Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00654 - OMV_2021170543 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00654 - OMV_2021170543 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00654 - OMV_2021170543 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

CITYNEST BVBA met als contactadres Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021170543) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning

• Adres: Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 11 sectie L nr. 12B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 29 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 11 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Jan Delvinstraat in Sint-Amandsberg, liggend net ten noorden van de Oude Schelde-arm.

De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing, waarvan de hoofdgebouwen hoofdzakelijk 3 bouwlagen tellen.  De panden zijn hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen.

 

Het perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 159 m², de straatbreedte meet 5,6 m.
Het pand betreft een rijbebouwing, ingevuld met een eengezinswoning en op de gelijkvloerse bouwlaag was ooit een handelszaak gevestigd.

Het hoofdgebouw meet 10,2 m diep en telt 3 bouwlagen met een zadeldak.

Achter het hoofdgebouw zijn gelijkvloerse bijgebouwen aangebouwd tot tegen de achterste perceelsgrens, die ligt op een bouwdiepte van 29,3 m gemeten langsheen de linker zijperceelsgrens en 26,9 m diep langsheen de rechter zijperceelsgrens (meting inclusief het hoofdgebouw).

 

Bouwovertreding:

Er is een proces-verbaal met het nummer 66.97.10011/05 opgemaakt op 11 maart 2005 voor:

Het omvormen van een handelspand met een woongelegenheid tot een meergezinswoning met 6 woongelegenheden.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De gelijkvloerse handelsfunctie en de wederrechtelijk uitgevoerde opdeling naar 6 woongelegenheden worden gesupprimeerd. Het pand wordt nu volledig als eengezinswoning ingericht.
Volgende ingrepen worden voorzien :

 

Hoofdgebouw:
Het volume van het hoofdgebouw wordt niet gewijzigd.

De voorgevel behoudt zijn raamopeningen. Op de 2 verdiepingen wordt boven de baksteen wel een afwerking voorzien van grijze crepi.  De gelijkvloerse bouwlaag wordt bekleed met zwarte lamellen in aluminium. De gelijkvloerse bouwplannen geven geen verduidelijking over de samenstelling en de dikte van deze nieuwe bekleding en hoever deze uitspringt vóór de rooilijn.

De achtergevel behoudt ook haar raamindeling en als gevelmateriaal blijft de rode baksteen behouden.

In het dak worden vooraan 2 en achteraan 1 nieuw dakvlakramen geplaatst.
 

Intern het hoofdvolume worden volgende aanpassingen gepland :
De trap wordt volledig vernieuwd.
Op de gelijkvloerse bouwlaag wordt de achtergevelopening naar het nieuwe bijgebouw verbreed. De binnenindeling wordt grondig aangepast naar een inkom met wc en één open leefruimte en eetkamer.
De 1e en 2e verdieping worden elk heringericht naar 2 slaapkamers en een badkamer.
De dakverdieping wordt opgedeeld in 2 niveaus, waarvan de onderste laag opgedeeld wordt naar 3 slaapkamers en de bovenste laag gebruikt zal worden als zolder (bereikbaar met een uitschuifbare trap).
Het pand telt in totaal dus 7 slaapkamers.

 

Bijgebouwen :
De bijgebouwen worden gesloopt en er wordt een nieuw bijgebouw opgericht waarin de keuken en een berging worden ingericht.
Het nieuwe bijgebouw is perceelbreed en meet 15 m diep (incl. hoofdvolume). De bouwhoogte bedraagt 1 bouwlaag met een platte dakvorm, waarvan de dakrand ligt op een hoogte van 3,28 m ten opzichte van het trottoirpeil. 
De achtergevel van het bijgebouw wordt met een grijs gekleurde cementering afgewerkt en er wordt een schuifraam in de gevel geplaatst.

 

Buitenruimte :

De gelijkvloerse buitenruimte bedraagt 68,4 m², waarvan een gevelbrede strook met een oppervlakte van 15,9 m², als terras wordt verhard.

 

Scheidingsmuren :

De profielen van de scheidingsmuren wijzigen niet.

 

Diverse

Tijdens de verbouwingswerken wordt een septische put met een inhoud van 1500 L en 3 hemelwaterputten met een gezamenlijke inhoud van 5.000L geplaatst.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

  • Geen tijdig advies van De Vlaamse Waterweg nv. De adviesvraag is verstuurd op 29/11/2021. Op 6 januari 2022 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Dit aspect kan niet beoordeeld worden omdat er onvoldoende gegevens aanwezig zijn over de verbouwing van de voorgevel.  Bijgevolg wordt de herbekleding van de voorgevel negatief beoordeeld.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het slopen van de diepe bijgebouwen en de verbouwingswerken resulteren in een kwaliteitsvolle eengezinswoning.

 

De nieuwe indeling op de gelijkvloerse bouwlaag zorgt voor grotere en meer praktische leefruimten die beter met elkaar gebonden zijn.

Het groot schuifraam in de achtergevel zorgt voor extra lichtinval en versterkt het contact met de tuin.

