Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01437 - Erkenning van een vzw als jeugdwerkinitiatief en toekenning van een startsubsidie - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01437 - Erkenning van een vzw als jeugdwerkinitiatief en toekenning van een startsubsidie - Weigering 2022_CBS_01437 - Erkenning van een vzw als jeugdwerkinitiatief en toekenning van een startsubsidie - Weigering

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021;
 • Het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1;
 • Het Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, artikel 6, § 4, a;
 • Het Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2021, artikel 7, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28/09/2021 ontving de Jeugddienst de volledige erkenningsaanvraag voor de erkenning als jeugdwerkinitiatief van Gezond Gent vzw, Frans van Ryhovelaan 317, bus  c, 9000 Gent.

Gezond Gent vzw wordt gedragen door een diverse groep begeleiders en vrijwilligers.

Tijdens gesprekken met  de vereniging werd duidelijk dat de werking wordt georganiseerd voor (hoofdzakelijk Gentse) jongeren, groepsgericht is en een diverse doelgroep heeft. Het programma dat naar voor wordt geschoven voor de jeugdwerking voor jongeren is echter zeer vaag en beperkt, waardoor de Jeugddienst van oordeel is dat Gezond Gent vzw een onvoldoende divers aanbod aanbiedt. De begeleiding gebeurt in hoofdzaak door volwassenen.

Gezond Gent vzw wordt vrijgesteld van de voorwaarde om hoofdzakelijk met begeleiding van -30 jaar te werken, doordat de doelgroep in hoofdzaak maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren betreft.

De samenwerking met zowel de Sportdienst als de Uit-pas werden stopgezet omwille van onregelmatigheden.

Op 05/10/2021 heeft de Jeugddienst een negatief advies geformuleerd. Het advies is in bijlage gevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om erkend te worden als jeugdwerkinitiatief en een startsubsidie te krijgen voor startende jeugdwerkinitiatieven dient men een aanvraagformulier in te dienen. Deze aanvragen worden beoordeeld door de Jeugddienst en het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning en de subsidie op basis van het advies van de Jeugddienst.

De Jeugddienst formuleert volgende motivering op basis waarvan een weigering van erkenning en een weigering van toekenning van een startsubsidie wordt geadviseerd:

 • De tekst in de statuten, het aanvraagformulier en de website van Gezond Gent vzw bevatten elementen die letterlijk zijn overgenomen van andere verenigingen. Het maatschappelijk doel bijvoorbeeld, is overgenomen van Sportaround vzw, zelfs nog met vermelding van deze naam. In welke mate weerspiegelt dit dan het werkelijk doel van Gezond Gent vzw?
 • Het programma dat ons werd bezorgd van de jeugdwerking voor jongeren is zeer vaag en beperkt.
 • In zitting van 27 mei 2021 bevestigde het college van burgemeester en schepenen de stopzetting van de samenwerking met Gezond Gent vzw in het kader van Uitpas, omwille van het niet-naleven van de modaliteiten van de samenwerkingsovereenkomst.
 • Art. 8 van het Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de erkenning kan herroepen als de vereniging niet langer aan alle verplichtingen, waaronder financiële, aan de Stad Gent voldoet. Het is dan ook niet aangewezen de vereniging te erkennen, om dan onmiddellijk tot de herroeping van de erkenning over te gaan. Deze interpretatie strookt met het Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging, waar deze regel is opgenomen onder art. 4 § 1, h.

De aanvraag is niet conform het 'Reglement voor erkenning van jeugdwerkinitiatieven' en het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven' en er wordt niet aan alle voorwaarden voldaan.

De Jeugddienst adviseert het college van burgemeester en schepenen om de erkenning en de startsubsidie voor Gezond Gent vzw te weigeren.

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Weigert de erkenning van Gezond Gent vzw, Frans van Ryhovelaan 317, bus c, 9000 Gent, als jeugdwerkinitiatief.

Artikel 2

Weigert de toekenning aan Gezond Gent vzw, Frans van Ryhovelaan 317, bus c, 9000 Gent, van een startsubsidie op basis van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven'.


Bijlagen

 • Aanvraag erkenning en startsubsidie Gezond Gent vzw
 • Advies Jeugddienst - Erkenning en startsubsidie - Gezond Gent vzw