Terug
Gepubliceerd op 21/01/2022

2022_CBS_00741 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan - voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon – 27/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 20/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00741 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan - voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon – 27/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring 2022_CBS_00741 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan - voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon – 27/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 maart 1990, artikelen 1 en 2;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°;
  • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2018 betreffende 'Beslissingen inzake vergunningen voor privatieve inname openbaar domein voor evenementen: afwegingskader impact van de evenementen op het openbaar domein en delegatie bij reglement', artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 18/11/2021 ontving de Dienst Feesten en Ambulante Handel een aanvraag van Golazo Sports NV, om op 27/03/2022 gebruik te maken van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon. Dit betreft een stadsparcours van de hele marathon, de halve marathon en van de 11 km-afstand.

Er werd in de voorbije weken 1 x zonder en 2 x met de organisator bijeengekomen met de betrokken stads-, mobiliteits- en veiligheidsdiensten om een uitgewerkt en breed gedragen voorstel op tafel te krijgen.

Voor de passage ter hoogte van de Nieuwe Wandeling is de organisatie zich er van bewust dat dit niet de voorkeur uitdraagt van de politie en dat deze passage kan worden afgesloten indien er zich een noodsituatie zou voordoen. Er is een bypass voorzien waar in geval van nood kan worden op teruggevallen.

Tijdens de voorbereidende gesprekken werd er sterk benadrukt om een duidelijke, ruime, vroegtijdige en brede communicatie te doen naar alle bewoners en weggebruikers die hinder kunnen ondervinden tijdens het evenement.

Bij toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein, wordt de mogelijke impact van dit evenement gequoteerd als ‘zwaar’ omwille van de volgende reden(en):

  • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op mobiliteit (voetgangers, fietsers, auto’s, maar ook circulatieplan, knips, e.d.)’ – Het evenement impacteert de mobiliteit in die mate dat specifieke maatregelen rond de evenementenlocatie en op verschillende andere plekken in de stad zich opdringen, die veel inspanningen van de stad zullen vergen.
  • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op openbaar vervoer’ – Het evenement impacteert het openbaar vervoer zo fundamenteel dat omleidingen, knippen of extra aanbod nodig zijn.
  • 1 parameter haalt een score van 5 op het vlak van ‘Impact op straatmeubilair, weginfrastructuur en groen’ – Het evenement kan makkelijker plaatsvinden als straatmeubilair en/of weginfrastructuur en/of groen in beperkte mate weggenomen of verplaatst of aangetast wordt en nadien terug in de oorspronkelijke toestand gebracht wordt.

 Als gevolg hiervan wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd om de opportuniteit van dit evenement voorafgaand te beoordelen en eventueel proactief duidelijke randvoorwaarden aan de organisator op te leggen. Na positieve beoordeling start de Dienst Feesten en Ambulante Handel de formele aanvraag- en adviesprocedure ‘Inname Openbaar Domein’ op en legt het volledige dossier ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester van schepenen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Dienst Feesten en Ambulante Handel stelt voor dit evenement principieel goed te keuren:

  • Omdat tijdens intensieve voorafgaande coördinatievergaderingen met organisatie, politie, brandweer, De Lijn, het Mobiliteitsbedrijf, de Wijkregisseur Binnenstad, de Sportdienst, de Groendienst, Farys en de Dienst Feesten en Ambulante Handel er een compromis is gevonden voor het parcours. Het parcours kan als bijlage teruggevonden worden bij dit besluit.
  • Omdat de organisatie een grote professionele ervaring heeft met het organiseren van grote sportwedstrijden en hierbij ook rekening houdt met de voorwaarden die opgelegd worden door de betrokken stads-, mobiliteits- en veiligheidsdiensten.
  • Omdat de organisatie van deze wedstrijd bijdraagt aan een sportieve en positieve uitstraling voor de stad Gent.

Activiteit

AC34968 Inname openbaar domein evenementen en digitaal evenementenloket

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt principieel goed het gebruik van een parcours in Gent - zoals opgenomen als bijlage in dit besluit - met start en aankomst aan de Zuiderlaan voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon op 27/03/2022 door Golazo Sports NV.


Bijlagen