Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00665 - OMV_2021154857 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen - zonder openbaar onderzoek - Vaderlandstraat 7, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:56
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00665 - OMV_2021154857 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen - zonder openbaar onderzoek - Vaderlandstraat 7, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00665 - OMV_2021154857 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen - zonder openbaar onderzoek - Vaderlandstraat 7, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

MEVANCO NV met als contactadres Edgar Herimandreef 9, 9250 Waasmunster heeft een aanvraag (OMV_2021154857) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen

• Adres: Vaderlandstraat 7, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 93R3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 12 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Vaderlandstraat in het Miljoenenkwartier. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen met een mix van een- en meergezinswoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning  (4 bouwlagen en een plat dak).

 

Het pand is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht ‘Miljoenenkwartier’ (opgenomen in het beschermingsbesluit van 18/04/1994, volgens ID 2662). Het pand is ook opgenomen op de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed als deel van het bouwkundig geheel ‘Miljoenenkwartier’ (ID 301433). Het pand is eveneens op het gewestplan ingekleurd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. In dit gebied wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het renoveren van een bestaande woning, het doorvoeren van interne structurele wijzigingen het slopen en vervangen van een aanbouw.

 

De bestaande achterbouw zal worden gesloopt en vervangen door een nieuwe achterbouw. Het betreft een aanbouw over 3 bouwlagen. Ter hoogte van het gelijkvloers en de eerste verdieping betreft het een perceelsbrede aanbouw, ter hoogte van de tweede verdieping wordt een afstand van 1,90 m bewaard tot de linker perceelsgrens. Na de werken heeft de woning een bouwdiepte van 18,15 m op het gelijkvloers en de eerste verdieping en een bouwdiepte van 16,20 m op de tweede verdieping. De aanbouw heeft een plat dak met dakrandhoogte 10,74 m. Het plat dak op de eerste verdieping zal worden aangelegd als groendak, het platte dak ter hoogte van de tweede verdieping wordt aangesloten op de bestaande hemelwaterput.

 

De nieuwe achterbouw wordt opgevat als een losstaande staalconstructie voorzien van grote raampartijen in zwart aluminium buitenschrijnwerk. De wand van de linker zijgevel wordt afgewerkt met een aluminium sandwichpanelen in een lichte kleur.

 

Intern zullen enkele nieuwe muren worden opgericht en enkele deuropeningen worden dicht gemetseld – open gemaakt. Ten slotte zal er intern een lift worden voorzien. De dakopstand van de liftschacht steekt ca. 5 cm boven de dakrand uit.

 

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 16 december 2021 onder ref.

4.002/44021/891.38:
Voor de gevraagde handelingen verlenen we een gunstig advies (art. 6.4.4, §2 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).

 

Motivering

De aanvraag betreft het realiseren van een nieuwe aanbouw aan de achterzijde van het pand gelegen in de Vaderlandstraat 7 te Gent. Dit pand is opgenomen in het beschermde stadsgezicht van het Miljoenenkwartier.

 

In de aanvraag is er geen sprake van werken aan de voorgevel of aan de dakdelen zichtbaar vanop de openbare weg. De aangevraagde handelingen hebben hierdoor geen impact op het beschermde stadsgezicht. Gezien ze geen afbreuk doen aan de bescherming krijgen de aangevraagde handelingen een gunstig advies.

 

Het agentschap Onroerend Erfgoed merkt op dat indien er in een latere fase toch werken worden voorzien aan de gevel- en/of dakdelen die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein (o.a. ook werken aan het buitenschrijnwerk in de voorgevel) deze werken meldingsplichtig zijn.

 

Archeologie?

Kijkt u zeker na of er geen in akte genomen archeologienota bij dit omgevingsvergunningdossier moet worden gevoegd. Meer informatie en een beslissingsboom kunt u terugvinden op https://www.onroerenderfgoed.be/archeologie-bij-vergunningsaanvragen-vergunningverleners.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

 

- Artikel 12 Beperken van verharding

Dit artikel stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Als maatstaf voor het aanleggen van verharding wordt het vrijstellingsbesluit gehanteerd. Dit betekent voor de voortuin dat enkel strikt noodzakelijke verharding wordt toegestaan.

Voorliggend voorstel verhard nagenoeg de volledige voortuin, dit is niet aanvaardbaar.

Aangezien het lokaal waar de ‘garage’ voorzien wordt gedeeltelijk wordt ingericht als wasplaats, rest er slechts een diepte van 3,58 m om een auto te parkeren. Deze diepte is onvoldoende. Bijkomend is de garage toegankelijk via een poort die opendraait naar binnen, waardoor het niet mogelijk is een wagen in de garage te parkeren. Bijgevolg wordt een oprit niet langer als strikt noodzakelijk aanzien.

Voor dit perceel kan enkel een pad tot de voordeur worden toegestaan. De overige voortuinstrook dient als groene tuinzone aangelegd te worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarden.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

Dit wordt gecompenseerd door:

-      het platte dak van de nieuwe achterbouw ter hoogte van de eerste verdieping (ca. 18,24 m²) aan te leggen als groendak. Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel;

-      het platte dak van de aanbouw ter hoogte van de tweede verdieping (ca. 15,45 m²) aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

 

Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het doel van de aanvraag betreft het renoveren van een bestaande woning, het doorvoeren van interne structurele wijzigingen het slopen en vervangen van een aanbouw.

 

Het slopen van de bestaande achterbouw en het vervangen ervan betekent een meerwaarde voor de woning. De nieuwe aanbouw en interne aanpassingen versterken het contact met de tuin. Dit enerzijds door de eetplaats en keuken te verplaatsen naar het gelijkvloers en anderzijds door de grote raampartijen over de volledige achtergevel. Hierdoor worden de leefruimtes voorzien van extra daglicht. De interne aanpassingen en de nieuwe achterbouw zullen een gunstig effect hebben op de woonkwaliteit.

 

De nieuwe aanbouw betreft een aanbouw over 3 bouwlagen. De geplande bouwdieptes zijn stedenbouwkundig aanvaardbaar. De oppervlakte van de resterende open ruimte op het terrein is voldoende groot om effectief als tuin te kunnen fungeren voor de voorliggende woonentiteit. De bouwdiepte op het gelijkvloers en de eerste verdieping is dezelfde zoals in de bestaande toestand nl. 18,15 m. De bouwdiepte van 16,20 m op de tweede verdieping kan in deze context aanvaard worden omdat de rechterbuur zich nog dieper bevindt. De rechterbuur bezit een bouwdiepte van ca. 20,60 m over 4 bouwlagen. Ten opzichte van de linker perceelsgrens wordt een afstand van 1,90 m bewaard waardoor de impact naar de aanpalenden voldoende beperkt wordt.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met artikel 12 van het algemeen bouwreglement aangaande het beperken van verhardingen. De volledige voortuin is verhard, dit is niet aanvaardbaar. Aangezien het lokaal waar de ‘garage’ voorzien wordt gedeeltelijk wordt ingericht als wasplaats, rest er slechts een diepte van 3,58 m om een auto te parkeren. Deze diepte is onvoldoende. Bijkomend is de garage toegankelijk via een poort die opendraait naar binnen, waardoor het niet mogelijk is een wagen in de garage te parkeren. Bijgevolg wordt een oprit niet langer als strikt noodzakelijk aanzien. Bijgevolg wordt een oprit niet langer als strikt noodzakelijk aanzien. Voor dit perceel kan enkel een pad tot de voordeur worden toegestaan. De overige voortuinstrook dient als groene tuinzone aangelegd te worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarden.

 

De voorgestelde werken aan de achterzijde van het pand (het slopen van de bestaande achterbouw, het oprichten van een nieuwe uitbreiding, het toevoegen van enkele muuropeningen en het verwijderen van enkele vensteropeningen in de achtergevel) hebben slechts een beperkte impact op de erfgoedwaarde van het pand. Het materiaalgebruik en vormgeving is duurzaam en esthetisch verantwoord. De verbouwingen situeren zich achteraan de woning waardoor voorliggende aanvraag het straatbeeld niet wijzigt. Bijgevolg zijn de aangevraagde werken uit het erfgoedkundig oogpunt aanvaardbaar. Als bijzondere voorwaarde zal worden opgelegd dat de oorspronkelijke en/of waardevolle dragende structuur (vloer- en wandconstructie) en de waardevolle karakteristieke vaste interieurelementen, het uitgangspunt dienen te vormen bij de verbouwing. Deze elementen moeten maximaal behouden blijven en respectvol geïntegreerd worden binnen het ontwerp.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Ongunstig voor de oprit in de voortuin (strijdig met artikel 12 Algemeen Bouwreglement).

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen aan MEVANCO nv (O.N.:0441401864) gelegen te Vaderlandstraat 7, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

De volgende werken worden uitgesloten uit de vergunning:

-      De verharding in de voortuin in functie van een oprit. De voortuin moet volledig groen aangelegd worden met uitzondering van één rechtstreeks pad van maximaal 1,50 m breed tot de voordeur.

 

Oprit op het openbaar domein

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein verwijderd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Dit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Onroerend erfgoed

Het advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen (advies van 16/12/2021, met kenmerk 4.002/44021/891.38) moeten strikt nageleefd worden.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Enkel alle toiletten dienen aangesloten te worden op de septische put.

 
 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Bouwkundig erfgoed:

De oorspronkelijke en/of waardevolle dragende structuren (wand- en vloerenconstructies) en eventueel resterende waardevolle vaste interieurelementen (zoals trappen, stucwerkplafonds, schouwlichamen, schouwmantels, etc.) moeten maximaal behouden blijven en respectvol geïntegreerd worden binnen het ontwerp.

 

Beschermd stadsgezicht:

We benadrukken dat in een beschermd stadsgezicht, zoals dit van het Miljoenenkwartier, alle wijzigingen aan het uitzicht van de gevels en bedaking zichtbaar vanaf het openbaar domein, voorafgaandelijk aan de werken moeten worden gemeld aan het stadsbestuur. Zelfs de wijzigingen die niet onderhevig zijn aan een omgevingsvergunning, dienen te worden gemeld met het formulier voor werken aan een niet-als monument beschermde constructie in een beschermd stadsgezicht. Vervangen van schrijnwerk, wijzigen van kleur of afwerking van de gevel of gevelonderdelen, wijzigen van beglazing, enz. zijn slechts enkele voorbeelden van aanpassingen die op deze wijze moeten worden gemeld. Meer informatie is terug te vinden via volgende weblink: https://www.gent.be/wonen-verbouwen/producten/melding-werken-aan-niet-beschermde-constructie-een-beschermd-stads-dorpsgezicht.