Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01330 - Heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge - ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01330 - Heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge - ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_01330 - Heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge - ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
Enerzijds plant Elia de vernieuwing van hun hoogspanningsnet waarvoor in de voetpaden te weinig plaats is en anderzijds is de verbinding noodzakelijk om het rioleringsstelsel gescheiden te kunnen aansluiten op de collector van Aquafin.

WIS-kwaliteiten:

Emanuel Hielstraat:  

Rijweg: voornamelijk B
Voetpaden: kwaliteit voornamelijk C1

Data IKZ-vergaderingen:
11/09/2014, 13/08/2015, 17/12/2015, 14/07/2016, 29/06/2017, 7/09/2017, 19/10/2017, 30/11/2017, 6/09/2018, 21/02/2019, 24/06/2021, 19/08/2021

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit te voeren werken:

Het wegen- en rioleringsontwerp omvat de Emanuel Hielstraat vanaf de Tweekapellenstraat tot Gentbruggekouter en sluit aan op een reeds eerder vergund deel van de Emanuel Hielstraat en Braemkasteelstraat (OMV_2020164838).

De huidige opbouw bestaat uit voetpaden aan de pare kant van ongeveer 2m breed, aan de onpare kant zijn deze 1,4m breed. De rijbaan is 6,5m breed. Parkeren gebeurt nu op de rijbaan aan de onpare kant.

Ontwerp wegenis:

In dit deel van de Emanuel Hielstraat blijft zone 30 van toepassing. De rijrichting blijft ongewijzigd.

Er komen voetpaden in grijze betonstraatstenen formaat 22x22cm, een parkeerstrook in kasseien met voegen in split en een rijweg in asfalt. Het ontwerp is voorzien van de nodige blindengeleiding. 

Aan de pare zijde is het voetpad 1,64m breed, aan de onpare kant 2m. De parkeerstrook is 1,9m breed en de rijweg 4,4m inclusief goten. Deze breedte van de rijweg maakt het mogelijk voor fietsers om op een comfortabele manier te kruisen met het busverkeer.

Binnen de projectzone is er ruimte voor 6 bomen die excentrisch in hun plantvak worden geplaatst om zo een afstand van 3m tot de gevel te kunnen garanderen.

In het signalisatieplan wordt een extra breed zebrapad en bijkomende signalisatie voor de schoolomgeving voorzien.

Riolering:

Er wordt een gescheiden stelsel voorzien door middel van een aparte leiding voor vuilwater (DWA) en voor regenwater (RWA) met aansluiting op Gentbruggekouter.

 Het volledige stelsel kan gravitair aflopen.

 Het globale parkeersaldo gaat van 16 plaatsen naar 12 plaatsen.

 In de bestaande toestand is het volledige openbare domein verhard. Dankzij de aanleg van de plantvakken wordt in totaal +/- 26,5m² onthard.

 In functie van het jaarlijks extra onderhoud van het groen wordt een gevolgkost van 62 euro/jaar in rekening gebracht.

 Dit bijkomende deel wordt geraamd op 245.000,00 euro excl. btw, waarvan 43.500,00 euro ten laste van de stad Gent en 201.500,00 euro ten laste van TMVW.

Adviezen

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Gunstig onder voorwaarden
Het advies wordt gevolgd. gunstig mits simulaties brandweer en intekenen fietsopstelvak ter hoogte van nummer 9 in samenspraak met het mobiliteitsbedrijf
  • De simulaties zijn gemaakt.
  • Het mobiliteitsbedrijf werkt de fietsopstelplaats verder uit.
Brandweer Zone Centrum Gunstig onder voorwaarden

Het advies wordt gevolgd. gunstig mits verlagen van de boordstenen tussen nummers 50 en 54 en 7b en 13

  • Verlaging is voorzien op de plannen


Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Monumentenzorg Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Groendienst Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Milieu & Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge.


Bijlagen

  • Plan
  • Wis plan