Een omvorming naar een andere economische activiteit is enkel mogelijk voor zover het gaat om een zichtbare activiteit en de etalagelijn niet onderbroken wordt.

De gevraagde omvorming van de handelsruimte naar een woonfunctie past zich dus niet in binnen deze beleidskeuze. De bestaande handelsfunctie dient behouden te blijven of kan – mits de nodige vergunning – omgevormd worden tot een horecazaak of andere economische activiteit voor zover het gaat om een zichtbare activiteit en de etalagelijn niet onderbroken wordt.

Indeling
Stad Gent per project naar een gevarieerde mix van kwaliteitsvolle woongelegenheden van diverse grootte en verschillende types, waaronder ook voldoende ruime gezinsvriendelijke woongelegenheden zodat ook gezinnen in de stad kunnen blijven wonen. Het verhogen van het aandeel woonentiteiten resulteert in een eenzijdig aanbod van kleine appartementen (met 1 slaapkamer) en niet alle entiteiten beschikken over een voldoende ruimte berging en een kwalitatieve private buitenruimte. Er kunnen ook vragen gesteld worden bij de indeling van ‘APP 1a’ en ‘APP 1b’: dit appartement beschikt over twee leefruimtes en keuken, goed voor een totale oppervlakte van ca. 104 m², voor een appartement met 2 slaapkamers. Het lijkt niet onrealistisch dat in realiteit een deel van de leefruimte(s) aangewend zal worden als slaapkamer. Bij dit appartement wordt een private fiets- en autoberging voorzien. Voor de overige appartementen wordt een gemeenschappelijke fietsenberging van 9 m² voorzien. In de vorige vergunning (2017/06062 Dig) werd reeds meegegeven dat het maximale programma voor dit perceel bereikt is. Gelet op de bovenstaande opmerkingen, wordt dit standpunt opnieuw ingenomen. Het verhogen van het aantal woonentiteiten kan enkel indien er een mix in groottes en/of aantal slaapkamers wordt nagestreefd, hetgeen hier niet haalbaar lijkt.  

Er wordt opgemerkt dat de grijze gevelbepleistering niet volledig binnen de rooilijn valt. Aan de laatst afgeleverde vergunning (2017/06062 Dig) werd evenwel als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat de gevelafwerking binnen de rooilijn opgetrokken dient te worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de rooilijn volgt. Bijkomend werd ook als bijzondere voorwaarde opgelegd dat het nieuwe platte dak (volume afgewerkt met plat dak langsheen de Portugalstraat) afgewerkt diende te worden als een groendak conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Uit de in voorliggende aanvraag toegevoegde snedes blijkt dit plat dak niet uitgevoerd te zijn als groendak.
Het regulariseren voor het niet (correct) uitvoeren van deze voorwaarden is geen onderdeel van de voorliggende aanvraag.


Erfgoed

De Phoenixstraat vormde eertijds de hoofdstraat van het zogenaamd ‘voorgeborchte van de Brugse Poort’ naar de poort ten westen van de 16de-eeuwse verdedigingsgordel. Het pand Phoenixstraat 79 vormt één van de schaars bewaard gebleven sporen van de oude bebouwing in de straat. Het pand is doorheen de tijd reeds sterk aangepast. Echter is de volumetrie van het diephuis met trapgevel tot op vandaag de dag grotendeels bewaard en afleesbaar gebleven.

 

Het pand Phoenixstraat 79 heeft zijn karakteristiek volume van een 17de-eeuws diephuis met voor en achter trapgevel sterk behouden. Door het recent optrekken van het achterliggende volume in de Kettingstraat tot gedeeltelijk tegen de trapgevel van het pand Phoenixstraat 79, is de afleesbaarheid van het 17de-eeuwse pand als entiteit weliswaar sterk verminderd. Onze dienst betreurt deze ingreep dan ook ten zeerste.

 

Vanuit erfgoedoogpunt wordt het betreurt dat de plannen voorafgaand niet werden besproken met de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg van Stad Gent en dat het pand niet ter plaatse kon bezocht worden. Bij gebrek aan dergelijke voorbespreking of plaatsbezoek, is het niet mogelijk om de resterende erfgoedwaarde van het interieur van het pand correct te kunnen inschatten. Er kan echter verondersteld worden dat het interieur van het pand doorheen de tijd reeds sterk verbouwd is, maar dat de oorspronkelijke dragende vloer- en wandconstructies hierbij wel behouden zijn gebleven. Onze dienst stelt als uitdrukkelijke voorwaarde dat de oorspronkelijke en/of waardevolle elementen maximaal dienen behouden te blijven voor een eventuele vergunning.

 

De aanvraag voorziet in het omvormen van de ruimtes van het handelspand op de gelijkvloerse verdieping tot woonfunctie. Op basis van de ingediende plannen lijkt deze functiewijziging weinig impact te hebben op oorspronkelijke en/of waardevolle dragende structuren. Bijgevolg is er vanuit erfgoedoogpunt geen bezwaar tegen deze functiewijziging.

 

De geplande werken omvatten ook het aanpassen van de vensteropeningen op de gelijkvloerse verdieping; het verwijderen van de bestaande natuurstenen gevelbekleding op de gelijkvloerse verdieping en het aanbrengen van een gevelbepleistering in overeenstemming met de bovenliggende verdiepingen. Rekening houdende met het feit dat deze elementen reeds in het verleden werden aangepast en weinig bijdragen tot de erfgoedwaarde van het pand, kan akkoord worden gegaan met deze ingreep. De architecturale kwaliteit van de voorgestelde nieuwe vensteropeningen wordt wel betreurd. Deze nieuwe vensteropeningen vinden immers weinig tot geen overeenstemming qua positie en/of grootte met de reeds bestaande vensteropeningen op de bovenliggende verdiepingen.

 

Op het zijgevelplan is merkbaar dat de 8 treden van de achter trapgevel worden gereduceerd tot 7 treden in de nieuwe toestand. Op basis van de ingediende foto van de bestaande situatie, lijken reeds 2 treden van de achter trapgevel ingewerkt in het achterliggende volume in de Kettingstraat. Deze situatie stemt niet overeen met de eerder vergunde situatie en met het zijgevelplan bestaande toestand. Rekening houdende met de erfgoedwaarde van het pand, wordt expliciet gevraagd om de trapgevels integraal te zichtbaar en vrij te behouden in hun oorspronkelijke toestand, bestaande uit 8 treden.


CONCLUSIE 

Ongunstig, de aanvraag is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (strijdigheid met artikels 23, 29 en 29bis van het algemeen bouwreglement), noch verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg (verdwijnen handelsfunctie in de plint en het maximale programma is bereikt). Vanuit erfgoedoogpunt dient de achter trapgevel bestaande uit 8 treden, vrij en zichtbaar behouden te blijven. Het achterliggende opgetrokken volume in de Kettingstraat moet hiertoe ter hoogte van de treden enige afstand behouden van de achter trapgevel, zoals voorzien was in de eerder vergunde situatie.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels aan de heer Mohamed M'SADDEK gelegen te Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent.