Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00676 - OMV_2021173068 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen - zonder openbaar onderzoek - Pijkestraat 130, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00676 - OMV_2021173068 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen - zonder openbaar onderzoek - Pijkestraat 130, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00676 - OMV_2021173068 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen - zonder openbaar onderzoek - Pijkestraat 130, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Rik Bardyn met als contactadres Pijkestraat 130, 9041 Oostakker heeft een aanvraag (OMV_2021173068) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 9 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van 3 bomen

• Adres: Pijkestraat 130, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie C nr. 594Y

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 30 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Pijkestraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door zowel open, halfopen en gesloten bebouwing van één tot twee bouwlagen met hellend dak. Naast het perceel van de aanvraag aan de rechterkant is een appartementsgebouw gelegen. Aan de achterzijde van het perceel is een industrieterrein gelegen. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een ééngezinswoning type open bebouwing van één bouwlaag en dakverdieping.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Doel van de aanvraag is het rooien van 3 bomen (soort : berk, paardenkastanje, acacia) in de voor- en achtertuin. Er wordt gevraagd de berk te mogen rooien omdat de zonnepanelen niet voldoende zonlicht zouden krijgen. De berk heeft een stamomtrek van 90 cm. Er wordt gevraagd de acaciaboom te rooien wegens gevaar voor omvallen op de woning. De acacia heeft een stamomtrek van 1,2 m. Er wordt gevraagd de wilde kastanjeboom te rooien omdat deze ziek is. De stamomtrek is 1,2 m.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 30/11/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning tot eengezinswoning met een carport. (2000/60160).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ANTWERPSESTEENWEG - ORCHIDEESTRAAT' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 juni 2018). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor wonen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
 

Er is geen bezwaar tegen het vellen van de paardenkastanje en het vellen van de acacia. De paardenkastanje is ziek. De acacia heeft een plakoksel en een grote tak die mogelijks kan uitscheuren. Indien de paardenkastanje wordt verwijderd, zou de acacia wat vrijer staan en dus ook windgevoeliger.

 

Voor het verwijderen van deze twee bomen, wordt een er een compensatie opgelegd. Als compensatie wordt minstens één nieuwe hoogstammige loofboom met minimumstamomtrek HS12/14 heraangeplant. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het verkrijgen van deze vergunning en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen).

 

Het vellen van een grote en gezonde berk kan niet gunstig worden beoordeeld. Deze boom staat in de voortuin en niet op straat zoals foutief is ingetekend op het plan bestaande toestand. Als argumentatie wordt gesteld dat zonnepanelen geen zonlicht meer zullen hebben. Indien zonnepanelen worden gelegd, zal het rendement met grote waarschijnlijkheid kleiner worden. Echter het vellen van grote gezonde bomen die vooraf het leggen van zonnepanelen aanwezig zijn om een hoger rendement te verkrijgen, kan niet toegestaan worden. Dit wordt niet toegestaan omdat grote bomen net zorgen voor het tegengaan van klimaatwijziging door opname van CO2, terwijl zonnepanelen enkel zorgen voor een verlaagde uitstoot van CO2 omdat ze energieproductie via koolstofverbranding deels vervangen.


CONCLUSIE

Ongunstig voor het vellen van de berk in de voortuin.

 

Voorwaardelijk gunstig mits toepassing van de bijzondere voorwaarden voor het vellen van de kastanje en acacia in de achtertuin.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen aan de heer Rik Bardyn gelegen te Pijkestraat 130, 9041 Oostakker.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Aanplanten nieuwe boom

 

Er dient minstens één nieuwe hoogstammige loofboom (met minimumstamomtrek HS12/14) te worden heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het verkrijgen van deze vergunning en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen).

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

De berk staat wel degelijk in de voortuin en niet op straat zoals foutief is ingetekend op het plan bestaande toestand.