Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00674 - OMV_2021156819 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Asselsstraat 54, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00674 - OMV_2021156819 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Asselsstraat 54, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00674 - OMV_2021156819 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Asselsstraat 54, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer en mevrouw Niels Smulders - Mariëlle de Poorter met als contactadres Asselsstraat 54, 9031 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021156819) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 6 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning

• Adres: Asselsstraat 54, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 26 sectie B nr. 35D8

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 29 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 13 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich langs de Asselsstraat in de wijk Assels in Drongen. De omgeving wordt gekenmerkt door grondgebonden eengezinswoningen in open, halfopen en gesloten verband. De te verbouwen woning is een rijwoning (twee bouwlagen hogen met een hellend dak).

 

Met deze aanvraag wordt op de verdieping een uitbreiding beoogd. De bouwdiepte verhoogt van 8,8 m naar 11,8 m. Deze uitbreiding wordt afgewerkt met een plat dak (kroonlijsthoogte: 5,8 m). In het achterste dakvlak wordt een dakuitbouw aangebracht, waarvan de hoogte ongeveer gelijk komt met de nok (8,31 m). De dakuitbouw houdt aan weerszijden 0,6 m afstand tov de perceelsgrenzen. De nieuwe gevels worden afgewerkt met donker gekleurde leien. In de uitbreiding op de verdieping en onder het dak kunnen twee bijkomende slaapkamers ingericht worden.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 19/05/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van woningen. (1992/10045)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Gunstig advies van Watering der Assels afgeleverd op 17 december 2021 onder ref. BR 2021 58:
In het kader van de watertoets met betekking tot de aanvraag van dhr. Niels Smulders en mevr. Murielle de Poorter voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen to Drongen, Asselsstraat 54 en kadastraal bekend onder Gent 26e Afd/Afsnee, sectie B, nr. 35D8 geeft het bestuur van de Watering der Assels een gunstig advies.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ASSELS, goedgekeurd op 24 juli 1987, en is bestemd als zone voor half-open of gesloten bebouwing, zone voor koeren en tuinen, zone voor voortuinstroken en zone voor wegen.


De aangevraagde handelingen zijn getoetst op hun conformiteit met de stedenbouwkundige voorschriften van de geldende plannen. De aanvraag is in overeenstemming met alle stedenbouwkundige voorschriften, met uitzondering van de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg, nl. de dakuitbouw in het achterste dakvlak trekt niet terug vanaf de achtergevel, de hoogte bedraagt meer dan 1,5 m en de breedte is meer dan 2/3 van de gevelbreedte.

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de voorschriften van het BPA is aanvaardbaar om volgende redenen:

  1. Er is geen aanleiding tot een oneigenlijke wijziging van de voorschriften van het BPA.
  2. De algemene strekking van het BPA blijft geëerbiedigd.
  3. De afwijking is niet strijdig met de goede ruimtelijke aanleg van het gebied. De afwijkingsaanvraag heeft geen echte impact op de samenhang van de omgeving. De afwijking heeft betrekking op de afmetingen van de dakuitbouw. De meerhoogte en breedte is noodzakelijk om de ruimte onder het dak kwalitatief in te richten met een voldoende vrije hoogte. De dakuitbouw is niet groter dan het maximaal toegestane gabarit op dit perceel (bouwdiepte van 12 m op de verdieping met kroonlijsthoogte 6,4 m en een hellend dak met een helling van 45°). De ruimtelijke en visuele impact blijft beperkt.

 

Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 8 november 2021 tot 7 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de uitbreiding van de woning. Op de verdieping wordt op de bestaande gelijkvloerse aanbouw een uitbreiding voorzien met een bouwdiepte van 11,8 m, het BPA staat hier een bouwdiepte toe van 12 m. Op de verdieping kan zo een bijkomende ruime slaapkamer ingericht worden en wordt de bestaande kleine slaapkamer omgevormd tot bergruimte.

In het achterste dakvlak wordt een dakuitbouw voorzien, waardoor er onder het dak een derde slaapkamer kan ingericht worden. De afmetingen van de dakuitbouw wijken beperkt af op de voorschriften van het BPA. De meerhoogte en breedte is noodzakelijk om de ruimte onder het dak kwalitatief in te richten met een voldoende vrije hoogte. De dakuitbouw is niet groter dan het maximaal toegestane gabarit op dit perceel (bouwdiepte van 12 m op de verdieping met kroonlijsthoogte 6,4 m en een hellend dak met een helling van 45°). De ruimtelijke en visuele impact blijft beperkt, waardoor kan geoordeeld worden dat deze afwijkingen aanvaardbaar zijn en ruimtelijk inpasbaar.
 


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan de heer en mevrouw Niels Smulders - Mariëlle de Poorter gelegen te Asselsstraat 54, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

 

 

Artikel 2

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).