 

Het nieuwe bouwvolume van de aangebouwde bijgebouwen valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en -hoogte.

-   De gelijkvloerse bouwdiepte van 15 m achter de rooilijn is een eerder beperkte bouwdiepte die ruimte vrij houdt voor het inrichten van een stadstuin met terras en een vergroende zone.

-   De nieuwe bouwhoogte van 3,28 m (ten opzichte van het trottoirpeil) is een normale en aanvaardbare bouwhoogte voor gelijkvloerse bijgebouwen.

 

De verbouwingen vereisen geen aanpassingen aan de profielen van de scheidingsmuren, hierdoor is de impact van de verbouwingen op de aanpalende percelen zeer gering : deze percelen worden niet sterker ingebouwd en zullen geen onaanvaardbare vermindering van de belichting, bezonning en/of zichten ervaren.

 

Wat de nieuwe voorgevelafwerking betreft :
De plannen zijn zeer onduidelijk met betrekking tot de dikte van de gevelafwerking :

Het gelijkvloerse deel van de voorgevel wordt bekleed in zwarte aluminium lamellen en op de verdiepingen is er sprake van isolatie met afwerking in crepi.

Noch op de grondplannen, noch op de doorsnede is deze afwerking zichtbaar, en wordt geen informatie gegeven over de detaillering van de verschillenden lagen.

Er kan geen oordeel worden gemaakt met betrekking tot de afwerking van de voorgevel, bijgevolg wordt deze voorgevelbekleding negatief beoordeeld en uit de vergunning gesloten.

 

In conclusie kan worden gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden - het bouwvolume en de binnenindeling ruimtelijk en esthetisch aanvaardbaar zijn binnen hun omgeving en bijdragen tot een hogere woonkwaliteit voor de betreffende eengezinswoning.

 

CONCLUSIE

Het ontwerp wordt voorwaardelijk gunstig beoordeeld, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

Er wordt een weigering voorzien voor de afwerking van de voorgevel.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning aan CITYNEST bvba (O.N.:0887584543) gelegen te Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Functie van het pand : eengezinswoning

De aanvraag voorziet een functiewijziging naar een eengezinswoning met 7 slaapkamers. Het pand kan/mag niet zonder een omgevingsvergunning worden omgevormd of gebruikt als een meergezinswoning met kamers.

 

Openbaar domein

De afwerking van de voorgevel wordt uit de vergunning gesloten, gezien er onvoldoende afmetingen zijn van de samenstelling van de afwerking en de uitsprong vóór de rooilijn.
 

Ter informatie (met het oog op een nieuwe aanvraag) worden volgende richtlijnen meegegeven voor de afwerking van de voorgevel:

Op de gelijkvloerse laag :
Indien de nieuwe gevelafwerking van de voorgevel ter hoogte van het gelijkvloers meer dan 1 cm buiten de rooilijn komt, dient de gevel zo diep afgekapt te worden als de volledige dikte van de nieuwe bekleding.
Op die manier zal het nieuwe gevelvlak, na de afwerking, de rooilijn volgen.
De gevelbekleding mag in geen geval steunen op de trottoirverharding. Dit om te vermijden dat bij een toekomstige heraanleg van het trottoir de gevelbekleding beschadigd wordt. Het is eveneens aangewezen om de nieuwe gevelbekleding uit te voeren tot een tiental cm onder het maaiveld. Dit om te vermijden dat bij een toekomstige heraanleg van het trottoir op een lager peil, een deel van de muur onafgewerkt zou staan. Om dit te realiseren, is het de bouwheer toegestaan over de volledige lengte van de gevel een rij tegels van het trottoir uit te breken en deze na de gevelbezetting deskundig terug te plaatsen.

Vanaf de eerste verdieping :
Wordt er geen isolatie voorzien, dan blijft bovenstaande werkwijze van toepassing.
Als er wel een uitspringende gevelisolatie wordt geplaatst, dan kan er - volgens het huidige toetsingskader-  een dikte van maximum 14 cm (isolatie inclusief afwerking, waarvan de isolatie zelf een dikte van minstens 12 cm heeft) uitspringen vóór de rooilijn. 

Het voetpad moet na het aanbrengen van de gevelisolatie steeds minstens 1,2 m breed blijven.
Constructieve elementen (ramen en deuren) mogen niet voorbij de huidige rooilijn geplaatst worden, dit geldt enkel voor de isolatie met afwerking.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.
 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

-          De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).
De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

-          Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.
De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.
Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

Voor het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de gevelarmatuur van de openbare verlichting, moet contact worden opgenomen met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, fax: 09/266.79.39, via e-mail: openbareverlichting@stad.gent. Of per post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent. De aannemer van Fluvius heeft 2 maanden doorlooptijd om deze werken in te plannen en uit te voeren. Indien vereist kan er tijdelijke verlichting opgelegd worden. De armatuur mag onder geen beding door iemand anders behalve de aannemer van Fluvius weggenomen worden.

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).