Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

2022_CBS_00734 - Vraag van Volkshaard tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 09:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00734 - Vraag van Volkshaard tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring 2022_CBS_00734 - Vraag van Volkshaard tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sociale Huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so stelt de Stad Gent bij brief voor om als aandeelhouder uit te treden uit haar algemene vergadering. Ze stelt dit voor naar aanleiding van de vorming van één Woonmaatschappij bestaande uit een fusie tussen de twee sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshaard cvba-so en Habitare + per 1 januari 2023. Deze toekomstige woonmaatschappij zal geen woningen in Gent bezitten. Volkshaard cvba-so vraagt een formeel antwoord uiterlijk 31 januari 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er wordt voorgesteld dat het college van burgemeester en schepenen in zijn antwoord laat weten dat deze vraag voorbarig is.

De mogelijke consequenties van een erkenning als woonmaatschappij voor een werkingsgebied buiten stad Gent gaan pas in na de erkenning als woonmaatschappij. Op dit ogenblik zijn de werkingsgebieden zelfs nog niet vastgelegd door minister Diependaele. Het zou voor ons als stad Gent geen blijk geven van goed bestuur om voorafgaand aan de feiten hierover uitspraak te doen. Daarnaast willen we wijzen op het groot aantal sociale woningen dat Volkshaard heeft op het grondgebied van de stad Gent. Als lokaal bestuur wensen we de belangen van alle Gentse sociale huurders maximaal te vrijwaren.

Activiteit

AC35402 Verruimen aanbod op de sociale huurmarkt

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat het standpunt van de Stad Gent over de uittreding als aandeelhouder uit de algemene vergadering van de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so, zoals geformuleerd in de bij dit besluit gevoegde brief, wordt bezorgd aan de  Volkshaard cvba-so.


Bijlagen

  • Brief Volkshaard
  • Collegebrief - antwoord aan Volkshaard