Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00661 - OMV_2021176008 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis - zonder openbaar onderzoek - Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00661 - OMV_2021176008 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis - zonder openbaar onderzoek - Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_00661 - OMV_2021176008 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis - zonder openbaar onderzoek - Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Wout Chielens met als contactadres Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021176008) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis

• Adres: Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 21 sectie A nr. 377K3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 14 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Jules Van Biesbroeckstraat in de deelgemeente Gentbrugge. De omgeving bestaat voornamelijk uit halfopen en gesloten eengezinswoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning (twee bouwlagen en een hellend dak).

 

Met deze aanvraag wordt het bestaande tuinhuis afgebroken en vervangen door een nieuw tuinhuis achteraan het perceel, met een breedte van 4,11 m en een diepte van 6,00m. Het bijgebouw heeft een plat dak, met een kroonlijsthoogte van 2,8 m. Aansluitend aan het tuinhuis komt ter hoogte van de voorgevel een luifel van 3m lang. De totale grondoppervlakte van de nieuwe constructie is bijgevolg 36,99 m². Zowel het tuinhuis als deze luifel worden afgewerkt met thermowood als gevelmateriaal. 

 

Het tuinhuis wordt geplaatst tegen de zijdelingse perceelsgrenzen en op een afstand van 4m ten opzichte van de achterste perceelsgrens. De bomen blijven behouden, maar worden wel bijgesnoeid.

Het gedeelte achteraan de constructie blijft nog steeds toegankelijk via de voorziene deuren.

 

Het perceel wordt achteraan begrensd door een gracht.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 28/11/1989 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van een woning. (1989/12 (BB 390/24 GB))

* Op 18/12/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning. (2014/20216)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvrag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op dit tuinhuis moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op het tuinhuis terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.
 

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het tuinhuis betreft een constructie met een oppervlakte van ca. 37m². Gezien de oppervlakte van het perceel (ca. 439 m²), blijft er een voldoende ruime onbebouwde zone op het terrein over die als volwaardige tuinzone kan functioneren. Het materiaalgebruik is stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het tuinhuis kan op basis van de afmetingen en het materiaalgebruik gezien worden als deel uitmakende van de normale tuinuitrusting.

 

Er is tevens geen bezwaar tegen het plaatsen van het tuinhuis achteraan de tuin. Er worden hiervoor geen bomen verwijderd. Wel is het zo dat als afstand normaal 5 m wordt genomen als vrije tussenafstand tussen een waterloop/gracht en (bij)gebouw om zodoende voldoende ruimte te hebben voor onderhoudswerken aan de waterloop/gracht (bijvoorbeeld ruimen). Hieruit volgt dat het nieuwe tuinhuis moet worden geplaatst op min. 5 m van de achterste perceelsgrens (i.p.v. 4 meter, zoals voorzien in de plannen). Zodoende is de afstand tot de dichtst bij het nieuwe tuinhuis gesitueerde boom ook iets vergroot (met één meter). Dit wordt ook opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

Gezien de beperkte schaal van de constructie en de ligging ervan achteraan het perceel, is de impact op de omgeving en het straatbeeld beperkt. Echter is met deze aanvraag de totale oppervlakte aan bijgebouwen in de tuinzone bereikt. Een extra constructie in de tuinzone is niet wenselijk vanuit het oogpunt vanuit de goede ruimtelijke ordening.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag, mits het naleven van de bijzondere voorwaarden,  vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis aan Wout Chielens gelegen te Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Inplanting tuinhuis

Het tuinhuis moet worden geplaatst op 5 m van de achterste perceelsgrens (i.p.v. 4 meter).

 

Hemelwater

De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op dit tuinhuis moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op het tuinhuis terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput.