Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_00846 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vroonstalledries - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:39
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00846 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vroonstalledries - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00846 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vroonstalledries - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is het vervangen van de parkeerhaak door een verdrijvingsvlak ter hoogte van huisnummer 22, dit om de zichtbaarheid te verhogen ter hoogte van de in- en uitrit van het woonzorgcentrum. Bij het vorige collegebesluit werd dit aan één zijde gewijzigd, nu wordt ook deze aanpassing doorgevoerd aan de andere zijde van de in- en uitrit.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 20 mei 2020  werd een parkeerhaak vervangen door een verdrijvingsvlak ter hoogte van huisnummer 22 om de zichtbaarheid te verhogen ter hoogte van de in- en uitrit van het woonzorgcentrum.

Bij collegebesluit van 23 mei 2019 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 58 ingericht.

Bij collegebesluit van 31 augustus 2018 werden twee parkeerhaken voorzien ter hoogte van huisnummer 22 en het voorzien van een parkeerverbod aan de overzijde van huisnummer 22 (gedeelte tussen Sint-Sebastiaanstraat en Winkelstraat) om de toegang tot de inrij van de eigendom te vrijwaren voor hulpdiensten.

Bij collegebesluit van 16 augustus 2018 werden de onderborden bij het verkeersbord D1 aangepast naar 'fietsers en bus', werd een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Sint-Markoenstraat voorzien en werd de voorrang op de as Botestraat - Vroonstalledries - Sint-Markoenstraat gewijzigd. Deze as wordt de voorrangsas.

Bij collegebesluit van 17 augustus 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Sebastiaanstraat verplaatst, in overeenkomst met de blindegeleidestroken.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vroonstalledries, goedgekeurd in zitting van 20 mei 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vroonstalledries.