Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00667 - OMV_2021177551 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verharding - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00667 - OMV_2021177551 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verharding - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen - Weigering 2022_CBS_00667 - OMV_2021177551 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verharding - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Tiesj Benoot met als contactadres Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen heeft een aanvraag (OMV_2021177551) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 19 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van de verharding

• Adres: Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie A nr. 886K2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 6 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag bevindt zich langs de Antoon Catriestraat, een gewestweg in de deelgemeente Drongen. De omgeving bestaat voornamelijk uit vrijstaande eengezinswoningen. Op het perceel van de aanvraag bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning (twee bouwlagen en een hellend dak).  

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het regulariseren van bestaande verharding in de voortuinstrook. In het dossier OMV_2021053286 dd. 08/07/2021 werd een gelijkaardige aanvraag geweigerd omwille van strijdigheid met artikel 12 van het algemeen bouwreglement van de stad Gent en de goede ruimtelijke ordening.

In voorliggende aanvraag wordt een deel van de reeds aangelegde verharding in de voortuinstrook opgebroken, en een deel verharding in de zijtuinstrook op andere plaatsen ingeplant. In totaal blijft in de voortuinstrook ca. 84 m² verharding behouden in functie van twee autostaanplaatsen en een manoeuvreerruimte. Voor het overige wordt de carport in de achtertuinzone een tuinberging. De strook verharding die hiernaar toe leidde in de zij – en achtertuin werd niet aangelegd.

 

Op de aangeleverde informatie wordt opgemerkt dat de openbare berm voor de rooilijn volledig werd verhard met dolomiet.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 08/07/2021 werd een weigering afgeleverd voor het aanleggen van verhardingen (regularisatie) (OMV_2021053286).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 28/09/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een eengezinswoning met afzonderlijke carport. (2017/05086 Dig).

 

Dienst toezicht

  • Er is een proces-verbaal met het nummer 66.97.10051/20 opgemaakt op 10 november 2020: de voortuinstrook werd ongeveer 70% van de totale voortuinoppervlakte verhard met kasseien.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 20 december 2021 onder ref. AV/411/2021/01524 (zie omgevingsloket):
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende de voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de vermelde inlichtingen en beperkingen.

 

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten (zie bijlage op het omgevingsloket).

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punt:

Artikel 12: beperken van verhardingen

Dit artikel stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Voorliggend voorstel voorziet in de regularisatie van verharding in de voortuin.

Een voorgaande regularisatieaanvraag (OMV_2021053286 dd. 08/07/2021) werd reeds geweigerd omwille van de aanzienlijke hoeveelheid verharding in de voortuinstrook.

In voorliggend ontwerp blijft ca. 84 m² verharding in de voortuinstrook behouden in functie van twee autostaanplaatsen en een manoeuvreerruimte. De totale voortuinstrook heeft een oppervlakte van ca. 143 m², wat neerkomt op ca 58 % van de voortuinstrook die verhard blijft. De verharding die werd aangelegd betreft opgevoegde kasseiverharding. In casu worden echter 3 autostaanplaatsen voorzien, met extra verharding rondom de autostaanplaatsen, en alles in niet-waterdoorlatende verharding in tegenstelling tot wat men beweert. Daarbovenop werden de openbare bermen verhard. Voorliggend ontwerp is absoluut niet in overeenstemming met artikel 12 en komt dus niet voor vergunning in aanmerking.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.

 

Er wordt een aanzienlijk deel niet strikt-noodzakelijke verharding voorzien in de voortuinstrook (zie 8. Omgevingstoets). Hierdoor kan worden geoordeeld dat het innemen van extra open ruimte door de aanvraag het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied doet toenemen. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem beperkt. Dat de verharding op eigen terrein infiltreert rechtvaardigt de grote hoeveelheid verharding niet. De watertoets voor de verharding is bijgevolg negatief.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag betreft het regulariseren van het aanleggen van niet strikt-noodzakelijke verharding in de voortuinstrook. Hiervoor wordt een deel verharding (ca. 17 m²) verwijderd en blijft in totaal ca. 84 m² (ofwel 58 % van de voortuinstrook) niet-strikt noodzakelijk verharding behouden.

Deze verharding zou nodig zijn voor twee autostaanplaatsen en een manoeuvreerruimte. In casu worden echter 3 autostaanplaatsen voorzien, met extra verharding rondom de autostaanplaatsen. De verharding betreft niet-waterdoorlatende opgevoegde kasseiverharding.

Daarbovenop werden de openbare bermen verhard in functie van extra autostaanplaatsen.

De beperkte compensatie die men dus doet wordt teniet gedaan door het openbaar domein wederrechtelijk te verharden en men tracht een bouwmisdrijf te regulariseren terwijl een nieuw bouwmisdrijf werd begaan. Dit kan uiteraard niet worden aanvaard en gaat flagrant in tegen artikel 12 van het algemeen bouwreglement en de goede ruimtelijke ordening.

De voortuin wordt hier niet gezien als een kwalitatieve en groene tuinzone maar staat daarentegen ten dienste als een functionele parkeerzone. Deze redenering is niet correct: de voortuinzone is in de eerste plaats een tuinzone waar een groene en onverharde tuinzone verwacht wordt. Alleen strikt-noodzakelijke verharding is mogelijk en slechts in uitzonderlijke situaties worden autostaanplaatsen in een voortuinstrook aanvaard. Gezien het bovenstaande komt het voorstel niet voor vergunning in aanmerking.

 

In een nieuwe aanvraag dient de verharding teruggebracht te worden tot de vergunde oppervlakte, dienen de openbare bermen terug groen te worden en dient de oprit naar het openbaar domein beperkt te worden tot een maximale breedte van 3,5 m cfr. de bijzondere voorwaarden in dossier 2017/05086 Dig dd. 28/09/2017.


CONCLUSIE

Ongunstig. De aanvraag is strijdig met artikel 12 van het algemeen bouwreglement en doorstaat de watertoets niet. Daarbovenop werden de openbare bermen wederrechtelijk verhard. Bijkomend is het gevraagde gezien de hoge verhardingsgraad (58 % van de totale voortuin) en de hoge impact op het openbaar domein niet in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verharding aan de heer Tiesj Benoot gelegen te Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen.